Spreektekst Brabantse Aanpak Stikstof

Voorzitter,

Op 6 december ontvingen we van dit college de Statenmededeling over de ‘Brabantse Aanpak Stikstof’. Wie verwacht had dat Sinterklaas en Zwarte Piet dit de avond ervoor als een gul geschenk hadden achtergelaten, kwam bedrogen uit: het bleek voor onze boeren een groen pak slaag te zijn met de duurzaamheidsroe van dit college en veel van onze boeren krijgen bovendien de zak.

Desondanks was het de ZLTO die direct enthousiast reageerde door het een “doorbraak” te noemen. Dacht de ZLTO nu werkelijk dat onze boeren geholpen waren door de deadlines voor vergunningaanvragen slechts een paar maanden op te schuiven? Voelde de ZLTO zich weer geroepen om voor stalknecht van dit groenlinkse college te spelen? Afgelopen woensdag kwam de ZLTO bij nader inzien terug op dit enthousiasme door zich alsnog kritisch op te stellen over de gepresenteerde aanpak. Want deze aanpak is geen oplossing, geen ‘doorbraak’, maar een verdere afbraak van onze agrarische sector. En géén beweging naar de agrarische sector toe, zoals het CDA zojuist stelde, maar een iets tragere duw naar de afgrond.

Juist daarom wil de PVV-fractie een compliment maken aan de Farmers Defense Force: zij komen wél consequent op voor de belangen van onze boeren en laten zich niet met een slap CDA-kluitje het riet in sturen. De FDF is dan ook de wáre ‘boerenbond’ te noemen, in de geest van onze befaamde Brabantse ‘boerenapostel’ Pater van den Elsen. Meer dan een eeuw geleden richtte deze pater uit Gemert de Boerenbond – de voorloper van de ZLTO - en de Boerenleenbank op, om zo écht op te komen voor de toen noodlijdende boeren en hen te beschermen tegen woekeraars. Deze boerenapostel zou, als hij nu had geleefd, zich vast thuis hebben gevoeld bij de net zo gedreven boeren van de FDF. Wrang genoeg moeten boeren nu vanwege de milieuwoeker rechtszaken starten tegen de Rabobank, hún voormalige Boerenleenbank. Woekeraars zitten nu niet alleen bij de banken, maar vooral ook in dit college, die met hun nieuwe ‘stikstofbank’ de duur verkregen rechten van onze boeren wil afromen. Deze stikstofwoeker moet niet gesteund worden, maar keihard afgestraft worden.

Om te beginnen moet de huichelachtigheid van dit college worden afgestraft die zij in de Statenmededeling verkondigt, ik citeer: “Samenwerken zit in het DNA van Brabanders. We nemen samen verantwoordelijkheid voor datgene wat we op ons pad tegenkomen. Ook als het moeilijk wordt. We zetten er samen de schouders onder.” Hoezo samen verantwoordelijkheid nemen als het moeilijk wordt? Dit college is totaal niet bereid om ook maar een millimeter Natura2000 gebied aan te passen en stelt zelfs eisen aan het Rijk bij een eventuele aanpassing hiervan, alle verantwoordelijkheid wordt juist afgeschoven op onze boeren. Hoezo geen taboes? Liegen, bedriegen en woekeren zit in het DNA van dit college.

En niet het investeringstempo van onze boeren is leidend, maar de politieke opportuniteit van de volgende verkiezingen, want dit college kiest als tijdspad om “voor het einde van deze bestuursperiode onomkeerbare en herkenbare stappen te hebben gezet in de afname van de stikstofdepositie.” Onomkeerbaar, dus boerenbedrijven gedecimeerd en voorgoed kapot gemaakt. Volgens Nieuwe Oogst geeft nu al een derde van de Brabantse boeren aan te zullen stoppen bij de nu voorgestelde maatregelen van de provincie, het wordt voor hen onmogelijk om deze investeringen terug te kunnen verdienen.[1] De gehalveerde veestapel wordt daarmee toch het resultaat en de coalitiepartijen kunnen weer met een aureool van schijnheiligheid de nieuwe verkiezingen in. Is dat het draagvlak waar de VVD het net over had?

En als de boeren zelf al niet stoppen dan spreekt dit college over “vrijwillig uitkopen”. Wat als er onvoldoende boeren zich vrijwillig laten uitkopen? Blijven we dan niet gewoon met het stikstofprobleem zitten? Gaat de provincie wel een redelijke prijs bieden? En komt er anders toch onteigening – is daar eventueel überhaupt een juridische grondslag voor bij deze beleidskaders? Graag een reactie. En is deze uitkoopwoeker de goede basis voor de toekomst die het CDA voor ogen heeft?

