Spreektekst middelen voor ondersteuning philharmonie zuidnederland 2022-2024

Voorzitter,

In plaats van een nieuwe toon te zetten ten opzichte van de vorige linkse colleges, draait het nieuwe college van VVD, FvD, CDA en LB toch weer precies dezelfde grijsgedraaide subsidieplaat. Er is nog geen nieuw kader voor Vrije Tijd, maar tóch moet de Philharmonie al een langjarige topsubsidie krijgen conform het oude Uitvoeringsprogramma Cultuur.

Eérst beleid en dan pas geld hoort altijd het uitgangspunt te zijn. Maar het nieuwe beleidskader Vrije Tijd is nog “in ontwikkeling”. Wanneer kan PS hiervan een startnotitie tegemoet zien, zodat we de systematiek van Sturen met Kaders kunnen toepassen?

Maar in plaats van PS éérst haar kaderstellende rol in te laten vullen, dus de doelstellingen en gewenste effecten van het beleid te laten vaststellen, speelt GS hier met een valse noot dwars doorheen. Met dit voorstel ligt er direct al een zware beleidsmatige en financiële claim van 6 miljoen euro voor de komende jaren op dit nog vast te stellen beleidskader Vrije Tijd! Kan GS uitleggen hoe zij nu de kaderstellende rol van PS nog serieus nemen?

Het nieuwe college blijkt wederom geen college van de belastingbetalende burger, maar van het elitaire establishment. Het is onder de huidige omstandigheden van de ‘corona-crisis’ niet uit te leggen dat een elitair muziekgezelschap voor miljoenen euro’s langjarige overheidssteun krijgt, terwijl dagelijks hardwerkende ondernemers failliet gaan onder de huidige overheidsmaatregelen.

Voor veel burgers is er geen enkel perspectief, maar onder dit college wél voor de cultuursubsidiesector. Kan GS uitleggen waarom zo nodig wéér onverkort 1,5 miljoen euro per jaar moet worden uitgetrokken, waarom is er niet gekozen voor een bezuinigingsdoelstelling?

Hoe komt het college er bij dat “veel Brabanders” de activiteiten van pzn bezoeken? In totaal 63000 bezoekers, inclusief de bezoekers van de educatieactiviteiten en de opvoeringen met andere gezelschappen, is maar een piepklein deel van de 2,5 miljoen Brabanders. En de verwachte bezoekersaantallen zijn dan ook nog een raming van vóór de coronacrisis, onder de huidige omstandigheden zal het er heel anders uit gaan zien.

Ondertussen verdienen échte culturele ondernemers, zoals in de kermiscultuur, al maandenlang geen cent. Waarom wél dit orkest steunen en niet de hardwerkende kermisexploitanten, die een belangrijk stuk volkscultuur levend houden en die met de kermiscultuur de basis hebben gelegd voor vele andere culturele en muzikale ontwikkelingen, zoals met de danssalons en de cinema. Welke zekerheid biedt het college hen?

Waarom zo nodig een langjarige subsidie tot 2024, ook nog over het politieke graf van deze Statenperiode heen? En waarom een “uitzonderingspositie” ten opzichte van andere culturele instellingen vanwege het zogenaamde “unieke karakter” van pzn? Het is een drogreden dat pzn op langere termijn datums in schouwburgen en theaters moet vastleggen, dat hoeft echt niet over een periode van 4 jaar. Het college laat al helemaal een valse klank horen met het dreigement dat als pzn geen meerjarige zekerheid krijgt ze misschien vertrekken uit Brabant. Nou en, wat dan nog? Dan maar geen subsidie! Als het college dáár zo bang voor is, waarom leggen ze dat dan niet vast in de subsidievoorwaarden?

Voorzitter, blijkbaar heeft dit college alleen maar het subsidie-instrument op haar repertoire staan. Van een ánder instrument hebben we namelijk nog geen akkoord gehoord: het referendum. Waar blijft die referendumverordening? Waarom krijgen de Brabanders niet de kans om zich in een referendum over dit voorstel uit te spreken? Hoe stelt het college draagvlak voor dit voorstel vast?

Trek de stekker uit dit bevoorrechte subsidie-infuus en laat dit clubje cultuurelite zélf voor hun inkomsten zorgen. En als een kunstenaar of muzikant niet aan de bak komt, laat ze dan onze boeren maar helpen. De PVV heeft dat eerder voorgesteld en onlangs gaven medewerkers uit de cultuursector het goede voorbeeld door in Flevoland boeren te helpen met de perenoogst . Zó kan het ook, bis!

Maar naar deze miljoenensubsidie kan pzn wat de PVV betreft fluiten.