Spreektekst Hybride lening Enexis

Voorzitter, PS wordt gevraagd geen wensen en bedenkingen te hebben bij het voornemen van GS om een hybride converteerbare aandeelhouderslening te verstrekken aan Enexis van tussen de 150 en 225 miljoen euro.

Ik zal op hoofdlijnen uiteenzetten waarom de PVV vindt dat wensen en bedenkingen, of liever nog direct een streep door het voornemen, wél noodzakelijk zijn. Onze punten concentreren zich rond drie thema's, namelijk het feit dat de burgers het nakijken hebben, dat het doorlopen proces de nodige vragen oproept en de democratische legitimiteit van het voorstel ontbreekt.

Burgers hebben het nakijken voorzitter. Die worden mede dankzij dít voorstel in de toekomst op een schandalige manier op hoge extra kosten gejaagd. Hoeveel meer mag die burger per maand aan verplicht vastrecht kwijt zijn voorzitter? Willen zowel college als ook de andere partijen daar eens open over zijn?

Ook blijkt zowel in de stukken alsook de beantwoording van vragen een afwezigheid t.a.v. zorg over het effect op de burger. De grootste zorg van GS lijkt het in stand houden van het doelrendement op de immunisatieportefeuille te zijn.

Voorzitter, over het doorlopen proces om te komen tot dit voorstel. Daar zijn nogal wat kanttekeningen bij te plaatsen. Zo is er t.a.v. de gehanteerde toetsingskaders en credit ratings eenzijdig en selectief doelredenerend geshopt richting de meest bruikbare voor deze casus. Ook is de investeringsprognose van Enexis niet gevalideerd en er wordt slechts verwezen naar doorrekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving. Voorzitter, die doorrekening van het Planbueau stelt over de infrastructuur en netbeheerders "wat precies nodig is voor de infrastructuur van de toekomst wordt nu verkend door de netbeheerders". Graag dus uitleg van het college waarom de omvang van de onderliggende investeringsbehoefte niet fatsoenlijk is gevalideerd.

Volgens de Letters of Comfort is de adviesvraag aan Zanders geweest om in de financieringsbehoefte te voldoen via een converteerbare hybride aandeelhouderslening. Voorgesorteerd op een specifiek instrument dus. En al worden er in latere stukken voor de bühne nog wat andere opties gepresenteerd zoals dividendinhouding en aandelenuitgifte om kapitaal voor Enexis te vergaren, nergens uit de Letters of Comfort van Zanders blijkt dat andere opties serieus zijn overwogen in het besluitvormingsproces. Graag commentaar van het college of en hoe serieuze alternatieven onderzocht en overwogen zijn.

Het college heeft de bovengrens van de lening ook veel hoger vastgesteld dan feitelijk nodig ter dekking van het Brabantse aandeel. De uitleg daarbij is dat dit 'puur vanuit rendementsoogpunt is'. Ah, dus toch omwille van de poen.

Het begrip marktconform wordt desgevraagd vaag omschreven als 'in overeenstemming met de heersende economische principes en regels van de vrije markt'. Dat is heel leuk, maar de energieinfrastructuur is niet eens een vrije markt. De investeringen gaan onherroepelijk tot tariefstijgingen voor de burger leiden, en die heeft geen enkele keuze om ergens anders te gaan winkelen.

En wat bedoelt het college nou eigenlijk met marktconform? Is dat hetzelfde marktconform als Attero dat nauwelijks een jaar na verkoop door de provincie toch nog ietsje marktconformer werd?

Voorzitter, dit voorstel is gebaseerd op doelredeneren om maar zoveel mogelijk geld weg te houden van de schatkist, zodat de renteinkomsten hoog blijven en dure linkse hobbies betaald kunnen blijven worden. Voozitter, de rest volgt in de tweede termijn.

 

Termijn 2

Voorzitter, we hebben een kersvers college met onder meer Forum voor Democratie, dus dat bracht hoop op een heroverweging van het krankzinnige klimaat- en energiebeleid. Forum heeft zich immers net als de PVV altijd sterk verzet tegen het klimaatakkoord en de klimaatwet. We dachten een bondgenoot te hebben gevonden om de gekte en dwaasheid van de klimaatkerk te bestrijden.

Desalniettemin ligt hier vandaag, een maand na het nieuwe bestuursakkoord, al een financiële bezegeling voor van de uitvoering van het Klimaatakkoord en van de Brabantse RES-sen die we nog niet eens hebben vastgesteld.

Waar is het door het college in het nieuwe bestuursakkoord bepleite draagvlak voor de RES-sen en dus de daadwerkelijke basis voor deze lening? Waarom loopt het college met deze financiering vooruit op zaken die nog niet zijn vastgesteld?

Moeten wij concluderen dat Forum zich inmiddels gezellig genesteld heeft in het kartel, en ijverig meewerkt met voorstellen die de burger financieel totaal kapotmaken voor een niet te meten effect?

En voorzitter, heeft de Brabantse burger zich al kunnen uitspreken over die RES-sen en gaat het college daarvoor zorgen? De PVV wil eerst een referendum over de RES-sen, en pas daarna besluiten over voorliggende voorstel. Gaat het college, dat de mond vol heeft van draagvlak en referenda, dit realiseren?