PVV Noord-Brabant: 2 ton subsidie voor het “mooi maken” van een mestverwerker

De PVV heeft middels Statenvragen opheldering gevraagd over het verstrekken van200.000 subsidie voor het “mooi maken” van een nieuw te bouwen biovergistingsinstallatie. PVV Statenlid Joyce Kardol vreest dat dit project van Mijn Mooi Brabant een precedent schept voor andere nieuw te bouwen initiatieven zoals mestverwerkings- en mestvergistingsinstallaties en wellicht zelfs megastallen. ''Waarom moet de Brabantse burger meebetalen aan het “mooi maken” van een gebouw van deze veehouder? Dit is geen taak van de provincie, laat de markt een bijdrage leveren aan deze groene subsidieslurpende projecten en laten wij als Brabant zorgvuldig omgaan met ons belastinggeld'' aldus Kardol.

 

Geachte college,

Voor het project Mijn Mooi Brabant (MMB) is een ‘’bescheiden’’ bedrag van € 3,84 miljoen uitgetrokken. Kortgeleden zijn de Statenleden geïnformeerd over de 10 goedgekeurde initiatieven[1], waaraan een financiële bijdrage is toegekend. Eén van de initiatieven die een financiële bijdrage van € 200.000 heeft ontvangen is het Groene WoudGas, een biovergistingsinstallatie in Sint-Oedenrode. Tijdens de conferentie MMB heeft de melkveehouder in de werkgroep aangegeven dat dit bedrag door de provincie Noord-Brabant is toegekend voor de verfraaiing van de biovergistingsinstallatie. Dit roept bij de PVV fractie de volgende vragen op:

  1. Hoe past het “mooi maken” van een nieuw te bouwen mestverwerker binnen de doelstellingen van MMB om de ruimtelijke kwaliteit van de leefomgeving  en het leef- en vestigingsklimaat van Brabant te verbeteren?
  2. Welke andere partijen participeren financieel in het “mooi maken” van deze mestverwerker en voor welke bedragen?
  3. Is het college net als de PVV van mening dat het niet uit te leggen is aan de Brabantse belastingbetaler dat de provincie € 200.000 verstrekt voor het verfraaien van een nieuw te bouwen mestverwerker? Zo neen, graag uw uitleg.
  4. Wat is de toegevoegde waarde voor de Brabantse burgers voor het subsidiëren van dit project met belastinggeld?
  5. Deelt u de mening van de PVV dat de ruimtelijke inpasbaarheid en ruimtelijke kwaliteit van een bedrijf de financiële verantwoordelijkheid is van de ondernemer zelf? Zo neen, waarom niet?
  6. In hoeverre schept dit project een precedent voor toekomstige mestverwerkings- en mestvergistingsinstallaties, megastallen en wellicht andere nieuw te bouwen particuliere of bedrijfsgebouwen?
  7. In de Staten is er nog geen overeenstemming aangaande het mestbeleid. Daarnaast zijn er veel bezwaren van buurtbewoners over de mogelijke gezondheidsrisico’s en een mogelijk onterecht verleende vergunning. Vindt het college het verantwoord om hierop vooruitlopend een mestverwerker te subsidiëren?
  8. Hoe vindt het college dit initiatief bijdragen aan een ''Voor het publieke sympathieke en herkenbare provincie, concrete resultaten in een bestuursperiode, betrokkenheid en enthousiasme in de media, zichtbare en succesvolle provinciale bestuurders''?

Hoogachtend,

namens de PVV Statenfractie Noord-Brabant,

Joyce Kardol