Spreektekst Financiering aan Pivot Park ten behoeve van afbouw van gebouw Grizzly

Vz, in de themavergadering hebben we uitgebreid stilgestaan bij dit onderwerp, zoals daar ook aangekondigd dien ik vandaag een amendement in met wensen en bedenkingen op het voorstel tot het verstrekken van deze financiering voor het Pivot Park.

Kortheidshalve: het Pivot Park is een florerend project met een volledige bezetting door succesvolle kapitaalkrachtige ondernemingen. Met name het financieren van de inbouwpakketten van het Grizzly-gebouw zou daarom geen overheidstaak moeten zijn. Onze provincie moet niet voor bankier spelen middels de immunisatieportefeuille, maar dit soort financieringen aan de markt overlaten.

Afgelopen woensdag heb ik deelgenomen aan het werkbezoek aan het Pivot Park. Daar was de Grizzly te zien, die vandaag wordt opgeleverd. Het gemeentebestuur van Oss, de medefinancier, was zelfs al in de veronderstelling dat PS al had ingestemd met de financiering. Eerst zijn we echter als PS vandaag nog aan zet om onze wensen en bedenkingen te uiten, daarom de vraag aan het college: hoe is dit vanuit GS gecommuniceerd naar de gemeente Oss?

In de presentatie van Pivot Park bij dit werkbezoek kwamen nog enkele zaken naar voren. Twee jaar geleden zag huurder Pharming af van de vestiging van een medicijnfabriek in het gebouw Panther[1]. Weliswaar betaalt Pharming wel gewoon de huur, maar het lukt Pivot Park nog steeds niet om een geschikte nieuwe huurder te vinden. Hierin zit dus mogelijk ook een toekomstig risico voor het Pivot Park: kan GS aangeven hoe ze dit risico duidt in relatie tot het verstrekken van de financiering uit de immunisatieportefeuille, die risicomijdend behoort te zijn?

Ook kwam in de presentatie naar voren dat Pivot Park werkt aan een masterplan met diverse andere nieuwe gebouwen en ontwikkelingen.[2] Desgevraagd werd aangegeven dat er nog geen afspraken zijn gemaakt over de financiering van dit masterplan. Kan de gedeputeerde aangeven of er bij GS al voornemens zijn om ook deze plannen te financieren? Wat moeten we na de Grizzly nog meer aan provinciale bankiersactiviteiten voor het Pivot Park verwachten?

Tot slot bleken ook dat voor dit masterplan de aansluitmogelijkheden op het elektriciteitsnet door netcongestie zeer beperkt zijn. Kan GS aangeven in hoeverre de netcongestie een risico vormt voor de toekomst van het Pivot Park?

[1] https://www.bd.nl/oss-e-o/pharming-blaast-medicijnfabriek-op-pivot-park-oss-af-jammer-voor-nederland~a3a9a568/ 

[2] https://proofofthesum.com/portfolio/masterplan-pivot-park-oss/