Spreektekst reglement commissie sturen en verantwoorden

Voorzitter, we richten een commissie Sturen en verantwoorden in en dat is een goed initiatief. Geen gestuntel met een platform planning & control zonder kaders, regels of registratie, maar een commissie met degelijke spelregels waaronder het maken van een audio-opname en het vereiste van een minimale aanwezigheid om besluiten te kunnen nemen.

Toch heeft de PVV een belangrijk bezwaar bij de taken en bevoegdheden van deze commissie. Daarover heb ik zowel bij het presidium afgelopen december alsook de fractievoorzitters nogmaals afgelopen week al aan de bel getrokken.

Een van de nu voorgestelde taken is "Het adviseren van PS t.a.v. een door hen te nemen besluit of een voorgenomen opdracht van GS of de ambtelijke organisatie aan de accountant conflicteert met de onafhankelijke positie die de accountant dient in te nemen bij de uitvoering van de interim- en jaarrekeningcontrole".
Voorzitter, dat wekt de suggestie alsof het GS is die toestemming moet krijgen om een opdracht te mogen verstrekken, wat een bizarre omdraaiing van zaken is.

Dat staat namelijk haaks op de spelregel waar onze nieuwbakken accountant afgelopen najaar mee heeft ingestemd. Ik citeer de aanbestedingseis:

"Opdrachtnemer (<>) gaat er mee akkoord dat deze niet gerechtigd is gedurende de looptijd van de overeenkomst accountantsdiensten opdrachten c.q. werkzaamheden welke in brede zin te classificeren zijn als accountantsdiensten alsmede opdrachten c.q. werkzaamheden welke op andere wijze kunnen conflicteren met de uitvoering van de onderhavige opdracht en/of de onafhankelijkheid van de opdrachtnemer, dit ter beoordeling van PS, uit te voeren voor de ambtelijke organisatie van de PNB en/of de Gedeputeerde Staten van de PNB.
Opdrachtnemer dient daarom voorafgaande van het aangaan van opdrachten voor de ambtelijke organisatie van de PNB en/of de Gedeputeerde Staten goedkeuring te vragen aan PS. Deze goedkeuring wordt enkel geweigerd indien er naar mening van PS sprake is een dergelijke situatie."

En dat is een spelregel waar ook het presidium al vorig jaar september van op de hoogte was.

Oftewel, als GS een idee voor een opdracht heeft voor de accountant, is het aan de accountant om eerst bij PS te toetsen wat die ervan vindt.

De PVV dient een tweetal amendementen in om de onduidelijkheid en tegenstrijdigheid in het voorliggende reglement, dat veel te makkelijk tot misverstanden en ontduiken van de regels kan leiden, te herstellen.