Spreektekst Begroting 2021

Voorzitter,

Het nieuwe zogenaamd centrum-rechtse college heeft een begroting gepresenteerd met een slagzin die verwijst naar de titel van het bestuursakkoord: “Samen, Slim en Slagvaardig inspelen op de toekomst”. Van inspelen op toekomstmuziek is echter geen sprake: het is vooral hetzelfde linkse deuntje van het vorige college wat de maat voert. Wie de teksten van deze begroting langs die van vorig jaar legt, ziet inhoudelijk vrijwel geen verschil. De inleidende teksten van de programma’s zijn op een enkel synoniem na identiek gebleven. Het enige opvallende verschil is te vinden bij programma 6, wat hernoemd is van “Energie, circulaire samenleving en gezondheid” naar simpelweg “Energie”. In deze begroting komt het woord ‘circulair’ ook iets minder vaak voor dan vorig jaar.

Desalniettemin is hiermee deze begroting bij uitstek een circulaire begroting: één op één hergebruik van het linkse beleid van het vorige college. Een gesloten kringloop van linkse, groene beleidsbagger.

Bij dit inspelen op de toekomst is het linkse verleden loslaten er echt niet bij. Vol overtuiging meldt dit college immers prominent in de inleiding dat ze de Omgevingsvisie gaan inzetten als “inhoudelijk kompas”. Deze Omgevingsvisie is ook een typisch product van het vorige college vol duurzaamheid, energietransitie en klimaatambities. Vol windparken en nieuwe nepnatuur. En zónder een toekomstperspectief voor onze automobilisten en onze boeren. De naald van het kompas van dit college wijst niet standaard naar het Noorden, maar onverstoord naar links.

Daarom maar direct de eerste vraag aan GS: kan dit college zélf aangeven wat er wezenlijk is veranderd ten opzichte van de vorige begroting? Kan GS dat onderbouwen? En kan GS ook specifiek aangeven wat zij de belangrijkste veranderingen in de meerjarenbegroting vinden ten opzichte van de vorige begroting?

Voorzitter, de PVV merkt weinig van een frisse wind in het provinciaal bestuur, laat staan van een rechtse wind. Het zijn van een “betrouwe partner in de uitvoering van het klimaatakkoord” is geen frisse wind, maar een onfrisse windparkenkartel-afspraak. Welk verschil zien we nu daadwerkelijk met de komst van Forum in dit college? De Regionale Energie Strategieën zijn draven volop door en de plannen voor megawindparken blijven daarmee als paddenstoelen uit de Brabantse grond schieten. Het beloofde referendum is onder FvD-gedeputeerde De Bie nog steeds niets meer dan het vage vooruitzicht op een “houtskoolschets” voor een referendumverordening. De PVV heeft al jaren een volledig uitgewerkte referendumverordening kant en klaar voor deze provincie in de steigers staan en kan zo worden ingekopt. In plaats daarvan laat dit college onze burgers voorlopig in de kou staan en laat het referendum maar op zich wachten. Kan GS aangeven wanneer er nu werkelijk boter bij de vis komt, zodat burgers eindelijk referenda kunnen aanvragen? Of wacht dit college net zolang tot alle klimaatplannen, RES’en en andere windparkprojecten zijn afgetikt en de burger hier geen zeggenschap meer over kan hebben? Kan GS aangeven of onze burgers in ieder geval de kans nog krijgen om zich dáárover in referenda uit te spreken als zij dit wensen? Of is ‘draagvlak’ in de praktijk een dode letter voor dit college?

Ook de wederkomst van het CDA in dit college heeft geen significant verschil gemaakt: nog steeds worden onze boeren geknecht met oneerlijke stikstofmaatregelen, nog steeds worden eerdere afspraken hierover geschonden en zijn de regels in Brabant strenger dan elders in het land. Het vanwege dit onderwerp opstappen van het CDA uit het vorige college heeft dus per saldo niks opgeleverd voor onze boeren: de Brabantse Aanpak Stikstof krijgen zij alsnog op hun dak. Voor de linkse partijen die de vorige colleges mede vorm gaven valt weinig oppositie te voeren, ze kunnen achterover leunen om te zien hoe dit college stevig de hand aan de stikstofploeg heeft en onze boerenbedrijven omver ploegt. Het beleid van Grashoff en zijn kameraden wordt één op één overgenomen, onder meer het verdrogingsbeleid waarbij onze boeren voor grondwaterpeilverhoging ten behoeve van natuurontwikkeling gedwongen worden uitgekocht. Daarnaast blijven de beheerkosten op onze begroting voor het Natuurnetwerk Brabant ieder jaar met een miljoen extra oplopen, iedere jaar worden de hectaren landbouwgrond voor nieuwe natuur overgedragen aan natuurorganisaties, maar blijven de beheerkosten ondertussen wel in oplopende mate op de provinciale begroting drukken. Het ecologische maakbaarheidsbeleid van planmatige soortenontwikkeling in de natuur en niet-toetsbaar biodiversiteitsbeleid vindt dit college van een hogere waarde dan de economische kracht van onze boeren. Wat straks overblijft met dit college is niet ons traditionele boerenfamilie- en gezinsbedrijf, maar de klimaatkolchoz, een door de overheid opgetuigde energieboer die zijn voedselakkers in heeft geruild voor zonnevelden.

