Persbericht en Statenvragen “Brutaliteit Vught: 200 miljoen euro verkwist in de tunnelbak!”

“Voor 250 miljoen, de meerkosten van de verdiepte ligging van een stukje spoor bij Vught, kun je met een slimmere aanpak véél meer doen”, betoogde PVV-er Harry van den Berg in de Brabantse statenzaal.

 

“Vught weigert kennelijk elke medewerking aan zelfs maar onderzoek naar de zogenaamde Maaiveld+ variant, die volgens onze berekeningen met ongeveer 50 miljoen euro maar liefst 200 miljoen euro goedkoper uitvalt dan de verdiepte variant. Mogelijk dreigt eventuele onrust in Vught het hele PHS-project (Programma Hoogfrequent Spoor) te kunnen torpederen en de provincie buigt daar op voorhand voor; ongehoord” aldus Van den Berg in daarover opgestelde vragen aan het provinciebestuur.

 

De PVV is van mening dat met doorzichtige geluidsschermen en goede onderdoorgangen alle voordelen van een verdiepte ligging tegen 1/5evan de kosten mogelijk zijn. “Het scheelt 5 jaar grote puinhoop rond die bak en we kunnen de overige 200 miljoen euro besteden aan andere spoorknelpunten zoals Esch, Boxtel en Rijen én de hele N65 ongelijkvloers maken! Dat lijkt de partij nuttiger dan het uitzicht van een paar honderd aanwonenden iets opleuken.”

 

Harry van den Berg

 

 

Schriftelijke vragen van de Partij voor de Vrijheid Noord-Brabant aan het college van Gedeputeerde Staten op grond van artikel 43 van het Reglement van Orde.

 

Betreft: Weigering Vught medewerking aan onderzoek Maaiveld+ variant.

 

Geacht College,

 

In de Statenmededeling “PHS Meteren – Boxtel” (vergadering commissie MF 13 juni 2014 (1)) wordt gemeld dat de gemeente Vught wegens gebrek aan draagvlak niet wenst mee te werken aan onderzoek naar de “Maaiveld +” variant. De PVV heeft hierover de volgende vragen:

 

1          Klopt het dat de “Maaiveld+” variant mogelijk tot wel 200 miljoen euro goedkoper is dan de op ca. 249 miljoen euro kostende V3 variant, zoals die nu wordt voorgesteld bij de Staatssecretaris?

 

2          Wat is de reden dat het college deze variant niet eens meeneemt in het zoeken naar goede oplossingen, inclusief de door ProRail en eerder al door de PVV aangegeven mogelijkheden omtrent doorzichtige geluidswering en ongelijkvloerse spoorkruisingen middels onderdoorgangen? 

 

3          Er wordt gesproken over het mogelijk opblazen van het hele PHS-project als de Maaiveld+ variant veel maatschappelijke onrust veroorzaakt in Vught. Heeft de gemeente Vught met uitingen in die richting geschermd tijdens het proces? Zo ja, wat heeft u gedaan met deze vorm van bestuurlijke chantage? Zo nee, waarom op voorhand al buigen voor eventuele ongefundeerde onrust (de oplossing is immers volledig afdoende)?

 

Hoogachtend,

 

Namens de PVV Statenfractie Noord-Brabant,

 

Harry van den Berg

 

(1)http://www.brabant.nl/politiek-en-bestuur/provinciale-staten/vergaderstukken-en-besluiten-ps-en-commissies/agenda-en-vergaderstukken-statencommissies/cmf.aspx?qvd=20140613