Spreektekst Begrotingswijziging Investeringsimpuls Economie, Kennis en Talentontwikkeling

Voorzitter, in de toren moet de paniek vast en zeker zijn uitgebroken. Oh help, we zijn van plek 24 naar plek 36 gedaald op de ranglijsten van innovatieregio's.

Boehoe, boehoe, wat een drama. Terwijl de horecaondernemer het water aan de lippen staat en niet kan slapen van de zorgen, winkels weer voor zoveel weken gesloten werden, de evenementenbranche het onverminderd moeilijk heeft en gewone ondernemers zuchten onder de onzinnige Corona-dwangmaatregelen, is het college van slag omdat we in het bestuurlijke pronklijstje zijn gedaald.

En dus rommelde GS een statenvoorstel de agenda in waarvan de urgentie volstrekt onduidelijk is en vraagt GS vraagt aan PS om nog eventjes 22 miljoen te schuiven, want dat ranglijstje is heilig.

Nergens is onderbouwd of het schuiven van 22 miljoen ook daadwerkelijk effect heeft op onze economie, en of een alternatieve besteding van die 22 miljoen niet een betere uitkomst zou kunnen hebben.

En wat is dat dan toch, die drang van een overheid om zich zo nadrukkelijk inhoudelijk met het bedrijfsleven te bemoeien? Privaat en publiek raken meer en meer verstrengeld, en dat is een uiterst kwalijke ontwikkeling. Er dient juist een heldere grens te bestaan tussen publiek en privaat, met helderheid over zeggenschap. In plaats daarvan laat de overheid zijn oor meer en meer hangen naar het private dan naar het publieke belang. Post-politiek liggen daar natuurlijk ook de leuke baantjes…..

Zonder enig blikken of blozen volgt een wankele onderbouwing over waarom we geld moeten schuiven om aangevuld met middelen van Rijk en EU de regio weer in het lijstje te laten stijgen. Da's leuk voorzitter, maar andere regio's doen exact hetzelfde, en dus wordt kostbaar belastinggeld verspild aan een soort van wapenwedloop om een hoge plek in het ranglijstje. Dat kan niet de bedoeling zijn.

Bovendien wordt er dus vanuit meerdere potten publiek geld voor dezelfde doelen geld geschoven. Voorzitter daar is belastinggeld niet voor bedoeld, de overheid moet er zijn om de voorwaarden te scheppen zodat ondernemers hun ding kunnen doen.

Dan de concreet te financieren projecten die het college voorstelt. Voorzitter dit is echt schandalig. Wederom de usual suspects die al van alle kanten potten goud toebedeeld krijgen. Waarom moet de belastingbetaler opdraaien voor testfaciliteiten rondom sensoren en AI? Kan Bill Gates dat niet lekker zelf financieren? En de versterking van pharma. Pardon? Kunnen die de miljardenwinsten van de afgelopen anderhalf jaar niet verzilveren? Moet ook hier de belastingbetaler weer de portemonnee trekken? Voorzitter dit voorstel is werkelijk absurd.

Dan nog iets over het stuk zelf voorzitter. Dat het kennisniveau over sturen met kaders bedroevend is was reeds bekend, maar het is zorgelijk om te lezen dat de gedeputeerde van economie het verschil tussen begrippen als ambitie, doelen en KPI's kennelijk niet beheerst. Zo lezen we zinsneden als 'dat GS bevoegd is voor de uitvoering van de ambities en doelstellingen' en 'met de investeringsimpuls versnellen we de realisatie van KPI's'.

Voorzitter, het college mag een ambitie hebben, maar formuleert doelen t.b.v. de kaderstelling door PS, en KPI's zijn maatstaven om na te gaan of en in hoeverre die doelen al gerealiseerd zijn.

Voorzitter, de PVV is zoals u begrijpt voornemens om tegen dit voorstel te stemmen.