Vervolgens durft dit college ook nog te stellen dat er meerdere gesprekken zijn gevoerd met “onze partners” en de opbrengst van deze gesprekken is verwerkt in deze aanpak. Welke partners waren dat en wat was die opbrengst? Blijkbaar niet namens de ZLTO-stalknechten, want zij stellen in hun recente brief dat zij zich niet herkennen in deze ‘opbrengst’ en spreken over onrealistische doelen. Kan het college concreet aangeven met wie zij gesproken hebben en hoe zij tot hun ‘opbrengst’ gekomen zijn? Graag een reactie.

En voor wie dient deze ‘opbrengst’? In de statenmededeling wordt gesproken over de stikstofmaatregelen om ruimte te maken voor de woningbouwopgave. De gehele nieuwe woningbouwproductie komt praktisch één-op-één overeen met de jaarlijks duizenden woningen die moeten worden toegewezen aan asielzoekers met een verblijfsstatus. Zonder deze massa-immigratie was die woningbouwopgave veel beperkter. Dit college wil dus de omvolking van ons land met woningbouw faciliteren en onze boeren daarvoor opofferen. Begin daarom eerst maar eens met de hand aan de immigratie-kraan.

Ook offert dit college onze boeren op aan de klimaatwaanzin. In haar aanpak stelt zij immers voor om “op korte termijn stikstofruimte te verwerven voor duurzame economische ontwikkeling”, kan het college aangeven of dit in de praktijk zal betekenen boeren opruimen om windparken mogelijk te maken? Kiezen de coalitiepartijen liever voor windparken en biomassacentrales dan voor onze boeren? Graag een reactie.

Dankzij onze boeren is er nog veel groene ruimte in Brabant, velden met grasland en vruchtbare akkers. Open ruimte die nog niet is opgeofferd aan bijvoorbeeld XXL-distributiecentra vol dozenschuivende arbeidsmigranten. In de aanpak minimaliseert GS de bijdrage van de industrie aan de stikstofuitstoot en blijft de bal vol bij de landbouw leggen. In dit kader spreekt zij slechts over maatregelen ten aanzien van “ontwikkeling bedrijventerreinen (uitgifteregels gemeenten) en green deals op bestaande terreinen.” Betekent dit dus ook niet meer inzetten op de XXL-distributiecentra? Het is toch niet voor niets dat vanwege de PAS-uitspraak het Logistiek Park Moerdijk (LPM) on hold is gezet? Graag een reactie.

Voorts stelt GS: “In algemene zin geldt dat reductie van uitgestoten ammoniak in de buurt van een Brabants Natura 2000-gebied meer oplevert voor dat N2000-gebied dan de reductie van bij dat gebied uitgestoten NOx, omdat ammoniak gemiddeld genomen dichter bij de bron neerslaat. Bovendien bestaat de totale emissie in Nederland voor 60% uit ammoniak en voor 40% uit NOx. Dit betekent dat een substantieel deel van de stikstofreductie vanuit de landbouw rondom Natura 2000-gebieden moet komen. Dat geldt ook voor Brabant.” Dit zijn algemeenheden en aannames, geen concrete metingen. Waarom komt het college niet met meer specifieke en betrouwbare emissiemetingen bij álle sectoren, in plaats van de boeren op basis van theoretische modellen als zondebok te kielhalen? Graag een reactie. Hoe zit het verder met de stikstofuitstoot vanuit het buitenland en het gelijke speelveld van Brabantse ten opzichte van bijvoorbeeld Vlaamse boeren? Kan GS iets meer vertellen over de Benelux-beschikking waarover de CdK in gesprek was? Graag een reactie.

