Provincie voert PVV-initiatief Kostenvermelding tóch uit.

Op de A67 bij staat bij Bladel voor het eerst een bord op Brabants grondgebied, waarop de kosten voor de belastingbetaler van een project duidelijk te zien zijn (7,8 miljoen euro voor een ecoduct). Dit tot tevredenheid van PVV-fractielid Harry van den Berg, die vorige maand in een initiatiefvoorstel om vermelding van projectkosten op provinciale borden vroeg.

“De PVV vindt het de normaalste zaak van de wereld om de belastingbetaler actief te informeren over de kosten van allerlei gesubsidieerde projecten. Echter, bij behandeling van het, op de PVV na, unaniem afgeschoten voorstel werd duidelijk dat veel partijen angst hadden dat de Provincie hierdoor als “Flappentap” gezien zou worden. GroenLinks hield zelfs haar hart vast voor de weerstand die er zou komen als de kosten voor al haar linkse en groene hobby’s duidelijk worden gemaakt”.

Van den Berg heeft naar aanleiding van de plaatsing van dit bord enkele vragen opgesteld voor het provinciebestuur, waarin ook het breed gesteunde CDA-alternatief voor de plaatsing van QR-codes in plaats van bedragen aan de orde wordt gesteld: “Dat gaat namelijk niet werken, kan zelfs gevaarlijk zijn”.

Harry van den Berg

PVV Noord Brabant

Geacht college,

Op bijgevoegde foto ziet u een bord, dat bij Bladel op Noord-Brabants grondgebied is geplaatst (A67, hmp 1,5), waarbij de kosten van een ecoduct op duidelijke wijze vermeld zijn, enigszins lijkend op uitvoering van het (afgewezen) PVV-initiatiefvoorstel omtrent kostenvermelding, zoals aan de orde geweest tijdens de vergadering van 11 april 2014 (1)

1          Is het college met ons van mening dat hier een bord geplaatst is, met provincielogo en kostenvermelding en dat dit in weerwil is van Provinciale Staten? Zo ja, wanneer wordt het bedrag verwijderd? Zo nee, deelt u de bezwaren van de Staten (gevaarlijk, gezien worden als flappentap, geen toegevoegde waarde, liever geen transparantie, kostenaspecten-subsidiënten onduidelijk) dan niet, en welke niet?

2          In het initiatiefvoorstel werd gerept over het vermelden van de kosten op dezelfde borden als het provinciebord. Hier is het bedrag op een separaat onderbord geplaatst. Is dit gedaan voor de duidelijkheid, hoeveel extra kosten zijn hiermee gemoeid en overweegt u dit op meerdere projecten toe te passen?

3          Bij de behandeling van het initiatiefvoorstel gaf het college aan het idee van het CDA mogelijk te volgen om QR-codes op de borden te zetten. Bent u het met de PVV-fractie eens dat dit langs wegen niet alleen volstrekt onzinnig, en als iemand al rijdend de code probeert te scannen zelfs levensgevaarlijk is? Zo ja, bent u dan genegen om in uw overwegingen bij verdere behandeling van het voorstel, in plaats van de QR-codes, op plaatsen met snelverkeer alsnog bedragen te publiceren?

            Hoogachtend,

Namens de PVV Statenfractie Noord-Brabant,

Harry van den Berg

harrykostenvermelding

(1)http://www.brabant.nl/actueel/nieuws/2014/april/overzicht-besluiten-provinciale-staten-11-april-2014.aspx