Spreektekst Onteigening ten behoeve van de realisatie van het provinciaal inpassingsplan PAS Leegveld, Deurne

Voorzitter,
Aan het begin van deze nieuwe Statenperiode kan ik herhalen wat de PVV ook in de vorige twee Statenperiodes consequent naar voren heeft gebracht over onteigening van grond voor nieuwe natuur: géén aantasting van eigendomsrechten voor deze nepnatuur!

Niet voor niets stond al in 2011 in het verkiezingsprogramma van PVV Noord-Brabant: “Agrariërs moeten baas blijven over hun eigen land en niet verplicht onteigend worden.” Onder andere bij de behandeling van het Natuurakkoord in 2012 hebben wij dit benadrukt, evenals in 2016 bij de Grondnota ten behoeve van aankoop gronden voor PAS-herstelmaatregelen.
En ook bij de bespreking van het Provinciaal Inpassingsplan PAS Leegveld op 7 december 2018 wat op het nu voorliggende onteigingsvoorstel betrekking heeft hebben we duidelijk gemaakt dat van onteigening van grond voor deze ecologische maakbaarheidsgekte geen sprake kan en mag zijn.

Voor het toepassen van het zware instrument van onteigening moet het algemeen belang aantoonbaar worden gediend én het betreffende belang kan niet op een andere manier gerealiseerd worden. Dat is in dit voorstel volstrekt niet duidelijk onderbouwd. GS stelt spreekt slechts over gronden die een natuurbestemming krijgen voor hydrologische en ecologische maatregelen om uiterlijk in 2021 natuurdoelen te bereiken.

Het algemeen belang wordt niet gediend met het Brusselse Natura2000 nepnatuurgedrocht. Integendeel: boeren wordt hun grond en bedrijf afgepakt, omwonenden krijgen gigantische muggenoverlast en bestaande bossen worden weggebulldozerd voor de tekentafelnatuur van drammerige maakbaarheidsecologen. Hoe kan zulke gekte “ten algemeenen nutte” zijn – zoals bedoeld in de Onteigeningswet 1851?

Het betreffende belang niet op een andere manier kunnen realiseren wordt ook niet door GS onderbouwd. Stel dat dit een infrastructuurproject was geweest, dan hadden uitvoerige tracé varianten, milieueffectrapporten en MKBA’s op tafel moeten liggen. Voor de Natura2000 drammerij wordt blindelings uitgegaan van één bureaucratisch natuurdoeltype waar alle andere belangen voor moeten wijken. Kan het college aangeven waarom deze onderbouwing ontbreekt?

Verder moet er eerst worden ingezet op minnelijke schikking. Dit proces is nog niet doorlopen, er loopt zelfs nog beroep tegen het PIP. Maar GS gaat op voorhand er van uit dat “naar verwachting” niet tijdig met alle eigenaren minnelijk overeenstemming zal worden bereikt en start dus al de onteigeningsprocedure. Betekent dit ook dat GS er op voorhand zelf al van uit gaat dat ze de eigenaren geen eerlijke prijs willen betalen ter compensatie van de grond?

Ook blijkt nergens dat eigenaren de mogelijkheid tot zelfrealisatie is aangeboden, bijvoorbeeld door agrarisch natuurbeheer. Waarom niet, GS? Kortom, de roverheid respecteert de wettelijke procedures niet eens om de grond van burgers weg te kunnen roven.

Betreffende gronden zijn nu akkerbouwterreinen, waarop onze agrarische ondernemers hard werken om ons van voedsel te voorzien. Onze boeren worden al door deze provincie kapot gemaakt met de veehouderijmaatregelen en daar komt deze onteigening voor nepnatuur nog bovenop. Kan GS aangeven wat deze onteigening betekent voor hun bedrijfsvoering? Beschikken deze boeren nog over voldoende grond voor hun bedrijf, onder andere om mest af te kunnen zetten op eigen grond? Worden zij daardoor ook nog eens gedwongen om door minder grond minder dieren te kunnen houden? Of zegt GS nu hetzelfde als gedeputeerde Van den Hout in 2013 bij een soortgelijk onteigeningsvoorstel voor nepnatuurproject Jagersrust bij Grenspark Kalmthoutse Heide: “de toekomst van een agrarisch bedrijf is een zaak voor de ondernemer zelf”. Ofwel, zoekt u het maar uit, de Natura2000 stalorders uit Brussel gaan voor.
Daarom zal de PVV niet met dit voorstel instemmen, we moeten af van dit Brusselse bureaucratische moeras: daarom Nexit!