Spreektekst Vooroverlegreactie inzake Rijksinpassingsplan Zuid-West 380 kV Oost

Voorzitter,

Dit hele inpassingsplan voor een nieuwe 380kV hoogspanningsverbinding met op veel plaatsen ernstige gevolgen voor de leefbaarheid en het landschap in West-Brabant dient een niet noodzakelijk, geldverslindend en contraproductief doel. Namelijk de nieuwe opwek van windparken op zee bij Zeeland transporteren naar het achterland en dan met name vanwege de – zoals Tennet het zelf noemt – ‘overcapaciteit’.

De voortdurend instabiele aanvoer van windenergie hangt hiermee samen, met andere qua productie nauwkeurig af te stemmen energiebronnen, zoals fossiel of kernenergie, is deze overcapaciteit niet aan de orde. Als op die energiebronnen zou worden ingezet in plaats van op die windparken op zee, dan zouden deze nieuwe 380 kV hoogspanningsleidingen nu ook niet nodig zijn, in ieder geval al niet vanwege die overcapaciteit van wind op zee.

In het Statenvoorstel geeft GS aan dat het noodzakelijk zou zijn voor de “leveringszekerheid” en dat er een verschuiving plaatsvindt naar wind en zon. Als je die leveringszekerheid écht serieus zou nemen, dan is verschuiving naar wind en zon sowieso niet wenselijk. Vreselijk instabiel qua levering en zorgt voortdurend voor pieken en dalen op het net. Terwijl met kernenergie juist altijd een superstabiele levering mogelijk is. En ook moderne, schone fossiele centrales zijn stabiel en betrouwbaar qua leveringszekerheid. Daar komt bovenop dat bij wind en zon nog altijd de conventionele – meestal fossiele – centrales als backup nodig blijven voor als de zon niet schijnt en de wind geen zin heeft om de klimaatcarrousel te laten draaien.

Daar komt nog bij, zo bleek uit de technische bespreking, dat met toekomstige aankoppeling van kernenergie op dit tracé in de berekeningen geen rekening is gehouden. En dat terwijl juist dáárin de toekomst zit. Nota bene dit college heeft aangegeven daarop in te willen zetten, waarom dan nu hier niet alvast rekening mee houden in het hoogspanningsnet? Dit tracé voert ook langs Geertruidenberg en daarmee langs de Amercentrale. Er liggen gouden kansen om bijvoorbeeld daar aan de slag te gaan met nieuwe moderne vormen van kernenergie, zoals thorium. En dan kunnen die vreselijke windparken op zee ook achterwege blijven en daarmee ook deze 380kV verbinding vanuit Zeeland. Kan GS aangeven in hoeverre ze deze mogelijkheden hebben overwogen en welke kansen zij hierin zien?

Ondertussen gaat deze 380kV verbinding op veel plaatsen een grote impact hebben op de leefbaarheid. Zoals bij buurtschap Kattenkraam in Zevenbergsche Hoek. De minister weigert om hier het voorkeurstracé van provincie en lokale overheden over te nemen vanwege de 11 miljoen meerkosten. Heel de zogenaamde klimaatopgave mag vele honderden miljarden kosten, alles moet gedaan worden om de globalistische doelstellingen van het Parijsakkoord te halen, maar voor onze eigen burgers die onder de overlast van dit windparken-op-zee verlengsnoer moeten lijden is het opeens te duur. Hun leefbaarheid, gezondheid en leefomgeving mag worden opgeofferd voor een verwaarloosbaar temperatuureffect en bangmakerij over zeespiegelstijging. De met windparken op zee te bereiken doelstelling van de kosmopolitische elites van Parijs gaat boven het welzijn van onze burgers van Zevenbergsche Hoek. Past dat nu binnen de zogenaamde ‘brede welvaart’? In het Statenvoorstel geeft GS weliswaar aan hierop nog te willen proberen bij te sturen richting het Rijk, maar we lezen er concreet geen letter over terug in de vooroverlegreactie namens GS. Kan GS aangeven waarom niet?

Verder blijkt uit de MER dat met deze nieuwe 380kV verbinding de zogenaamde draadslachtoffers waarschijnlijk zullen toenemen, met name bij de vogelpopulatie in de Biesbosch. Vooral de zilverreiger, kleine zwaan, kolgans, grauwe gans en brandgans zullen als klimaatoffers vallen voor deze deugdodendraad. Is GS zich ervan bewust dat deze investering in zogenaamd groene energievoorziening juist funest is voor onze dieren? Waarom zien we daarover dan niets terug in de vooroverlegreactie aan het Rijk? Verdient onze vogelpopulatie in de Biesbosch niet een betere bescherming? Graag een reactie?

En indirect heeft deze 380kV verbinding ook een verschrikkelijke impact op het zeeleven. Hiermee worden nieuwe windparken op zee mogelijk gemaakt, die het zeeleven ernstig verstoren. De eens zo prachtige Noordzee verandert nu in een klimaatindustriepark van windpark na windpark. De hele zee vol nachtelijk knipperende rode lampen. De Amsterdamse wallen zijn niets vergeleken met dit klimaat-Casa Rosso. Het uitzicht vanaf de kust wordt er mee verziekt, geen ongestoorde horizon meer en zeedieren raken voortdurend van slag. Al met al reden genoeg voor de PVV-fractie om geen enkele medewerking te willen verlenen aan deze 380kV verbinding.

Wij zullen dan ook niet aansluiten bij de slappe GS vooroverlegreactie en vanwege principiële bezwaren die niet met een amendement op onderdelen op te lossen zijn tegen de inzet op meer windparken tegen dit voorstel stemmen.