Spreektekst Burap 1 2021

Voorzitter, de burap is de verantwoording van het college van GS over de voortgang van uitvoering van prestaties en doelen.

Daarover heeft de PVV een aantal punten. Met name de programma's mobiliteit en energie zijn ons in deze burap een doorn in het oog. Voorzitter, bij de jaarrekening 2020 zien we al een realisatie van minder dan de helft van de oorspronkelijke begroting voor asfalt, met tegelijkertijd miljoenen meer inzet voor energie. Is dat nou de “frisse rechtse wind” in 2020?

Ook in 2021 gaat het door: minder asfalt, meer betalen. Gekmakende vertragingen op het hoofdwegennet, zowel in de file als in de projecten. Tegelijkertijd mag hardwerkend Nederland inmiddels zo'n 2 euro voor een liter benzine afrekenen, waarvan 2/3e bestaat uit belasting en accijns.

Het college schrijft vrolijk op dat de filedruk tijdens corona laag was. Inderdaad voorzitter, maar dat is een uitgelezen kans om meters te maken. Daar is niets van terecht gekomen, en het moboiliteitsprogramma waar het asfalt betreft ligt volgens de burap dan ook op zo'n beetje alle fronten achter op schema.

Het programma energie daarentegen ligt op schema, of laat ik zeggen ramkoers. De RES-sen worden er gewoon doorgedrukt. Burgers worden opgezadeld met peperdure onzinnige plannen, moeten verplicht van gas af en betalen op alle fronten mee aan onrendabele klimaatgekte. Hun mening wordt straal genegeerd door het college. En dat terwijl draagvlak zo belangrijk zou zijn. Draagvlak, waarvan meer en meer duidelijk wordt dat het er niet is voor deze plannen. Daarom wil de PVV dat het college bij de Brabanders peilt of er draagvlak is voor de RES-sen voordat er tot uitvoering wordt overgegaan. En uiteraard willen wij daarbij dat de burgers volledig geïnformeerd worden over de kosten van de RES-sen, zowel directe als indirecte kosten.

Voorzitter, Duurzame Polder. GS heeft middels een Statenmededeling in mei bekend gemaakt voornemens te zijn om de verwachte toekomstige provinciale bevoegdheid met betrekking tot de realisatie van windturbines in de Duurzame Polder in het kader van de Elektriciteitswet over te dragen aan de gemeenten, en gekoppeld aan die overdracht van de bevoegdheid, een bestuursovereenkomst over de vernieuwde samenwerking af te sluiten met de gemeenten Oss en ’s-Hertogenbosch en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Voorzitter, de PVV vindt dat Provinciale staten haar kaderstellende én controlerende rol moeten kunnen vervullen bij dergelijke grootschalige en bovendien regionale projecten. Bovendien is deze voorgenomen overdracht van bevoegdheid ook een vorm van inconsequent en onbetrouwbaar overheidshandelen. Door op deze manier met macht te schuiven ontstaat er een willekeur en ongelijkheid in de behandeling van grootschalige projecten.

Wij voeren dan ook een motie in om het voornemen van GS eerst aan PS middels een statenvoorstel voor te leggen.