Spreektekst Inpassingsplan “Natuurgebied Westelijke Langstraat”

Voorzitter, deze zogenaamde herstelmaatregelen voor het Natura 2000 -gebied ‘Langstraat’ zorgen voor een verdere uitbreiding van de bureaucratische Natura200-regeltjesfuik in dit gebied.

Het Statenvoorstel richt zich op voor de instandhouding en herstel van o.a. kranswierwateren, blauwgraslanden, overgangs- en trilvenen en kalkmoerassen. Dit zijn juist zeer stikstofgevoelige natuurtypes: blauwgraslanden zijn bijvoorbeeld als natte schraallanden gevoelig voor atmosferische stikstofdepositie. Een hoge stikstofdepositie leidt dan tot eutrofiëring (vermesting);[1]

Deze stikstofgevoeligheid kan enorme negatieve consequenties hebben voor de omgeving: zoals veehouders en de nabijgelegen A59, wat een verdere verbreding en uitbreiding van deze weg kan blokkeren. Daarover dienen we een motie in. Daarnaast zorgt de verhoging van het waterpeil voor wateroverlast bij omwonenden en mogelijk overlast van muggen en knuten, net als in de Peel. Daar zullen we als PVV niet aan meewerken en daarom tegen dit voorstel stemmen.

[1] https://www.natuurkennis.nl/natuurtypen/n10-vochtige-schraalgraslanden/n10-01-nat-schraalland/bedreigingen-en-kansen-n1001/