Statenvragen PVV Noord-Brabant Westparallel, de Beekprik en melkveehouder Smolders

Geacht College,

 

Naar aanleiding van bijgaand bericht(1)heeft de PVV-fractie de volgende vragen:

 

1          Klopt het dat de rust voor een visje (Beekprik) op wettelijke en / of idealistische gronden belangrijker wordt geacht dan de rust voor de bevolking van Dommelen? Zo ja, op welke gronden?

 

2          In hoeverre heeft de “zeldzame” Beekprik een rol gespeeld in het bepalen van het voorkeurstracé?

 

3          Waterschap de Dommel heeft per abuis in 2011 de hele Keersop uitgebaggerd en daarmee de ondergronds levende larven van de Beekprik vernietigd en daarmee de aanwas van dit visje tot medio 2016 (deels) gestopt.(2)Is bekend in hoeverre de stand van de Beekprik inmiddels hersteld is?

 

4          Melkveehouder Smolders weet nog steeds niet waar hij aan toe is. In hoeverre is de heer Smolders pro-actief door de provincie benaderd?

 

5          Is het college genegen met de heer Smolders in overleg te treden, teneinde op kortst mogelijke termijn een passend alternatief en / of vergoeding aan te kunnen bieden? Zo ja, op welke termijn. Zo nee, waarom niet?

 

Hoogachtend,

Namens de PVV Statenfractie Noord-Brabant,

Harry van den Berg

(1)http://www.anp360.nl/nieuws/article/11182480?h=1f6e6c2dda3c6352270a05e8bfba330b

(2)http://www.omroepbrabant.nl/?news/156931862/Foutje+waterschap+acht+kilometer+beek+uitgebaggerd.aspx