Persbericht en Statenvragen: Groene Kerk sloopt Brabantse Wal

De Brabantse PVV-fractie is met stomheid geslagen nu de bouw van 5 windturbines bij Ossendrecht lijkt door te gaan. “Tientallen miljoenen worden geïnvesteerd in het verfraaien van de Brabantse Wal, waaronder de mooie steilrand bij Ossendrecht. Het is een gotspe om uitgerekend daar een rij van 5 enorme windturbines neer te zetten”, aldus fractielid Harry van den Berg.

De PVV is kwaad over het verpesten van het landschap door windmolens. “Zolang het perverse CO2-emissiehandelssysteem in de huidige vorm bestaat, zorgt windenergie voor geen enkele CO2-beperking, voor zover die beperking überhaupt al zin heeft”, zegt Van den Berg. “Die klimaatminaretten van de Groene Kerk komen er pas, nu er 23 miljoen euro subsidie, dus publiek geld is toegezegd. 23 miljoen voor 5 turbines weggewaaid, de Brabantse Wal en het uitzicht van de Ossendrechters vernield!”

De Brabantse PVV levert veelvuldig strijd tegen windturbines in de provincie en tegen "maffia-achtige" praktijken van Eneco: deze windhandelaar kwam eerder in opspraak door een verbod op kritiek op te leggen aan gemeentebestuurders langs de kust in ruil voor een zak geld voor betreffende gemeenten. “Eens zal het tot de Nederlanders doordringen dat windenergie geen weg naar een duurzamere toekomst is, al is het maar omdat die palen na 15 tot 20 jaar van ellende uit elkaar vallen en slechts met enorme subsidies exploitabel zijn”.

Harry van den Berg

PVV Noord-Brabant

 

Betreft: Windturbines Ossendrecht

 

Geacht College,

 

Volgens berichten (1) is de provincie “in feite akkoord” met de bouw van 5 windturbines langs de Kabeljauwbeek bij de grens in Ossendrecht. De PVV heeft hierover de volgende vragen:

 

1          Welke concrete besluiten moeten er nog genomen worden, alvorens de provincie akkoord is met de bouw van genoemde windturbines en hoe is de tijdsplanning hiervan?

 

2          Is het college het met de PVV eens dat “Windpark” een misleidende naam is voor dit landschap slopende project en dat “Windindustriegebied” een beter passende naam is?

 

3          Vindt het college een vijftal windturbines, dat de in het artikel genoemde 23 miljoen euro subsidie nodig heeft om exploitabel te zijn en na 15 tot 20 jaar (bij Lelystad al na 12 jaar (2)) van ellende uit elkaar valt, “duurzaam”? Zo ja, waarom?

 

4          Vindt het college het “duurzaam en verstandig beleid” om 23 miljoen euro subsidie, dus publiek geld, weg te laten waaien, zonder dat er - gelet op het huidige ETS CO2-emissiehandelssysteem (3) - ook maar 1 gram CO2 bespaard wordt? Zo ja, waarom?

 

5          Vindt het college een plan om het uitzicht van de Ossendrechters te bederven en voor anderen het zicht op de Brabantse Wal (met name de Ossendrechtse steilrand) ernstig te verstoren, na een miljoenen investering in de “Landschappen van Allure”(4) , “duurzaam en verstandig beleid”? Zo ja, waarom?

 

6          Is het u bekend of de initiator Eneco in deze casus ook een zak geld aan het gemeentebestuur heeft aangeboden en zo ja, of dit in ruil voor de toezegging is gebeurd dat het gemeentebestuur kritiek op de windturbines achterwege laat, vergelijkbaar zoals Eneco dat destijds bij enkele kustgemeenten probeerde? (5) Indien niet bekend, bent u bereid hier nader onderzoek naar in te stellen? Zo nee, waarom niet?

 

Hoogachtend,

 

Namens de PVV Statenfractie Noord-Brabant,

 

Harry van den Berg

 

(1) In dagmail, ANP360.nl van 9 augustus, betreffende artikel op pagina 24 van BN-de Stem, editie Bergen op Zoom

 

(2) http://www.fibronot.nl/page_id1139_wind-is-gratis-maar-verre-van-goedkoop/ onderaan de pagina, na alle andere nadelen

 

(3) http://climategate.nl/2014/06/24/windenergie-wie-betaalt-de-rekening/

 

(4) http://www.brabant.nl/dossiers/dossiers-op-thema/natuur-en-landschap/landschap/landschappen-van-allure.aspx

(5) http://www.pvvnoordbrabant.nl/index.php/nieuws/statenvragen/976-pvv-noord-brabant-omerta-windmolenmaffia-eneco-ontoelaatbaar-reusel-stil-leggen