Spreektekst Zienswijze op conceptbegroting Havenschap Moerdijk 2021

Voorzitter, op de concept begroting Havenschap Moerdijk 2021 valt het een en ander aan te merken.

Maar laat vooraf het volgende klip en klaar duidelijk zijn: de PVV vindt het van belang dat Brabant beschikt over een goed en florerend Havenbedrijf dat voor banen voor Brabanders zorgt. Een mooi Havenbedrijf dat zich met zijn kerntaken bezig houdt is iets om trots op te zijn.

Dat neemt niet weg dat de governance en het beleid wat de PVV betreft een punt van aandacht zijn. Zo krijgt PS elk jaar een statenvoorstel over de conceptbegroting van het Havenschap Moerdijk. Dat Havenschap heeft als taak "het bedrijfsmatig (doen) verrichten van werkzaamheden met betrekking tot het aandeelhouderschap van het havenbedrijf en het verrichten van alle verdere handelingen, die daarmee in de ruimste zin verband houden of bevorderlijk kunnen zijn (waaronder het verstrekken van eigen vermogen en financiering aan deze vennootschap en haar groepsvernnootschappen alsmede het verwerven van gronden ten behoeve van het Havenbedrijf)

Het voorstel straalt elk jaar weer een ongeschreven boodschap uit, alsof GS het vooral een hindernis vinden dat de volksvertegenwoordiging een mening mag hebben over die jaarlijkse begroting, feitelijk de financiering en het aandeelhouderschap van ons mooie Havenbedrijf.

En ook het dedain waarmee vragen van de PVV in voorbije jaren werden afgedaan, niet beantwoord of zelf niet toegelaten bekrachtigen die ongeschreven boodschap.

Voorzitter, dat statement wilde ik vooraf naar voren brengen, in het vertrouwen vandaag een nieuw college aan te treffen dat vragen over de begroting van de Gemeenschappelijke Regeling Havenschap Moerdijk wel serieus neemt.

Ik wil over dat 'serieus nemen' nóg een punt benoemen voorzitter. Na de behandeling van de begroting 2020 van het Havenschap heb ik vergaderstukken van het bestuur van het Havenschap opgevraagd. De Gemeenschappelijke Regeling Havenschap Moerdijk in de huidige vorm ontstond 1 januari 2017 en kent een bestuurlijke afvaardiging van 2 gedeputeerden uit deze provincie en 2 afgevaardigden uit het college van de gemeente Moerdijk, elk met een stem in het Bestuur die niet overdraagbaar is. Vanaf 2017 zijn in welgeteld slechts één van die vergaderingen de beide gedeputeerden aanwezig geweest. Na nul aanwezigheid van gedeputeerde Pauli tot half 2019 hield VVD-gedeputeerde Van Gruijthuijsen het na zijn debuut in juli 2019 kennelijk ook voor gezien. Voorzitter, dit kan dus niet. Het Havenbedrijf is op afstand gezet, weg onder het directe toezicht van de volksvertegenwoordiging. Er wordt mij als volksvertegenwoordiger de maat genomen als ik vragen stel over die begrotingen of doorloopeffecten uit de jaarrekening, maar we hebben wél te maken met een college dat het deels vertikt de taak waarvoor zij is aangesteld te vervullen. Ik wil dan ook graag van het College de toezegging dat alle gedeputeerden vanaf nu hun bestuurstaak vervullen.

Voorzitter, de voorliggende begroting alsmede de voorlopige en definitieve jaarrekening 2019 zijn vastgesteld in niet-openbare vergaderingen in april en mei van dit jaar, zo leiden we af uit de vergaderstukken. Deze vergaderingen dienen openbaar te zijn, aldus de Wet Gemeenschappelijke Regelingen. Onder de spoedwet die hierop ook van toepassing is, impliceert dat dat de vergaderingen met beeld en geluid live voor eenieder te volgen moeten zijn. De bestuursvergaderingen hebben middels skype plaatsgevonden, maar er heeft geen live uitzending plaatsgevonden. Waarom heeft het college in haar taak als bestuurder niet zorg gedragen voor de openbaarheid, zoals wettelijk vastgelegd?

Voorzitter, de begroting 2021 volgt middenin een periode van onzekerheid. In de voorlopige jaarrekening die bij de begroting 2021 zat werd dan ook aangekondigd dat er nog een passage zou volgen over de Corona crisis, de doorkijk naar het lopende jaar.

In de definitieve jaarrekening is een nietszeggende passage opgenomen daarover. De ook in nietszeggendheid uitblinkende tekst van de accountant daarover is zelfs nog langer dan de tekst in de jaarrekening zelf. Het Havenschap stelt dat men verwacht dat het Havenbedrijf aan de verplichtingen jegens het Havenschap kan voldoen. Maar voorzitter, met een dergelijke tekst is de kwaliteit van de begroting toch moeilijk op waarde te schatten. En wat betekent dit voor de risicoafdekking die al dan niet nodig is?

Voorzitter ook niet duidelijk wordt gemaakt welke impact de in ontwikkeling zijnde plannen van het LPM op de begroting hebben. Die plannen kunnen immers ook weer de voorliggende begroting en bijbehorende kredietplafond wijzigen. Kan het college aangeven waarom er geen vooruitzichten zijn opgenomen over de LPM plannen voorzover die deze begroting en de kredietverlening raken?

Voorzitter, ik heb het al aangegeven, het Havenbedrijf is in 2017 op afstand gezet. Daarmee is wat er inhoudelijk en beleidsmatig gebeurt voor de volksvertegenwoordiging ontransparant geworden. En laat helder zijn: wij hoeven geen details te kennen over de bedrijfsvoering. Wij zouden wel graag zien dat dit nieuwe college het signaal oppakt en ons meeneemt in betere algehele informatievoorziening: wat gebeurt er in grote lijnen qua beleid bij het Havenbedrijf, welk effect heeft het Havenbedrijf op onze provincie, welke risico's zijn er en hoe wordt daarmee omgegaan? Is het goed voor Brabant, dit Havenbedrijf op afstand, en de soort bedrijvigheid die daar plaatsvindt?

Is het nieuwe college bereid die handschoen op te pakken en ons eens mee te nemen in de maatschappelijke effecten, in plaats van afstandelijk te verwijzen naar de jaarrekening van het Havenschap waar we dan 2 jaar na dato bij de behandeling van de provinciale jaarrekening als mosterd na de maaltijd nog wat vragen over mogen stellen?

Voorzitter tot zover de eerste termijn.