PVV Noord-Brabant: “Brabantse woningzoekenden dupe toestroom asielzoekers”

Het aantal asielzoekers en opvanglocaties in Noord-Brabant neemt alsmaar toe, hetgeen zorgt voor steeds meer problemen in de provincie, onder andere op het gebied van woningbehoefte. PVV Statenlid Joyce Kardol: “De alsmaar toenemende stroom asielzoekers zorgt ook voor een groeiend aantal asielzoekers met een verblijfsstatus. Deze mensen worden met voorrang in Brabantse gemeenten gehuisvest, terwijl gemeenten aangeven dat hiervoor weinig plek is. Door deze regels worden Brabantse woningzoekenden gepasseerd, waardoor ze nog langer moeten wachten op een woning dan nu al het geval is.” De PVV Noord-Brabant is van mening dat Brabanders die op zoek zijn naar een (huur)woning niet de dupe mogen worden van het asielbeleid en stelt daarover Statenvragen.

Eind dit jaar zitten 30.000 asielzoekers in Nederlandse opvangcentra, een verdubbeling in een jaar tijd, zo voorspelt de immigratie- en naturalisatiedienst (IND). In allerijl worden opvangplekken ingericht. Een groot deel van deze asielzoekers wordt ook opgevangen op verschillende locaties in Noord-Brabant.

 

Geacht college,

Uit de kortgeleden verschenen geactualiseerde bevolking- en woningbehoeftenprognose van de provincie Noord-Brabant[1]blijkt dat Brabant te maken heeft met een stijgende migratie uit het buitenland. Het rapport benoemt een duidelijke toename van het aantal arbeidsmigranten uit de Europese Unie. Daarbovenop komt dat het aantal vluchtelingen dat naar Nederland komt sinds 2013 fors is toegenomen. In de eerste acht maanden van dit jaar gaat het om bijna 17.000 vluchtelingen, waarvan meer dan de helft uit Syrië of Eritrea afkomstig is. Eind dit jaar zitten 30.000 asielzoekers in Nederlandse opvangcentra, een verdubbeling in een jaar tijd, zo voorspelt de immigratie- en naturalisatiedienst (IND). In allerijl worden opvangplekken ingericht. Een groot deel van deze asielzoekers wordt ook opgevangen op verschillende locaties in Noord-Brabant.

      1.     Kan het college een overzicht geven van de afgelopen 5 jaar van het aantal opgevangen asielzoekers in de provincie Noord-Brabant? Graag een volledig uitputtend overzicht met het aantal en de plaats van de opvanglocaties, het aantal asielzoekers/vluchtelingen en hun nationaliteit.

      2.    In hoeverre zijn asielzoekers meegeteld in de bevolkingsaantallen en de bevolkingsprognose? Kunt u hiervan de concrete cijfers noemen?

     3.   Heeft de provincie contact met instanties of gemeenten over de opvang van asielzoekers? Zo ja, met welke instanties en/of gemeenten en welke afspraken zijn er gemaakt dan wel welke agendapunten zijn besproken?

      4.   Zijn er plannen voor nog meer (tijdelijke) opvanglocaties van asielzoekers in de provincie Noord-Brabant? Zo ja, wat zijn deze plannen?

In het Brabants Dagblad van 25 oktober viel te lezen dat gemeenten in de regio Uden/Veghel voor de eerste helft van 2015 worden geconfronteerd met een verdubbeling van het aantal asielzoekers met een verblijfsvergunning (statushouders), waarvoor binnen twaalf weken een woning moet zijn geregeld[2]. De woningcorporatie die in deze regio actief is, geeft aan dat de huisvesting van deze vluchtelingen problematisch wordt als het om individuele personen gaat, terwijl juist het aantal alleenstaande vluchtelingen groeit. Gemeenten signaleren dit dan ook als groot probleem. In kleine gemeenten als Boekel wordt gevreesd dat er door de urgentiegevallen van het COA en Huize Padua geen enkele woning meer vrijkomt voor de Brabantse woningzoekenden die op de wachtlijsten staan[3].

      5.   Hebben gemeenten al aan de bel getrokken bij de provincie over problemen bij de opvang van statushouders? Graag een overzicht van de gemeenten, omschrijving van het probleem / de vraagstelling en reactie van de provincie.

      6.   Hoeveel statushouders staan in de provincie Noord-Brabant op de wachtlijst als woningzoekenden? Graag een overzicht per gemeente.

      7.   Hoe groot is de wachtlijst van het aantal woningzoekenden in de provincie Noord-Brabant? Graag een overzicht per gemeente.

      8.   Wat is de gemiddelde duur op de wachtlijst in de provincie Noord-Brabant alvorens een woning wordt toegewezen? Graag een overzicht per gemeente.

In antwoord op eerdere statenvragen van de PVV Noord-Brabant d.d. 23 september jl.[4]antwoordde het college dat ‘de provincie de taak [heeft] als interbestuurlijk toezichthouder om er op te letten dat de gemeenten tijdig aan de opgelegde taakstelling voldoen. Als een gemeente geheel of gedeeltelijk nalaat uitvoering te geven aan die verplichting, kan de provincie ingrijpen op kosten van de gemeente.’

      9.   Zijn er gemeenten die problemen hebben om zorg te dragen voor de voorziening in de huisvesting van statushouders en die daardoor hun taakstelling niet behalen? Zo ja, welke?

     10. Op welke wijze ondersteunt de provincie gemeenten bij deze problematiek? Is hier financiële of ambtelijke ondersteuning mee gemoeid? Zo ja, voor welke bedragen en/of hoeveel fte en indien van toepassing, welk soort ambtelijke ondersteuning betreft het?

      11. Kunt u aangeven welke (sociaaleconomische) gevolgen de opvang van duizenden statushouders nog meer zal hebben in Noord-Brabant naast de langere wachtlijsten voor woningen?

      12. Hoe oordeelt het college over het gegeven dat statushouders voorrang hebben bij het toewijzen van een woning? Hoe oordeelt het college over het feit dat daardoor Brabantse woningzoekenden, die vaak al jaren op een nieuwe woning aan het wachten zijn, nog langer moeten wachten?

Hoogachtend,

Namens de PVV Noord-Brabant

Joyce Kardol

[1]http://www.brabant.nl/actueel/nieuws/2014/oktober/bevolkingsprognose-2014.aspx

2http://www.anp360.nl/nieuws/article/12333028?h=c64457b4cb2598c3600f18c6520d2b0a

3http://www.bd.nl/regio/regio-oss-en-uden/oss/gemeenten-hebben-geen-huizen-voor-alleenstaande-vluchteling-1.4594006?utm_source=www.hetnieuws.in&utm_medium=embed&utm_content

4http://www.brabant.nl/politiek-en-bestuur/provinciale-staten/vergaderstukken-en-besluiten-ps-en-commissies/statenvragen-en-antwoorden.aspx?qvi=50982