Spreektekst Rekeningcommissie

Voorzitter,

 

we behandelen vandaag een voorstel om een nieuwe commissie in het leven te roepen.

Het voorstel wekt de suggestie dat er unaniem -dus vanuit alle fracties- steun voor dat voorstel is, maar dat is niet het geval, en om te beginnen maakt onze fractie bezwaar tegen die suggestie.

 

Voorts heeft onze fractie een aantal punten aangedragen inzake de insteek en werkwijze die voor deze commissie worden voorgesteld, en we zullen die vandaag noemen, samen met een aantal nieuwe punten.

 

Ons initiële standpunt inzake de instelling van een Rekeningcommissie was neutraal. Geen voorstander, maar we waren ook niet perse tegen. Het resulterende voorstel gelezen hebbende zien we echter een aantal zwaarwegende bezwaren waardoor een positief oordeel voor ons niet mogelijk is.

 

Onze fractie acht de geformuleerde taken niet passen bij de suggestie die telkens is gewekt dat het zou gaan om een technische commissie. Het in het voorstel geformuleerde takenpakket is veel zwaarder dan enkel de financieel technische voorbereiding van het inhoudelijke en op de controlerende taak van PS toegespitste onderzoek naar de jaarrekening. Voor een dergelijk zwaar takenpakket een commissie optuigen waarop weliswaar voor de bühne artikel 80 van de provinciewet van toepassing wordt verklaard, maar vervolgens een heleboel essentiële uitzonderingen inzake stemming, samenstelling en voorzitterschap worden gemaakt, is een wangedrocht.

Wat ons betreft wordt er ófwel een gewone commissie opgetuigd, ofwel wordt het takenpakket drastisch anders geformuleerd.

 

 

Dan wat betreft het voorzitterschap. Voorgesteld wordt om dat neer te leggen bij een van de leden zelf, en dat vindt onze fractie, los van elke vorm waarin de commissie wordt gegoten, geen goed idee. Wat ons betreft moeten alle fracties goed aan de vergadering kunnen deelnemen en moet de vergadering technisch en onafhankelijk geleid worden. Als het voorzitterschap bij een van de leden ligt wordt die uitgangspunten in onze ogen geweld aangedaan.

 

Ten tweede vinden wij de voorgestelde samenstelling en de voorgestelde flexibiliteit van de samenstelling van deze commissie op gespannen voet staan met de provinciewet. Volgens de verordening is de rekeningcommissie een commissie zoals bedoeld in artikel 80 van de provinciewet. Die wet bepaalt echter dat er sprake moet zijn van een evenwichtige vertegenwoordiging van de in PS vertegenwoordigde groeperingen.

 

 

Tenslotte vragen wij ons af in hoeverre artikel 4 over het onderzoeksrecht verenigbaar is met de samenstelling en flexibiliteit van de samenstelling van de Rekeningcommissie.

 

Wij dienen amendementen in betreffende het voorzitterschap, de samenstelling en de taakomschrijving van de Rekeningcommissie, en krijgen graag antwoord op onze vraag hoe zich de samenstelling en flexibiliteit verhoudt tot het onderzoeksrecht.