Toelichting bij Motie Verordening Stikstof en Natura 2000

Vz,

Door een uitspraak van de Raad van State moeten vele ondernemers in de agrarische sector alsnog beschikken over een Natuurbeschermingswetvergunning en liggen er in dit Provinciehuis hiervoor zo’n 1000 aanvragen op de plank. Dit kost ontzettend veel ambtelijke capaciteit en daarmee samenhangende kosten en al deze ondernemers kunnen niet vooruit met hun bedrijf. Om aan de vereisten voor deze vergunning te kunnen voldoen is een goed werkende salderingsbank voor stikstofdepositie noodzakelijk, waarvan nu door zeer stringente milieuregelgeving geen sprake is. Naar verwachting zal dit in 2014 op landelijk niveau worden geregeld in de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS), maar ter overbrugging van deze termijn is het aan ons als provincie om kritisch naar onze eigen regelgeving te kijken.

Met de huidige stilstand schiet immers niemand wat op. Boeren kunnen niet vooruit met hun bedrijf, oude stallen kunnen niet vervangen worden door nieuwe moderne stallen. Dit is slecht voor de economie, slecht voor de bouwsector en slecht voor het dierenwelzijn. Dieren zijn immers doorgaans beter af in een nieuwe innovatieve stal dan in een oude stal. Deze motie zal ook niet zorgen voor de ontwikkeling van nieuwe initiatieven voor megastallen, bij toepassing van de saldering is immers ook nog alle andere vigerende regelgeving van toepassing, dus ook het huidige verbod op bouwblokken groter dan 1,5 hectare. Daarbij komt dat grootschalige bedrijfsontwikkelingen met een stikstofdepositie groter dan 50 mol N/Ha/jaar niet voor saldering in aanmerking komen, er een verdubbelingsverbod geldt bij stikstofdepositie van >5 mol en er de verplichting is voor toepassing van de best beschikbare technieken. Dit betreft dus vooral de normale gezinsbedrijven.

Vanuit de sector zijn er enkele voorstellen aangedragen om de impasse rond de salderingsbank te doorbreken. Een goed werkende salderingsbank was ook een afspraak met de sector bij de totstandkoming van de Verordening Stikstof en Natura 2000, om zo naast het doel van natuurbescherming ook bedrijfsontwikkeling mogelijk te maken. Een niet werkende salderingsbank tast het vertrouwensbeginsel aan voor de ondernemers en daarmee de algemene beginselen voor behoorlijk bestuur. Gelet op deze beginselen is het ook niet wenselijk om burgers voor te spiegelen dat de Verordening Stikstof en Natura 2000 een effectieve maatregel is tegen geurhinder, de verordening heeft immers als uitdrukkelijk doel bescherming van natuur. Deze regels voor ander doelen aanwenden is strijdig met het verbod op détournement de pouvoir, in plaats daarvan zouden effectieve maatregelen tegen geurhinder wenselijker zijn.

Onlangs bleek uit onderzoek van de Universiteit Wageningen dat de emissienormen voor ammoniakuitstoot mogelijk achterhaald zijn, naar aanleiding hiervan is ook door de Tweede Kamer verzocht om nader onderzoek. Een reden te meer om ook als provincie nog eens kritisch naar onze eigen strenge milieuregelgeving te kijken, want niemand is er bij gebaat om nog braver te zijn dan het braafste jongetje van de klas.