En ‘rondom Natura2000 gebieden’ is een ruim begrip. Nieuwe Natura2000 gebieden worden voortdurend aangewezen en aangelegd, waardoor boeren stelselmatig minder ruimte krijgen. Waar houdt dit op? Bovendien, veel gebieden die nu als zogenaamde Natura2000 gebieden zijn ingericht waren zonder onze boeren al niet meer als groene open ruimte beschikbaar geweest. Boeren zijn uitgekocht, soms onteigend, voor de aanleg van deze nepnatuur en nog meer boeren worden nu kapot gemaakt door de ecologistenmaffia vanwege de stikstofdepositie op deze gebieden. Willens en wetens zijn deze gebieden ingericht met de meest stikstofgevoelige soorten en bijbehorende maakbare beschermingsregimes. Bijvoorbeeld rond de Vughtse Gemeynt en het Vlijmens Ven waar het pimpernelblauwtje, een vlindertje al in de jaren vijftig was uitgestorven maar tientallen jaren later door de maakbaarheidsfetisjisten opnieuw is uitgezet. Daarvoor moesten vele hectaren goede landbouwgrond worden afgegraven en verschraald om in te richten als stikstofgevoelig schraalgrasland, het door de natuurbureaucraten aangewezen habitattype voor dit vlindertje. Met iets teveel theoretisch berekende stikstof zouden andere grassen of brandnetels iets te hard kunnen gaan groeien in dergelijke Natura2000-gebieden. Naast de miljoenenverspilling voor dit project blijven boeren en bedrijven in de wijde omtrek tot in lengte der jaren last houden van de stikstofgevoeligheid van dit maakbaarheidsproject. Helpen we onze Brabanders hier écht mee – om de woorden van het CDA te gebruiken – of bouwt u met een paar kruimels verder aan een deugreservaat?

Dit heeft niks met natuur te maken, maar is bovenal een bureaucratische fuik van groenlinkse activisten. Moet daarvoor onze boerensector kapot? Zijn de coalitiepartijen, waar óók het CDA zich nog tot rekent, bereid om voor dit stikstofkalifaat al deze hardwerkende boeren over de afgrond te duwen? Staan álle coalitiepartijen hier onverkort achter? Kiezen zij voor onze boeren, ons voedsel en onze welvaart? Of liever voor verschraald land, met verschraalde nepnatuur én een verschraalde portemonnee? Gaat de VVD het afnamepad van 40 procent uiteindelijk wél ondersteunen en is het nu alleen show voor de bühne?

Laat één ding voorop staan: de PVV Noord-Brabant is trots op ónze boeren; onze hardwerkende boerenfamilie- en gezinsbedrijven die vaak al generaties lang zorg dragen voor ons voedsel en voor ons groene landschap. Daarom zullen we met onze boeren blijven optrekken en niet meegaan in maatregelen die deze prachtige sector de das omdoen. De PVV dient daarom een motie in die oproept om als provincie af te blijven van de latente ruimte, zodat de eerlijk verkregen rechten uit de vergunningen van onze boeren niet worden afgepakt. En we dienen een motie in die oproept om de vreselijke versnelling van de transitie veehouderij terug te draaien, zodat veehouders, precies zoals voorheen ook altijd de afspraak was, tot 2028 de tijd krijgen om hun stallen aan de verscherpte emissie-eisen te laten voldoen. Deze woekerachtige Brabantse aanpak stikstof zal de PVV dan ook absoluut niet steunen.

 

TWEEDE TERMIJN:

Voorzitter, na een eerste ronde van herhalingen van zetten, rookgordijnen, draaikonterij, vooruitschuiven en vooral afschuiven zijn wij, maar vooral onze boeren, nog niet veel wijzer geworden.

Het college schuift de maatregelen toch vooral af op de agrarische sector, want ondanks het mantra van “samen doen” stelt Grashoff toch unverfroren dat “het leeuwendeel vanuit de veehouderij moet worden opgebracht”.

En stelt zelfs “discussies af te hebben kunnen ronden met de agrarische sector”. Wat een bedrog. De boeren die hier vandaag buiten staan en stonden weten wel beter.

Vooruitschuiven en draaien is wat het CDA nu vooral doet, eerder hadden ze hard gesteld dat ze vandaag, 13 december, duidelijkheid zouden geven en daarom zelfs tegen onze moties gestemd om de boeren meer ruimte te geven en hun verworven rechten niet af te pakken. Gaat het CDA nu eindelijk kleur bekennen, of blijven ze met één bil op het pluche zitten?

Of gaat het CDA nu deze uitgestelde executie van de agrarische sector met een paar bestuurlijke zoethoudertjes toch steunen en onze boeren hiermee het laatste duwtje richting de afgrond geven met deze ijskoude sanering?

Gedeputeerde Spierings kijkt ondertussen alleen maar naar de nicheproducten die zij interessant en hip vindt en die ze met een hardheidsclausule wel wil faciliteren. Ook wij gunnen dat innovatieve ondernemers, maar niet alleen deze niches: voor alle hardwerkende agrarische ondernemers zou deze ruimte er moeten zijn en niet alleen voor een D66 elitelandbouw vol duurzaamheidssnobisme.

