Spreektekst Meerjarenperspectief Ontwikkelbedrijf 2020

Voorzitter,

Dit Statenvoorstel vraagt de vrije financiële ruimte binnen de risicoreserve van het ontwikkelbedrijf in 2021 niet af te ramen vanwege “de ontwikkelingen in de portefeuille van het ontwikkelbedrijf”.

En om welke ontwikkelingen gaat het dan?

“de thema’s stedelijke transformatie, energietransitie en economie, die naar verwachting een fors beslag zullen gaan leggen op het investeringskrediet en de risicoreserve van het ontwikkelbedrijf.” Daar is dus ‘fors’ geld voor nodig.

Verantwoordelijk FvD-gedeputeerde Eric de Bie geeft in het Meerjarenperspectief aan “te zoeken naar meerwaarde. Hierbij is het Ontwikkelbedrijf een verbindende schakel.”

Hij ziet blijkbaar een grote meerwaarde in de klimaatkolder van de energietransitie, want op daarover wordt gesteld: “Er wordt ingezet op de versnelling en verbreding van de energietransitie. We zien deze transitie als een gedeelde opgave waarvoor draagvlak en draagkracht van groot belang zijn.”

En voor de Energietransitie worden ook projecten genoemd:

- Aardgasvrije wijken. Het Rijk selecteert een aantal gemeentelijke projecten, waarbij wordt gesteld: “Mogelijk kan de provincie een rol spelen bij de niet geselecteerde initiatieven.” Dus van deze toch al totaal onrendabele en onzinnige projecten, gaat dit college dus ook nog de meest onrendabele ondersteunen! De inzet op aardgasvrije wijken is absurde kapitaalvernietiging, kan GS aangeven waarom ze het Ontwikkelbedrijf voor deze klimaatgekte inzet?

- Wind- en zonne-energie:

Het Ontwikkelbedrijf werkt met de Kempengemeenten aan “grootschalige zonne- en windenergie”, evenals in Waalwijk en Geertruidenberg. Hoe zit het met draagvlak onder burgers bij deze verwoesting van landschap en leefomgeving?

Verder: “Met de gemeenten Den Bosch en Oss is een samenwerkingsovereenkomst gesloten en loopt een verkenning van de mogelijkheden van duurzame energie in het poldergebied tussen Den Bosch en Oss.” Via het Ontwikkelbedrijf wordt dus het megawindpark Duurzame Polder mogelijk gemaakt. Waar nota bene FvD eerder terecht tegen ageerde, gebruikt nu hún gedeputeerde het Ontwikkelbedrijf om dit op te tuigen! Waar is hier het draagvlak, nu onder andere in Rosmalen en Lith massaal verzet is tegen deze windturbinehel? Graag een reactie van het college.

Het Meerjarenperspectief bevat ook de nodige verkenningen voor grote logistieke blokkendozen.

Zoals het project Heesch-West. Hier is sprake van verzet en ruim 1300 zienswijzen van omwonenden. En Wijkevoort in Tilburg, waarover wordt gesteld dat er “aandacht voor natuur en landschap” is en “bedrijven en natuur zijn in evenwicht met elkaar”. De omwonenden weten wel beter, zij tekenen massaal protest aan tegen deze logistieke megablokkendozen, waarmee heel hun groene leefomgeving zal worden verruïneerd. En hoezo draagvlak en draagkracht van groot belang als een burgerinitiatief voor een referendum hierover door de Tilburgse raad geweigerd wordt? Hoe kan dit college daar dan tóch via het Ontwikkelbedrijf aan meewerken, als draagvlak niet serieus wordt genomen?

Om de ellende van verdozing compleet te maken, helpt het Ontwikkelbedrijf ook mee aan het Logistiek Park Moerdijk, is daar oog voor draagvlak bij omwonenden? En draagkracht, wat moet dat betekenen? De massale inzet van arbeidsmigranten in zulke blokkendozen in plaats van werkgelegenheid voor onze Brabanders?

Voorzitter, dit alles is voor de PVV reden om enkele moties in te dienen.

Allereerst, om draagvlak serieus te nemen en te borgen, dienen we een motie in om burgers de kans te geven een referendum aan te vragen over projecten van het Ontwikkelbedrijf, ook als deze niet als specifiek Statenvoorstel worden geagendeerd.

Daarnaast vragen we per motie om alle projecten op het gebied van energietransitie en XXL-verdozing en uit het meerjarenperspectief te schrappen.