Spreektekst Verordening kwaliteitskader uitvoering en handhaving Omgevingswet Noord-Brabant

Vz, Hoewel dit Statenvoorstel in principe slechts een technische omzetting is van de verordening van de Wabo naar de Omgevingswet, middels een nabootsing van de modelverordeningen van IPO en VNG, is dat op zichzelf juist een punt van zorg. Deze technocratische benadering maakt de doelstellingen van dit kwaliteitskader tot een papieren werkelijkheid.

Artikel 3, de betrokkenheid van Provinciale Staten, beperkt zich tot het kennis nemen van een jaarlijkse Statenmededeling. Leveren artikel 4 over de kwaliteitsdoelen en artikel 5 over kwaliteitsborging effectief resultaat?

Als we naar de huidige situatie bij de Omgevingsdienst Zuid-Oost Brabant (ODZOB) kijken is dat maar zeer de vraag. Vorige week kwam deze dienst nog negatief in het nieuws vanwege een onveilig werkklimaat, met zware verwijten aan de directie.[1] Het ziekteverzuim is er hoog, er werd 2,2 miljoen euro verlies geleden, deelnemende gemeenten zijn ontevreden en bovendien, essentieel in het kader van dit Statenvoorstel, voldoet de ODZOB niet aan nieuwe landelijke criteria en moet bij de staatssecretaris nog een verbeterplan inleveren. Ook bleek eerder al dat de kosten fors gestegen zijn door veel externe inhuur[2]. De verordening stelt in artikel 4 lid 2 ten aanzien van de kwaliteitsdoelen eisen ten aanzien van de dienstverlening, de uitvoeringskwaliteit van diensten en producten en de financiën. Gelet op deze tekortkomingen bij de ODZOB, wat doet GS hiermee in het kader van de kwaliteitsdoelen uit de verordening?

Bij de bespreking vandaag over de Gemeenschappelijke Regelingen constateren we ook dat de nieuwe wettelijke eisen op het gebied van transparantie en participatie bij de Omgevingsdiensten onvoldoende worden ingevuld. Had GS dit bij deze verordening ook niet effectiever kunnen oppakken, in plaats van voort te leven in een papieren werkelijkheid?

Daarnaast: ziet GS geen risico’s in de uitvoering van de nieuwe Omgevingswet, zoals bij het DSO, geeft deze herkauwde verordening wel voldoende handvatten om daar als PS effectief op te kunnen controleren en bijsturen?

Vz, tot slot. Bij de behandeling van de wet Verbetering VTH gaf ik in de Eerste Kamer op 1 december 2015[3] al aan dat er veel nadelen kleven aan de gemeenschappelijke regelingen: “gebrek aan democratische stuurbaarheid en afrekenbaarheid, niet aantoonbaar efficiënter en vaak een extra kostenpost. Vooralsnog blijkt uit de praktijk niet dat de beoogde kwaliteit van de VTH-taken middels de omgevingsdiensten verbetert.” Kan de gedeputeerde aangeven in hoeverre bij de Brabantse omgevingsdiensten de kwaliteit van de VTH-taken sindsdien is verbeterd?

[1] https://www.bndestem.nl/brabant/onveilig-werkklimaat-bij-regionale-omgevingsdienst-klacht-tegen-directie-wegens-pesten-en-intimidatie~a4d2dc42/?cb=a261152ed93dc74ad6e9d7093bc3ab75&auth_rd=1 

[2] https://studio040.nl/nieuws/artikel/eindhoven-onderzoekt-beeindiging-samenwerking-met-omgevingsdienst 

[3] https://www.eerstekamer.nl/verslagdeel/20151201/verbetering_vergunningverlening