Spreekstekst Kennis en Onderzoek cie EZB 29-03

"Suboptimaal", vz. ik wist niet dat dit "matig presterend, versnipperd georganiseerd, vaag en onduidelijk" betekende. Tussen de regels door is de kritiek op de huidige kennisgang van zaken bepaald niet mals. Verhaal 1 vat dit aardig samen!

Een nogal uitwaaierend beschreven notitie, die aan duidelijkheid echter op bepaalde vlakken tot genoegen van de PVV niets aan onduidelijkheid overlaat. Subsidies zijn achterhaald en met de automatische PIN-functie van de provincie worden de gesubsidieerde instellingen nou niet bepaald "pro-actiever". Met name het PON en de Telos worden hier behoorlijk aangepakt. Wij zien in deze instellingen veel te veel opinie door politieke invloeden, daar waar zuivere dataverwerking en analyse gewenst is. Politiek bedrijven is aan ons gegeven, niet aan zogenaamd onafhankelijke kennis-instituten.

In die zin pleiten wij ook voor een zuiver zakelijke, taakgerichte opdrachtgever-opdrachtnemerrelatie en niet een "betrokken" relatie. Alle genoemde deelnemers vanuit het middenveld zijn naar onze mening niet onafhankelijk, allen hebben zij een bevooroordeelde politieke opinie en zijn zij om die reden ongeschikt voor agendabepalende deelname in het instituut Brabantkennis.

Wij wensen:
- dat er voldaan wordt aan de opdrachten
- een onbevooroordeelde vraagstelling, analyse en rapportage
- een kritische houding en
- geen politieke stellingname
Geen van deze zaken zien wij expliciet terug in het rapport

"Met een schone lei beginnen", benutten van reeds bestaande dataverzamelaars als het CBS en het Planburo voor de bureaucratische leefomgeving, maar ook bedrijven als GFK en gericht sturen op alleen de informatie die nodig geacht wordt vanuit beleidsvraagstukken en (al dan net zwakke) signalen uit samenleving, overheid en bedrijfsleven.

De talenten, de in het rapport genoemde groep zeer begaafde ambtenaren laten structureren van de kennisdraaischijf die de het instituut kan zijn.. De PVV staat hier voorzichtig positief tegenover, hoewel wij ons nog steeds afvragen hoe die hele kennisbank ingericht gaat worden. Kan de gedeputeerde hier iets meer duidelijkheid geven.

Een tip: praat volgende keer eens met het echte bedrijfsleven. Met Philips, ASML, de Efteling, boer Jansen uit Ulicoten, etcetera. Wat is de kennisbehoefte van hen? En wat moeten zij weten van de overheid? Zij kunnen helpen om met hun ervaringen de regeldruk aan te pakken bijvoorbeeld. Dat hebben we nogal gemist in het rapport van Weterings

Wat we liever ook gemist zouden hebben is de regel "meer Brussel dan Den Haag" bij de sleutelwoorden. Kan de gedeputeerde mij uitleggen of hij er ook zo over denkt en in welke zin we dit zouden moeten zien?

Qua financieringsstartup zouden wat ons betreft de PON- en Telossubsidies aangewend kunnen worden, evenals een budgetverschuiving binnen de provinciale organisatie. Een tweetal vragen nog aan de gedeputeerde: wat hadden we de afgelopen jaren anders gedaan als het PON er niet geweest was? Acht de gedeputeerde het ook wenselijk om, zoals in het rapport geschetst, BrabantKennis in een nieuw op te tuigen kantoor onder te brengen en daarmee juist de grote talenten voor de provincie te verliezen?

Wij achten het stuk niet fantastisch, maar wel rijp voor PS en wel als C-stuk

Harry van den Berg