Voorzitter, met de VVD als grootste partij in een centrum-rechts college wordt vooral de overheid groter: niet minder ambtenaren, niet minder inhuur van externen, maar vooral een continuering van het bureaucratische bastion. Typerend is de inzet voor de voortzetting van de capaciteitsinzet voor het programma energie na 2020. De zogenaamd groene banen blijken toch vooral vetbetaalde consultantsbanen binnen de overheid te zijn, die alles op alles mag zetten om de portemonnee van de burger te plunderen voor de groene gekte. Bij de coronamaatregelen gaat 50 procent van het budget op aan ambtelijke kosten, geld waar door overheidsmaatregelen hard getroffen ondernemers keihard naar snakken om hun bedrijf overeind te houden. Terwijl dit VVD-overheidsapparaat doordraait en geen cent hoeft te missen, zitten onder andere onze kermisexploitanten al maanden zonder inkomsten en heeft ook de horeca geen perspectief. Hoe denkt het college in te gaan spelen op hún toekomst in Brabant?

De elitaire culturele sector hoeft zich daarentegen onder dit college echter geen zorgen te maken. Hoewel ook zij nu getroffen worden door de coronamaatregelen, heeft GS voor hen de subsidiebuidel voor de toekomst wel veiliggesteld, vaak ook nog samen met mede-overheden of andere door de overheid gefinancierde organisaties. Wie de lijst van projecten bekijkt van Brabant C kan zien dat de zogenaamde externe partijen die projecten mede financieren vaak zelf gesubsidieerde organisaties zijn, waaronder zogenaamde non-profitorganisaties. Zo krijgt bijvoorbeeld Circo Circolo subsidie van Brabant C vanwege hun samenwerking met de gesubsidieerde asielactivisten van Vluchtelingenwerk. Hoelang blijft dit college nog doorgaan met het in standhouden van dit cultuursubsidiekartel? En is de inzet voor het nieuwe Nationale Designmuseum in Eindhoven nu opeens een postmodernistisch hipsterprojectje geworden voor Forum, was één Designmuseum in onze provincie – hier in Den Bosch – soms nog niet genoeg voor dit college? Waarom dubbelop?

En voor wat cultuur betreft: kom éérst maar eens op voor ónze cultuur en tradities. De bibliotheken zijn momenteel bezig met het verwijderen van boeken met Zwarte Piet vanwege het radicaal-activistische gedram van de agressievelingen van Kick Out Zwarte Piet. De Vereniging van Openbare Bibliotheken vindt dit “logisch en passend bij de tijdsgeest”. Voorzitter, zulke cultureel-marxistische waanzin past wat de PVV betreft absoluut niet bij onze tijdsgeest: Zwarte Piet hoort bij Nederland én bij Brabant. Deze provincie ondersteunt en financiert Cubiss, een organisatie voor bibliotheken in Brabant. De PVV roept dit college op om van Cubiss te eisen dat zij zich inzetten om boeken met Zwarte Piet in onze bibliotheken te behouden.

En bij onze cultuur hoort ook de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid en veiligheid van onze docenten, zoals op het Piersoncollege hier in Den Bosch, om in de klas een cartoon van de profeet Mohammed te kunnen tonen in de les maatschappijleer. De provincie verlicht wel het provinciehuis met blauw licht vanwege de zogenaamd “humanitaire waarden” van de VN, maar wat wordt er gedaan als die humanitaire waarden, zoals de vrijheid van meningsuiting, in onze eigen provincie door islamisering onder druk staan? Waarom horen we dan niks van GS? Hoeft een docent dan bijvoorbeeld niks te verwachten van een gedeputeerde Veiligheid? En waarom horen we het college dan niet pal staan voor die humanitaire waarden door het kunnen tonen van een Mohammedcartoon expliciet te verdedigen?

Voorzitter, op die portefeuille Veiligheid merken we nog weinig extra inzet in deze begroting. Dit blijft meer een her-etikettering van reeds lang bestaand beleid, maar weinig concrete nieuwe beleidsvoornemens. Terwijl er op het gebied van veiligheid toch héél wat extra inzet nodig is in Brabant. De criminaliteit in het buitengebied is een bekend probleem waar de PVV al jaren aandacht voor vraagt, wanneer komen daar nu eens concrete vorderingen? Ondersteunen van de opsporing is daarbij een van de noodzakelijke stappen. Maar door landelijke ontwikkelingen kan opsporing juist lastiger worden, nu de publieke omroep heeft besloten om het programma Opsporing Verzocht te gaan afschalen. Van de PVV mag de veiligheid in Brabant daarvan niet de pineut worden en vragen wij het college om ter compensatie zich in te spannen om de zendtijd van Bureau Brabant uit te breiden. De burgemeesters van de B5-gemeenten maken zich hier ook zorgen om en zijn daarom ook bezig zich om Bureau Brabant te steunen, het zou zeer wenselijk zijn als ook de provincie hierop inzet toont en kan er ook nog een tandje bij zet. Wat de PVV betreft mogen hiervoor ook middelen worden vrijgemaakt.

