Spreekteksten Controleverordening, Financiële verordening

Voorzitter, middels ingediende vragen heeft de PVV al vele pijnpunten blootgelegd rondom de aanpassingen die GS ten aanzien van de financiële verordening en de controleverordening voorlegt.

Sturen met kaders is bij de behandeling van deze verordeningen niet toegepast, terwijl het hier belangrijk sturingsinstrumtarium van PS betreft. Daarnaast gaat het om veel en ingrijpende aanpassingen dan, zoals het statenvoorstel onterecht suggereert, slechts wat technische aanpassingen of aanpassingen i.v.m. de RMV (rechtmatigheidsverordening).

Het statenvoorstel rept niet over het feit dat PS de bevoegdheid voor het vaststellen van het beheersstatuut ontwikkelbedrijf met de aanpassing van de verordening overdraagt aan GS.

Het statenvoorstel rept ook niet over het feit dat de rol van PS wordt beperkt bij het reservebeleid. Evenmin iets terug te vinden de beperking van de rol van PS bij waardering afschrijving en activering. En ook dat de rol van PS t.a.v. het algemeen financieel beleid wordt gedegradeerd blijft in het statenvoorstel onvermeld.

Al die zaken moesten de oplettende volksvertegenwoordigers middels inzet van hun kostbare tijd zelf achterhalen. Als er vervolgens herhaaldelijk wordt gevraagd of de bespiegeling klopt dat er bevoegdheden van PS worden gedelegeerd naar GS, wordt dat eerst stellig ontkend. Later moet gedeputeerde van Gruijthuijsen op zijn woorden terugkomen, en doet dat met een lijvig epistel. De veelheid aan woorden die hij gebruikt zijn tekenend voor de ontransparante houding. Voorzitter, in een statenvoorstel niet klip en klaar opschrijven waar PS over stemmen zou je kunnen scharen onder onbehoorlijk bestuur of zelfs het verzaken van de actieve informatieplicht.

Voorzitter, daar willen wij graag een reactie op van de gedeputeerde.

Verder inhoudelijk t.a.v. de financiële verordening (FV)
1. In het verleden is een aantal onderwerpen benoemd waar wij als staten bij een wijzigingsmoment van de FV bij stil zouden moeten staan. Dat betreft bijvoorbeeld het onderwerp frauderisico. Behalve dat het woord frauderisico terloops is opgenomen in de verordening, is er met dit onderwerp, dat nadrukkelijk in het overdrachtsdossier van de commissie S&V is opgenomen, niets gebeurd.

Ook het autorisatieniveau van PS is in dat kader een relevant onderwerp. Eind 2019 is dat neerwaarts aangepast, verpakt als een aanpassing om de presentatie van de begroting te verbeteren en zogenaamd om aan te sluiten bij het BBV.

Omdat GS heeft verzaakt Sturen met Kaders toe te passen, is met deze onderwerpen zo goed als niets gedaan.

2. Diverse punten van aandacht heeft ook de accountant meegegeven en herbevestigd per brief. Laten we ervoor zorgen dat de verordeningen op die punten fatsoenlijk aangepast worden. Bijvoorbeeld de samenhang tussen de verordeningen, die nogal rammelt.

Omdat GS heeft verzaakt Sturen met Kaders toe te passen, is met deze onderwerpen zo goed als niets gedaan.

3. De financiële verordening is op een aantal punten door GS aangepast die de bevoegdheden van PS nadrukkelijk raken, we gaven het zojuist al aan. Wat je verder vindt van die aanpassingen, de PVV vindt het voor nu onverstandig deze bevoegdheden te wijzigen, omdat ze ook het normenkader raken, en dat op een cruciaal moment van de invoering van de RMV

Alle zaken waarvoor wij de bevoegdheid overhevelen naar GS, kunnen uit dat normenkader geschrapt worden. De verantwoording over de rechtmatigheid versmalt dus, en de vraag is of dat qua timing en inhoudelijk wenselijk is. Daar komt bij, ondanks dat er meermaals gevraagd is om een lijst met bevoegdheden die tot op heden zijn overgeheveld met een effect op het Normenkader is daarover nog geen informatie verstrekt. Dat stemt somber voor de toekomst.

4. De controleverordening. Ook dit is een sturingsinstrument van PS. Gezien de aandacht die PS de laatste 10 jaar laten uitgaan naar de selectie van en de relatie met onze accountant, is het bizar dat GS ook hier heeft nagelaten om input vanuit onze staten op te halen voor de nieuwe verordening, oftewel SMK genegeerd.

In de nieuwe verordening zouden we bijvoorbeeld de spelregel kunnen opnemen dat GS de accountant van PS geen opdrachten verstrekt als PS daarvoor geen uitdrukkelijke toestemming hebben gegeven. We hebben dat nu via een omweg geregeld in de aanbesteding.
Ook de selectie van de accountant moet veel nadrukkelijker een PS aangelegenheid zijn. In het voorstel wil GS meer regie pakken, die moet juist bij PS belegd zijn.

Ook het willen regelen van de goedkeuringstoleranties en rapportagegrenzen in de aanbestedingsdocumenten is niet handig. Er kunnen feiten en omstandigheden zijn die aanpassing in enig controlejaar vragen. Daarom moet dit gewoon jaarlijks via PS worden vastgesteld.

Kortom, er zijn zoveel aandachtspunten en pijnpunten dat wij het verstandig zouden vinden als de verordeningen voor nu alleen de voor de RMV hoognodige aanpassingen zouden bevatten, en geen andere overwegingen erin. Daarmee zou GS en de accountant hun ding kunnen doen, maar houden wij als PS de mogelijkheden open om desnoods via een werkgroep, ons te buigen over de overige inhoud van de verordeningen. Dit zou dan alsnog recht doen aan SMK.

De PVV dient daartoe een tweetal amendementen in.

Zekerheidshalve dienen wij echter ook amendementen in op de controleverordening. Ook zullen wij diverse amendementen van andere partijen steunen.