Spreektekst BURAP II 2023

Voorzitter, de burap betreft de tussentijdse rapportage van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten over de afwijkingen in de beleidsuitvoering van het lopende jaar. Daar is tevens een begrotingswijziging aan vast gekoppeld waarmee lopende en meerjarige financiële wijzigingen worden voorgelegd aan PS.
De PVV is van mening dat de begrotingswijzigingen bij een burap enkel betrekking zouden moeten hebben op het lopende begrotingsjaar.

Voorzitter, aan ambitie is er geen gebrek bij deze provincie. Je kunt het zo gek niet verzinnen of GS wil zich ermee bemoeien. Het zou om meerdere redenen beter zijn als de provincie zich beperkt tot het goed uitvoeren van de kerntaken.

Want voorzitter, een groot deel van het beleid dient enkel en alleen de overheid zelf, het is vooral een feestje voor de bestuurders en hun management. De overheid is een veelkoppig monster geworden, met als belangrijkste doel zichzelf groter en groter te maken, op kosten en ten koste van de burgers.

Een aantal burgers uitgezonderd, want er is een groep die stevig profiteert van al dat potverteren, namelijk veel teveel dure zzp-ers die op grote schaal worden ingehuurd om voor een groot deel niet-essentieel of zelfs onzinnig werk te doen. Zoals onze fractie eerder al heeft aangegeven moet het bedrijfsleven dat staat te springen om werknemers feitelijk concurreren met al die ambitieuze en potverterende overheden. In een overspannen arbeidsmarkt meer en meer overheidsbeleid optuigen werkt dus alleen maar meer ontwrichtend.

Neem nou het Brabant Outcomes Fund. Het Brabant Outcomes Fund (BOF) valt volgens het college onder bestuur & veiligheid, omdat “het onderdeel uitmaakt van het thema brede welvaart en de daarmee samenhangende uitvoeringsagenda”. “Deze is gepositioneerd binnen het programmaonderdeel bestuur en veiligheid, mede bezien vanuit het feit dat werken aan brede welvaart vraagt om het bouwen en uitbouwen van samenwerking tussen Brabantse partners zoals o.a. VBG en BrabantStad.”. Voorzitter, dat is nou een prototypisch voorbeeld van beleid als bestuurlijk speeltje: Die bestuursclubjes moeten in hun netwerkbijeenkomsten natuurlijk worden beziggehouden. Daartoe worden projecten als BOF bedacht. De kosten voor het BOF 1 van 1,15 miljoen bestonden voor ruim 312k€ uit onderzoeken, adviezen, begeleiding, projectleiding etc. 27% dus van de totale uitgaven. Resultaten kennen we nog niet.

BOF 2 heeft nog geen enkel resultaat opgeleverd. Wel is er inmiddels meer dan een half miljoen verbrand aan projectleiders, marktonderzoek, haalbaarheidsonderzoek, de businesscase, validatie van de businesscase, begeleiding van een aanbesteding en noem maar op. Het uitblijven van resultaten wordt toegeschreven aan gebrek aan belangstelling uit de markt, bijvoorbeeld vanwege teveel financieel risico, niet-passendheid binnen het mandaat, of omdat het doelgebied te klein zou zijn. Voorzitter, dit zijn allemaal zaken die duidelijk hadden moeten of op zijn minst kunnen worden uit de markt- en haalbaarheidsonderzoeken, en zichtbaar in de businesscase en de validatie daarvan. Desondanks is het college verder gegaan met geld uitgeven aan een dure aanbesteding en fondsmanagement. Voorzitter kunt u toelichten waarom er ofwel broddelonderzoekswerk wordt verricht, ofwel tegen beter weten in een heilloos project wordt doorgezet?

Voorzitter dit voorbeeld maakt pijnlijk duidelijk dat dit college de weg volkomen kwijt is.
Terwijl steeds meer mensen moeite hebben om rond te komen, hun energierekening of de zorgkosten niet meer kunnen betalen en de wanhoop nabij zijn, wordt er in de toren vrolijk verder gehobbiet, met een grenzeloze wereldvreemdheid.

Voorzitter ik sprak bij de vorige burap over de verloedering van plichtsbesef over de rol en de taken van de overheid. Die woorden wil de PVV herhalen.