Spreektekst Wijziging Verordening ruimte 2012, zorgvuldige veehouderij

''Een bestemmingsplan dat is gelegen in een agrarisch gebied kan voorzien in een uitbreiding van een grondgebonden agrarisch bedrijf tot ten hoogste 1,5 hectare mits uit de toelichting blijkt dat deze uitbreiding noodzakelijk is voor de agrarische bedrijfsvoering'' aldus artikel 8.3. lid c uit de Verordening Ruimte. Met deze spoedwijziging in de Verordening Ruimte wordt nadruk gelegd op onder meer deze vage zinsnede. In de praktijk betekend dit dat voor het beoordelen van agrarische ontwikkelingen doorgaans advies gevraagd wordt aan het ''zelfstandig adviesorgaan'' AAB oftewel de Adviescommissie Agrarische Bouwaanvragen. 
 
Deze stichting met een vertegenwoordiging van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), provincie Noord-Brabant en ZLTO is speciaal opgericht om over de bedrijfseconomische noodzaak van ontwikkelingen van agrarische bedrijven te adviseren conform provinciaal ruimtelijk beleid. De PVV plaatst vraagtekens bij de partijdigheid van deze driekoppige adviescommissie. Hoe zit het met de borging van onder andere de volksgezondheid, leefbaarheid en dierenwelzijn conform de denklijn van de transitie naar een zorgvuldige veehouderij? Waarom zijn, conform de commissie voor de samenstelling van de Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij, de overige organisaties niet vertegenwoordigd?  Of wordt het bestuur en adviescommissie met ingang van de maatlat opgeheven? Graag een reactie van de gedeputeerde.
 
Regelmatig lees ik bij gemeentelijke publicaties voor bouwaanvragen ''conform advies besloten''. De PVV is van mening dat de beweegredenen tot het nemen van een besluit transparant moeten zijn naar politici en burgers en vind het dan ook onbegrijpelijk dat dit momenteel niet het geval is. 
 
Dit alles is niet zorgvuldig. Derhalve dient de PVV een motie in om te verzoeken de samenstelling van de AAB te herzien en de adviezen van de AAB naar de gemeenten, daar waar mogelijk, te publiceren op de website.