Statenvragen begeleiding en controle jeugdzorg

Geacht college,

Wij lazen tot onze grote verbazing in het Eindhovens Dagblad van 26 november jl. een verontrustend bericht over de werkzaamheden die de Combinatie Jeugdzorg voornemens is te gaan doen in 2016.[1]

Ze geven in dit bericht aan dat ze in 2016 honderd alleenstaande jongeren uit Syrië en Eritrea op gaan vangen en  begeleiden. Dit verbaast ons enorm, omdat deze organisatie juist vorig jaar nog aangaf dat de transitie kommer en kwel was en dat ze de kerntaken niet aan konden en er dus veel Brabantse jeugdigen tussen wal en schip dreigen te belanden. Dit is ook te lezen in de u bekende monitor Transitie Jeugdzorg. Ook konden we recent nog lezen dat de uitvoering van de jeugdzorg voor de gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant alleen al dit jaar een tekort van 9,5 miljoen euro heeft opgeleverd.[2]

Deze berichtgeving roept bij de PVV Noord-Brabant de volgende vragen op:

1) Is het college op de hoogte van het project dat door de combinatie Jeugdzorg is ondernomen?

 

2) Is het college het met de PVV Noord-Brabant eens dat de provincie een functie als interbestuurlijk toezichthouder op de taakuitvoering van gemeenten heeft en derhalve de mogelijkheid heeft om gemeenten aan te spreken op haar kerntaken en beleidskeuzes?

 

3) Deelt het college de mening van de PVV Noord-Brabant dat de asielindustrie geen invloed mag hebben op de geleverde jeugdzorg voor onze Brabantse jeugd?

4 Is het college bereid om – zeker nu blijkt dat er bij Brabantse gemeenten al tekorten zijn ontstaan als gevolg van de uitvoering van de jeugdzorg waar Brabantse jongeren niet de dupe van mogen worden – bij gemeenten de garantie te eisen dat geen enkele euro, bedoeld voor de jeugdzorg, zal worden aangewend om op slinkse wijze de jeugdzorg te betrekken bij de asielindustrie?

5) In antwoord op eerdere Statenvragen van de PVV Noord-Brabant over het onderwerp van de opvang van vergunninghouders, stelde het college het volgende: ‘Naar ons oordeel leidt het bestaande wettelijk systeem voor huisvesting van verblijfsgerechtigden niet tot verlenging van de wachttijd van andere woningzoekenden.’ Bent u net als de PVV van mening dat de plannen van Combinatie Jeugdzorg er juist voor zullen zorgen dat hulpbehoevende Brabantse jongeren langer zullen moeten wachten op noodzakelijke huisvesting?

6) Kunt u inzichtelijk te maken hoe de transitie jeugdzorg verloopt, waar gemeenten tegenaan lopen en waar u uw ondersteunende en controlerende rol wilt oppakken om ervoor te zorgen dat onze jeugd wel de zorg gaat krijgen die nodig is?

Namens de PVV Noord-Brabant,

Louis Roks

1 http://www.ed.nl/regio/veldhoven/jonge-vluchtelingen-in-regio-opgevangen-door-combinatie-jeugdzorg-1.5481591

2 http://www.ed.nl/extra/gezondheid/jeugdzorg-zorgt-voor-tekort-van-9-5-miljoen-euro-bij-gemeenten-zuidoost-brabant-1.5448246

 

Beantwoording: pdfBegeleiding_en_controle_Jeugdzorg_beantwoording_dd_15-12-2015.pdf