Spreektekst Voorjaarsnota 2013

Voorzitter, bij de Voorjaarsnota vraagt GS aan de Staten om richtinggevende uitspraken te doen voor de begroting. In plaats van ons blind te staren op de "ambtelijke" heroverwegingen - waarvan we toch mogen hopen dat GS de eindverantwoordelijkheid draagt bij deze keuzes en zich niet verstopt achter haar ambtenaren - kiest de PVV er voor om zelf een aantal punten voor te dragen, andere prioriteiten voor te stellen en op een andere manier invulling te geven aan bepaalde kerntaken.

Voorzitter, allereerst de opcenten motorrijtuigenbelasting. De PVV wil deze ten goede laten komen waarvoor ze bedoeld zijn: de wegen in onze provincie. Wij dienen daarom een motie in om de opcenten hiervoor te oormerken. Daarnaast dienen wij een motie in om de veiligheid van de fietspaden te verbeteren.

Ook willen wij dat er niet nog meer geld wordt verspild aan onzinnige ecoducten. Dit geld kan beter worden besteed aan verkeersknelpunten, zoals Paalgraven. Wij dienen daarom een motie in om te stoppen met deze spilzuchtige biodiversiteitshobby. Hetzelfde geldt voor de windmolenprojecten, nu het CPB heeft geconcludeerd dat het bouwen van windmolens op land "weggegooid geld" is, roepen wij in een motie op hiermee te stoppen.

Voorzitter, de PVV wil snijden in bestuurlijke kosten, daarom stelden wij eerder voor de wachtgeldregeling voor Statenleden af te schaffen, maar deze Staten wilden niet in eigen vlees snijden. Dat dit nu van hogerhand alsnog wordt afgeschaft, is veelbetekenend.

Ook op het mantra van het Nieuwe Werken komt steeds meer kritiek, maar GS blijft hierin geloven als een kostenbesparende maatregel. Het is typisch dat in de verbouwingsplannen de werkplekken voor GS en PS al niet meer onder het Nieuwe Werken vallen. Laten we deze managementhype dan ook voor heel het ambtelijke apparaat schrappen en de verbouwingsplannen op dit onderdeel terugdraaien.

Voorzitter, voor wat efficiëntie betreft willen wij ook de nadruk vestigen op de communicatie rond de Zorgvuldigheidsscore Veehouderij, waarvoor 3 ton incidenteel is uitgetrokken. Een betere kennisdeling met gemeenten is nodig, zodat zij hun bestemmingsplannen efficiënt op dit nieuwe beleid kunnen afstemmen en er geen dubbel werk nodig is en we er zeker van kunnen zijn dat de gezondheidsaspecten geborgd worden. Gelet op de nieuwe bestemmingsplannen in de gemeenten Landerd en Sint Anthonis die nu nog snel in procedure worden gebracht lijkt dit nog geen vanzelfsprekendheid te zijn.

Ook vragen we extra aandacht voor dierenwelzijn, de incidenten deze week waarbij 200 varkens in Heeze omkwamen bij een stalbrand en 1100 varkens in Milheeze gestikt zijn door een defecte luchtwasser maken duidelijk dat er nog veel verbeteringen mogelijk zijn. Wij stellen daarom voor om ambtenaren van de provincie en de Omgevingsdiensten extra trainingen te geven voor alertheid op deze risico's, waarbij in samenwerking met de Dierenpolitie ook extra aandacht kan worden geschonken aan het signaleren van dierenverwaarlozing tijdens de uitoefening van hun toezichts- en handhavingstaken.

Voorzitter, dan Brabant Culturele Hoofdstad, dit project staat steeds meer op los zand nu de Dutch Design Week dreigt om te vallen en de Tuin der Lusten in Den Bosch niet doorgaat. Zonder deze grote trekkers is 2018Brabant een lege huls en de jury zal dit ook zien: oftewel, we worden het niet! De jury uitslag is in september al bekend dus kan GS de vrijvallende middelen betrekken bij de begroting, waarbij we er van uit gaan dat dit terugvloeit naar de algemene middelen. Met het oog op de begroting doet de PVV alvast enkele voorstellen voor de inzet hiervan:

Wij stellen voor extra in te zetten op de leefbaarheid, met name op de leefbaarheid in de kleine kernen. Het budget wat GS nu beschikbaar heeft voor eventuele nieuwe Idops is voor zo'n grote provincie, met zoveel kleine kernen, ontoereikend. Daarbij moeten we er rekening mee houden dat de komende jaren in deze dorpen veel monumentale kerkgebouwen herbestemd zullen moeten worden. Wij stellen dan ook voor om het budget voor de Idops verder te verhogen.

Voor de leefbaarheid zijn ook goede WMO voorzieningen van belang. In de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (artikel 13) is een taak voor de provincie voor het steunfunctiewerk opgenomen, waar momenteel naar ons idee te weinig invulling aan wordt gegeven. De PVV stelt dan ook voor - gelet op de landelijke bezuinigen en de decentralisatie opgaven - hier verder invulling aan te geven. Dit moet dan wel in het belang van de cliënten plaatsvinden en niet ten gunste van graaiende thuiszorgbobo's. Deze bobo's zouden door een goede ondersteuning zelfs overbodig moeten worden.

Leefbaarheid betekent bovenal een veilige leefomgeving. De provincie trekt thans een klein bedrag uit voor de Taskforce B5, samen met de grote steden. Wij willen echter ook meer aandacht voor het platteland. Uit onderzoek van RTL Nieuws van 3 juni jl. bleek dat de politie in maar liefst 33 Brabantse gemeenten, met name op het Brabantse platteland, dikwijls niet binnen de voorgeschreven aanrijtijden ter plaatse zijn. Ook bereiken ons signalen dat winkeliers in plattelandsgemeenten gebukt gaan onder berovingen, overvallen en winkeldiefstallen. Dit zien wij bevestigd in een dinsdag verschenen onderzoek van VNO-NCW: ondernemers vinden dat de politie te weinig doet om daders van inbraken, overvallen en diefstallen op te sporen. Meer dan de helft van de middenstanders stelt dat de politie na aangifte niets meer doet, waardoor de aangiftebereidheid daalt. Als grensprovincie in een Europa zonder grenscontroles valt ons platteland ten prooi aan een dievengilde met een ongecontroleerd werkgebied van de Donau tot aan de Dommel. De prioriteit bij politie en justitie is te laag en het ontbreekt lokale gemeentebesturen aan mogelijkheden om hier zelf aansturing op te leveren. De PVV stelt daarom voor om extra budget in te zetten om de Taskforce B5 uit te breiden met de plattelandsgemeenten en in overleg te treden met de veiligheidsdriehoek om de criminaliteitsbestrijding op het platteland te verbeteren.

Voorzitter, tot slot: de tendens van deze Voorjaarsnota is om de Brabantse agenda af te stemmen op de Europese agenda. Weliswaar moeten we zoveel mogelijk belastinggeld van de Brabantse burger uit Brussel terughalen, maar we moeten er voor waken dat de provincie alleen nog maar een vooruitgeschoven post van het EU beleid wordt. Onze eigen onafhankelijke Brabantse koers moet altijd leidend blijven!