Daarnaast wordt met deze Brabantse Aanpak Stikstof ook nog de mobiliteit volgedramt met maakbaarheidsgekte: “sectorale generieke maatregelen, zoals grootschalige elektrificatie van het Brabantse wagenpark” en “slimmer reizen met Smart Mobility, MaaS, autonoom rijden” en andere “duurzame infra”. Kan het college aangeven hoeveel vervoerscommunisme de Brabantse reiziger met dit stikstofbevel te verwerken krijgt om de “taakstellende afnamepaden te realiseren”? Graag een reactie.

Voorzitter, als we het dan toch over vervoer hebben: wat zou het mooi zijn als de boeren de volgende keer met de tractor als hun vervoermiddel koers zouden zetten richting de grootste stikstofregelfabriek: de Europese Commissie in Brussel. Hoog tijd om dat aan te pakken en in navolging van de Britten te komen tot een NEXIT.

Ondertussen zien we meer gezond boerenverstand in Friesland, waar de provincie heeft besloten om de stikstof beleidsregels uit te stellen zolang er niet meer duidelijkheid is over beweiden en bemesten bij N2000 gebieden. Juist om de druk op minister Schouten te blijven uitoefenen. Waarom doet ons Brabantse college niet hetzelfde? Graag een reactie.

Andere provincies geven boeren ook de ruimte om extern salderen om te zetten in geld. Brabant doet dit niet, pakt de ruimte af terwijl boeren soms voor bijna 100.000 euro ammoniakrechten hebben moeten kopen. Deze gestolen rechten worden vervolgens via de woeker van de stikstofbank herverdeeld. de PVV doet daarom niet mee aan deze stikstofbank: de heler is immers erger dan de steler. “Van de nood een deugd maken” noemt gedeputeerde Grashoff dat, door in 2020 al de stikstofruimte door te verkopen. Dat is absoluut geen deugd voor onze boeren, maar enkel een deugd voor groenlinkse maakbaarheidsutopisten. Grashoff spreekt zelfs over “een afnamepad op een manier waarop iedereen dat in Brabant kan meemaken”. Leugens: met deze maatregelen gaan veel van onze boeren het niet meer meemaken.

Welke strepen kunnen er door welke datums worden gezet, welke ruimte is er om “samen” met onze Brabantse boeren aan de slag te gaan? En is er óók ruimte om iets aan de Natura2000 gebieden, de bron van al dit kwaad, te doen? Of krijgen we net zo’n zinloze exercitie van praatclubs zoals eerder met het Verbond van Den Bosch na de commissie Van Doorn? Met de retail werd toen uiteindelijk niets behaald en jaren verder liggen er alléén maatregelen tégen onze boeren.

Voorzitter, nog enkele onbeantwoorde vragen uit eerste termijn:
- Wat gaat het college doen als onvoldoende boeren zich vrijwillig laten uitkopen? Onteigenen om het afnamepad toch te halen?
- Hoe zit het met het gesprek over de Benelux-beschikking?
- Kan het college uitsluiten dat boeren moeten stoppen om windparken, zonnevelden en biomassacentrales als ‘duurzame economische ontwikkeling’ mogelijk te maken?
- Wat gaat GS doen met de XXL-distributiecentra?
- Verder: komen er nu concrete en betrouwbare emissie-metingen?

Voorzitter, we zaten net in een remise van nietszeggendheid met het CDA. Het lijkt er op dat deze coalitie boven haar kritische depositiewaarde is uitgestegen en zitten we over de ruggen van onze boeren met een klucht die nergens op lijkt. Stop hiermee en geef onze boeren de ruimte!

Voorzitter, ter afsluiting: in de eerste termijn verwees ik naar pater Van den Elsen, de oprichter van de Boerenbond en de Boerenleenbank. In 1949 werd ter ere van deze boerenapostel de grote Benelux Landbouwtentoonstelling in Eindhoven georganiseerd. Daarbij was één thema heel belangrijk: eigendomsrecht voor onze boeren. Dit is 70 jaar later actueler dan ooit. Daarom sluit ik graag af met de geweldige leus die op het affiche van tekenaar Eppo Doeve van deze tentoonstelling stond: “GEEN VOLK IS STERKER DAN ZIJN BOEREN!”

 

[1] https://www.bd.nl/brabant/derde-brabantse-veehouders-overweegt-te-stoppen-als-stikstofplannen-provincie-doorgaan~a815e105/