Vervolgvragen PVV Brabant inzake Raphael Dialogen‏

Geacht college,

In het financieel voorjaarsbericht [1] - een handreiking van de ambtelijke organisatie aan de Statenleden bij de start van de nieuwe statenperiode - staat voor de Raphael Dialogen een geraamd bedrag vermeld van €3.000.000 voor de nieuwe bestuursperiode (vanaf 2016), waarvan €750.000 voor 2016. Bij brief van 9 februari 2015 heeft de PVV Noord-Brabant schriftelijke vragen gesteld die op 3 maart 2015 zijn beantwoord via kenmerk 3782275 [2]. Dit is aanleiding tot de volgende vragen:

1. Kunt u weergeven waaraan deze €3.000.000 zijn beoogd te worden besteed, uitgesplitst per onderdeel en naar kostenrubrieken? Kunt u hierbij ook expliciet aangeven hoeveel u heeft begroot voor de inhuur van de begeleidende dagvoorzitter(s) en/of procesbegeleiders, zoals tot op heden bijvoorbeeld de heren Rottenberg en Ockels werden ingehuurd? Verzoek een volledig en uitputtend overzicht toe te voegen als bijlage in de beantwoording van deze Statenvragen.

2. De kosten voor de Raphael Dialoog afgelopen januari bedroegen € 33.542,40,- exclusief de inhuur van de heren Rottenberg en Ockels. Kunt u aan de belastingbetaler uitleggen waarom u in 2016 tweeëntwintig maal zoveel belastinggeld wilt uitgeven aan de Raphael Dialogen?

3. In vraag 1 van 9 februari heeft de PVV Noord-Brabant twee tegenstrijdige passages uit antwoorden van het college tegen elkaar afgezet. Het college noemt verschillende bedragen voor vergoedingen en hanteert verschillende labels daarvoor. De beantwoording omtrent duidelijkheid laat sterk te wensen over. Een dergelijke beantwoording is een klap in het gezicht van de volksvertegenwoordiging, die opheldering vraagt over de besteding van belastinggeld, en daarmee dus een klap in het gezicht van de belastingbetaler. Graag ontvangt de PVV Noord-Brabant alsnog zonder omwegen een helder en to the point antwoord op haar vraag 1 van 9 februari .

4. Hoe is het mogelijk dat op 3 maart blijkt dat de heren Rottenberg en Ockels per persoon €34.000 hebben gekregen voor de periode februari 2013 tot en met december 2015, terwijl het college op 4 februari nog aangeeft dat beide heren in 2013 ‘’een opdracht [hebben]

gekregen om het totaalproces te faciliteren en begeleiden voor een totaalbedrag van €20.000, gebaseerd op een inzet van 20 werkdagen’’?

5. Vraag 2 van de PVV van 9 februari luidde als volgt: ‘’Kan het college een uitputtende specificatie geven van het kostenplaatje van de Raphael Dialoog?’’ Het antwoord van het college betrof echter slechts het totaalbedrag van de dialoog, exclusief de ureninzet van de heren Rottenberg en Ockels. De uitputtende specificatie van de kosten waar de PVV om vroeg ontbreekt. Kan het college deze kosten alsnog uitputtend weergeven?

Namens de PVV Noord-Brabant,

Joyce Kardol

[1] http://brainps.brabant.nl/informatie/-/media/CAE01597A5394715B4E63DE0097B87A1.pdf

[2] http://www.brabant.nl/politiek-en-bestuur/provinciale-staten/vergaderstukken-en-besluiten-ps-en-commissies/zoeken/download.aspx?qvi=52961

 

Beantwoording: pdfVervolgvragen_Raphael_Dialoog_2_beantwoording_dd_28-04-2015.pdf