Maar met de weer oplopende asielinstroom stijgt ook de asielcriminaliteit weer in onze provincie, onder andere op onze buslijnen. De voorbeelden rond Grave en Overloon van agressieve asielzoekers in de bussen en in de leefomgeving rond asielzoekerscentra zijn inmiddels berucht en bekend. En ook bij het AZC Cranendonck loop het helemaal uit de hand, de burgers zijn de berovingen, diefstallen en overlast helemaal beu. Nu de overheid tekortschiet, is er al een initiatief genomen voor een burgerwacht. Als dit college veiligheid serieus neemt, is het dan niet hoog tijd om hier ook eens iets aan te doen? Om samen met mede-overheden deze asielcriminelen keihard aan te pakken en de veiligheid van onze burgers te waarborgen? Wat mogen we van het college op dit vlak verwachten? Verder bouwt de Belgische overheid pal aan de grens bij Ossendrecht ook een nieuw AZC, waar ook de bewoners en de politiek van de gemeente Woensdrecht ernstige overlast van verwacht. Mogen we van de gedeputeerde Veiligheid ook iets verwachten, namelijk actie richting onze Zuiderburen om deze ellende te voorkomen?

Ondertussen wordt de omvolking met rasse schreden voortgezet. Het kabinet heeft een brief naar provincies en gemeenten gestuurd die stelt dat het komend jaar voor 27000 statushouders huizen beschikbaar moeten worden gesteld. Kan GS de ontvangst van deze brief bevestigen en aangeven in hoeverre hier al afspraken over zijn gemaakt? Welke consequenties gaat GS verbinden aan deze brief? Gaat dit college gemeenten massaal huizen laten toewijzen aan asieleisers zodat onze Brabanders nog langer op wachtlijsten blijven staan? En is de volledige woningbouwopgave praktisch één op één noodzakelijk om deze asieltsunami te huisvesten? Wat de PVV betreft is de oproep duidelijk: werk niet aan deze omvolkingsopgave mee!

Voorzitter, qua mobiliteit gaat Brabant onder bezielende leiding van de VVD in dit college van stilstand naar achteruitgang. Van stilstaan in de file, naar het opofferen van de eigen auto voor een suffe socialistische deelauto.

In plaats daarvan iedereen zijn eigen fijne auto, elektrisch of met brandstofmotor. In gelijke mate, maar wat betreft het fossiele deel een stuk minder belast. Dat wenst de PVV voor de Brabanders.

Brabant staat met bijna 4,5 ton opbrengsten opcenten per kilometer provinciale weg op de 2e plaats van opcenten. De Zeeuwen vangen nog geen ton per kilometer. Hoe vals is het dan om te pronken met bijna de laagste opcenten in euro’s, terwijl die bij de juiste indicator wel heel, heel dure euro’s blijken? En wat krijgt de automobilist voor het kwart miljard per jaar? Goudlaagjes op de vangrails van de nieuwe 4 tot 6- baans Ruit rond Eindhoven, een geheel ongelijkvloerse N65, Hooipolder en de nieuwe N69 meteen ook 4-baans?

Nee, niets van dat alles. De Brabander krijgt gezever vanuit een zogenaamd rechtse coalitie dat die de auto uit moet en een elektrische deelauto in, deelscooter op, met de deelfiets naar het busstation, met een door kansloos asieltuig geterroriseerde bus inclusief angstige chauffeur naar het NS-station om tientallen euro’s neer te leggen voor een korte treinreis naar het volgende deelproject.

Deze deugende deeleconomie levert de vervoerskolchoz van het klimaatgosplan. Brezjnev had zoveel betutteling nog niet eens kunnen bedenken. Die was tenminste persoonlijk nog gesteld op zijn Rolls-Royces.

Laten we de automobiliteit veel nuchterder beschouwen: meer asfalt waar het moet, zoals de Ruit om Eindhoven, meer slimmigheid waar aanvullend mogelijk. Fietspaden veilig, goed verlicht en breed en OV zonder tuig dat hier niets te zoeken heeft. En we moeten de vraag stellen wie of wat we gaan vervoeren: onze eigen Brabanders op weg naar hun werk, of busladingen vol met arbeidsmigranten op weg naar XXL-distributiecentra, waar vervolgens weer vrachtwagens vol dozenschuiverij vertrekken, wat niks toevoegt aan onze economie. Is dat de Koers 2030 van dit college? Wat de PVV betreft stoppen we met deze onzinnige verdozing.

Voorzitter, tot slot. In ons provinciehuis mag aandacht zijn voor de vroegste geboortepapieren van Brabant en van de Staten. Het Charter van Kortenberg uit 1312 en de Blijde Inkomste van 1356 waren de eerste vorm van een grondwet in ons oude hertogdom Brabant. Voor het historisch besef en de aandacht voor de oorsprong van onze grondrechten zou het mooi zijn als er in ons provinciehuis permanent aandacht zou zijn voor deze historische documenten. Daarvoor dienen we een motie in.