Spreektekst Visie klimaatadaptatie

Deze visie voor klimaatadaptatie heeft het effect van klimaatverandering als uitgangspunt maar neemt klimaatverandering wel sec als oorzaak van verdroging: er wordt geen onderscheid gemaakt tussen weer en klimaat, heel de klimaatreligie en zeespiegelstijging worden als gegeven beschouwd. En zijn die klimaatscenario’s ook niet overdreven gedramatiseerd? Is het niet veel logischer om zonder klimaatpoeha gewoon rekening te houden met extreme weersomstandigheden?

Dit voorstel stelt met name de natte natuurparels centraal en kiest als maatregelen o.a. het verhogen van de grondwaterstand in gebieden rond die natte natuurparels. Met alle gevolgen van dien voor agrariërs en omwonenden!

Dan krijg je dus dezelfde ellende als rond de Deurnsche Peel met muggen- en wateroverlast voor omwonenden, evenals veel boeren die moeten worden uitgekocht. En dáár zet dit voorstel dan ook op in! Er wordt gesproken over het vanuit 'stikstof' verwerven van gebouwen en dierrechten. Het voorstel is één op één door de nieuwe FvD-gedeputeerde Smit overgenomen van Groenlinksdrammer Grashoff, dus in plaats van 'drain the swamp' laat Forum zich meetrekken in dit klimaatmoeras en in de beleidsmatige sluipmoord op onze boerensector.

In het voorstel is sprake van risico's wanneer werkhypotheses en aannames voor de kosten buiten de natte natuurparels een onderschatting blijken te zijn. Het hangt ook samen met een enorme financieringsopgave: met medefinanciers is tot 250 miljoen euro nodig! Verder wordt uitgegaan van de Kaderrichtlijn Water Eisen vanuit de EU, waarmee onze boeren nog verder het mes op de keel wordt gezet. Ook wordt een koppeling met de klimaatkolder van de RES en EU-subsidies gemaakt.

Met dit beleid wordt dus vol ingezet op maakbaarheidsnatuur, klimaathysterie en verstrengeling met de Brusselse eurocraten. Met deze verdrogingsaanpak verdroogt er vooral enorm veel belastinggeld van onze burgers.

In plaats daarvan wil de PVV een verdrogingsaanpak die uitgaat van praktische maatregelen, met respect voor onze boeren en omwonenden en met cultuurhistorische methoden in het landschap als uitgangspunt. Daartoe dienen wij moties in.