PVV Noord-Brabant: "Gedeputeerde Van den Hout gaat boekje te buiten met uitspraken over kernwapens!"

De PVV heeft middels Statenvragen opheldering gevraagd over het agenderen van het onderwerp ''transporten met kernwapens'' bij de Commissie Overleg & Voorlichting Milieuhygiëne (COVM) Vliegbasis Volkel door SP-gedeputeerde Van den Hout en zijn uitspraken hierover in dit overleg. Onlangs stelde het Brabantse college van Gedeputeerde Staten nog: ''Wij gaan niet over militaire aangelegenheden, hiervoor is het ministerie van Defensie bevoegd gezag''. De uitspraken van de gedeputeerde staan hier haaks op.

PVV-Statenleden Joyce Kardol en Alexander van Hattem hebben de indruk dat de gedeputeerde zijn positie als voorzitter van het COVM heeft misbruikt door zijn partijpolitieke standpunt aangaande kernwapens te agenderen. ''We moeten dit omgevingsoverleg over geluidshinder serieus nemen als provincie en de activistische mentaliteit van de gedeputeerde Van den Hout past daar niet bij, hij zaait alleen maar onrust bij de omwonenden,'' aldus PVV-Statenlid Kardol.

De PVV vraagt zich af of gedeputeerde Van den Hout met deze houding nog wel de juiste persoon is om het COVM voor te zitten, mede omdat hij eerder veelvuldig bij dit overleg afwezig bleek te zijn.

Joyce Kardol

Alexander van Hattem

 

Geacht college,

De Commissie Overleg & Voorlichting Milieuhygiëne (COVM) Vliegbasis Volkel is een wettelijk voorgeschreven milieucommissie op grond van de luchtvaartwet. De voorzitter van de COVM Vliegbasis Volkel is de gedeputeerde ecologie & handhaving van de Provincie Noord-Brabant[1]. De PVV heeft hierover de volgende vragen:

 1. Is het college bekend dat op de agenda van het COVM Vliegbasis Volkel d.d. 9 oktober 2013 onder punt 8 ‘’Transporten met kernwapens van en naar Volkel (n.a.v. mediabericht)’’ is geagendeerd[2]?
 1. Is dit onderwerp op initiatief van gedeputeerde Van den Hout geagendeerd? Zo neen, op wiens initiatief dan wel? Zo ja, wanneer is hierover in het college van GS gesproken en besloten dit agendapunt in te brengen in deze vergadering? Was dit een voltallig gedragen collegebesluit?
 1. Indien hierover niet in het college van GS is gesproken en besloten, kunt u aangeven wat uw visie is op deze individuele actie van gedeputeerde Van den Hout? Zo nee, waarom niet?
 1. De COVM Vliegbasis Volkel bestaat uit vertegenwoordigers van de Ministeries van Defensie en I&M, de provincie, gemeenten, belangenorganisaties en omwonenden van de vliegbasis. Bent u het met de PVV evenals omliggende gemeenten eens dat het COVM niet het juiste forum is om ‘’Transporten met kernwapens’’ te agenderen en te bediscussiëren? Zo neen, waarom niet?
 1. Op eerder gestelde Statenvragen inzake de aanwezigheid van kernwapens op Vliegbasis Volkel antwoordt u: "Wij gaan niet over militaire aangelegenheden, hiervoor is het Ministerie van Defensie bevoegd gezag[3]". Wat gaat u doen om de betreffende gedeputeerde te wijzen op de scheidingslijn tussen provinciale en landelijke bevoegdheden?
 1. Is het college bekend met het krantenartikel ‘’Zorgen over vluchten met kernwapens boven Volkel[4]’’?
 1. Vindt het college het gepast dat de gedeputeerde de omwonenden angst inboezemt door twijfels en zorgen aangaande kernwapens op Vliegbasis Volkel openlijk te ventileren, terwijl er bevestiging noch ontkenning hierover is? Zo neen, waarom niet?
 1. Tijdens de vergadering heeft de gedeputeerde onder meer de uitspraak gedaan: ‘’Ik wil weten waar ik voor teken en ik wil dat niet alleen mijn zorg laten zijn’’. Onderschrijft het college deze uitspraak en zo ja, is deze wijze van besluitvorming over een MER voor het college de gebruikelijke werkwijze?
 2. Uit het ANP-krantenartikel blijkt dat de gedeputeerde zich openlijk heeft afgevraagd of hij zinvol en positief kan adviseren over een nieuw milieueffectrapport voor de vliegbasis terwijl hij niet alles mag weten. Verwoordt hij hier het standpunt van het college of zijn politieke SP standpunt? Kunt u hierop reflecteren? Zo neen, waarom niet?
 1. Klopt het dat het provinciale belang bij de milieueffectrapportage (MER) voor Vliegbasis Volkel zich beperkt tot de ruimtelijke beperkingen vanwege de luchthaven (met name de beperkingen vanwege de geluidshinder)? Bent u het met ons eens dat de door de gedeputeerde gesuggereerde militaire aangelegenheden (aanwezigheid van kernwapens) geen betrekking hebben op de ruimtelijke beperkingen bij deze MER? Zo neen, waarom niet?
 1. Deelt het college de mening van de PVV dat de gedeputeerde met deze uitspraak een chantagepoging onderneemt richting de landelijke overheid? Zo neen, waarom niet?
 1. Bent u het met de PVV eens dat wanneer een gedeputeerde op deze wijze uitlatingen doet in een COVM, hij niet de meest geschikte persoon is om een COVM voor te zitten? Zo neen, waarom niet? Zo ja, bent u bereid om gedeputeerde Van den Hout als COVM-voorzitter te vervangen door een ander lid van het college – dit mede gelet op zijn eerdere regelmatige afwezigheid bij deze vergaderingen?[5]

Hoogachtend,

Joyce Kardol

Alexander van Hattem

PVV Noord-Brabant