Spreektest Zienswijze over de concept begroting Havenschap Moerdijk 2023

Voorzitter, een punt dat ik reeds in voorgaande jaren heb opgemerkt en wat ik hier wederom maak, is dat het college stelselmatig niet duidelijk maakt welke impact de plannen van het Logistiek Park Moerdijk hebben op de financiering van het Havenbedrijf en daarmee op de begroting en kredietstellingen van het Havenschap, en ook niet welke risico's er in samenhang daarmee zijn.

In dat licht bezien is het ongemakkelijk dat de herziening van het exploitatieplan LPM in een van de komende Statenvergaderingen hier ter besluitvorming ligt, na deze behandeling van de begroting van het Havenschap dus.

Uit de verslaglegging van een bestuursvergadering van het Havenschap blijkt letterlijk dat het LPM veel invloed heeft op de financiering en de financieringsbehoefte van het Havenbedrijf, de kerntaak van het Havenschap dus. Men verwacht de komende jaren geen financiële onafhankelijkheid.

Voorzitter, kan het college iets vertellen over de impact van LPM en dan met name het gewijzigde exploitatieplan op de begrotingen en de kredietverlening die hier voorliggen?

Een ander punt waar onze fractie nog wel graag toelichting over wil is of en zo ja op welke manier het nieuwe stikstofbeleid van het kabinet effect heeft op het Havenbedrijf en daarmee op de financiering vanuit het Havenschap?