Statenvragen PVV Noord-Brabant omtrent begroting Omgevingsdienst‏ Midden- en West-Brabant en informatieplicht GS

Via de raadsinformatiebrief nummer 28 d.d. 15 juli van de gemeente Dongen (1), heeft onze fractie kennis genomen van de werkelijke reden achter het niet vaststellen van de begroting van de OMWB op 1 juli jl.

In deze informatiebrief vinden we het volgende:

‘Een meerderheid van de aanwezige leden stemde voor de vaststelling van de begroting 2016.

In artikel 12 van de gemeenschappelijke regeling OMWB is echter bepaald, dat besluiten worden genomen met een meerderheid van stemmen van de aanwezige leden. Bij besluiten betreffende het vaststellen van de begroting, begrotingswijzigingen en de jaarrekening, dient de meerderheid tevens tenminste de helft van de totale omzet van het voorafgaande jaar te vertegenwoordigen.

Uit een analyse na de stemming bleek dat de deelnemers die voor de vaststelling van de begroting 2016 stemden, niet meer dan de helft van de omzet van het voorafgaande jaar vertegenwoordigden. Daardoor is de begroting 2016 niet vastgesteld.’

1. Kan het college aangeven waarom het niet duidelijk heeft gemaakt dat een reglementaire reden ten grondslag lag aan het niet vaststellen van de begroting 2016 van de OMWB?

2. Was het college tijdens de PS-vergadering van 10 juli jl. hiervan al wel op hoogte? Zo nee, is het college het dan met de PVV eens dat dit wel zo had moeten zijn? Zo maakte de gemeente Dongen al op 8 juli jl. per brief duidelijk wél op de hoogte te zijn. (2)

3. Is het college het met de PVV van eens dat hier sprake is onvolledig informeren vanuit GS richting PS?

Op de site van de OMWB is van de vergadering van 1 juli geen verslag vinden.

4. Kan het college het verslag van deze vergadering overleggen?

5. Kan het college duidelijk maken welk standpunt door de provincie is ingenomen tijdens deze vergadering?

In de beantwoording technische vragen over de Omgevingsdiensten voorafgaand aan de PS-vergadering van vrijdag 10 juli jl. wil het college het laten overkomen alsof het ontbreken van toelichting over de dekking van het budget van € 1,5 miljoen voor de investeringsagenda de reden was achter het niet vaststellen van de begroting. Dit blijkt nu niet zo te zijn, het betreft volgens de raadsinformatiebrief van de gemeente Dongen een reglementaire kwestie.

6. Waarom heeft het college in de beantwoording op de technische vragen aangegeven dat onduidelijkheden over de dekking van het budget van € 1,5 miljoen voor de investeringsagenda de reden waren voor het niet vaststellen van de begroting 2016, terwijl uit de raadsinformatiebrief van de gemeente Dongen blijkt dat het motief hiervoor geheel anders was?

Met vriendelijke groet,

Namens de Statenfractie PVV Noord-Brabant,

Louis Roks

Alexander van Hattem

1 http://www.dongen.nl/gemeenteraad/dsresource?objectid=12339&type=org

2 http://www.dongen.nl/gemeenteraad/dsresource?objectid=12340&type=org

 

Beantwoording: pdfBegroting_OMWB_en_informatieplicht_GS_beantwoording_dd_01-09-2015.pdf