Statenvragen subsidie voor 'ondernemende asielzoekers'

Geacht college,
In het Eindhovens Dagblad van 23 januari 2016 verscheen het artikel 'Hulp voor asielzoekers die willen ondernemen', waarin sprake is van een subsidie van de provincie Noord-Brabant.[1] Ook in een reportage over dit project in de uitzending van Nieuwsuur van 12 februari 2016 wordt aan een provinciale subsidie gerefereerd.[2] Dit roept bij de PVV Noord-Brabant fractie de volgende vragen op:
 1. Volgens het artikel in het ED heeft de provincie Noord-Brabant een subsidie van €31.600,- toegezegd aan het bedrijf De Zakencoach van mevrouw Josette Dijkhuizen om asielzoekers te helpen met het opzetten van een eigen zaak. Kan het college aangeven of dit bericht juist is en deze toezegging inderdaad is gedaan? Zo ja, op grond van welke regeling is deze subsidie toegekend?
 2. Dit project zou volgens een provinciewoordvoerder bedoeld zijn om de zelfstandigheid van statushouders te bevorderen en te werken aan hun ondernemersvaardigheden. Dergelijke doelstellingen passen in het beleidsdomein integratie, expliciet géén provinciale kerntaak en ook geen doel in het bestuursakkoord. Kan GS aangeven waarom zij desondanks tóch integratiebeleid financieren?
 3. Kan GS bevestigen dat integratie géén provinciale kerntaak is? Kan GS in dat licht aangeven dat betrokkenheid van de provincie bij dergelijke initiatieven in het vervolg zal uitblijven? Zo nee, waarom niet?
 4. De provinciale overheid heeft eerder afstand genomen van het doelgroepenbeleid, waarom kiest GS in dit kader dan tóch voor een doelgroepenbeleid? Waarom krijgen statushouders een voorkeursbehandeling en worden deze mogelijkheden niet aangeboden aan álle Brabanders die een zaak willen opzetten?
 5. Kan GS aangeven of zij door dit te subsidiëren niet de verdringing en vervanging van Brabantse ZZP'ers/ondernemers stimuleert? Is hiermee geen sprake van arbeidsmarktdiscriminatie?
 6. Het bedrag van 31.600 euro is bedoeld voor slechts acht statushouders. Vindt GS dit niet buitenproportioneel veel belastinggeld voor zo'n kleine groep? Zo nee, kan GS onderbouwd aangeven waarom dit wel een doelmatige en proportionele besteding van belastinggeld van de Brabantse burgers is?
 7. Uit welk budget wordt de subsidie betaald? Er vanuit gaande dat GS geen extra geld heeft bijgedrukt, welk ander project heeft moeten wijken voor dit bevoordelen van asielzoekers?
 8. Ontvangen de andere betrokken organisaties COA, TIAS en Tilburg University ook nog een separate bijdrage van de provincie voor hun “hand- en spandiensten”? Zo ja, voor welke bedragen en onder welke voorwaarden? Zo nee, op welke wijze bekostigen zij hun diensten en facilitering van dit project?
 9. De ontvanger van de subsidie, mevrouw Josette Dijkhuizen, is in haar nevenfuncties[3] zelf betrokken bij subsidieverstrekkingen namens de provincie Noord-Brabant als Lid Investeringscommissie Groen Ontwikkelfonds Brabant en als lid van het Comité van Toezicht OP-Zuid (waarvan de provincie managementautoriteit en cofinancier is). Kan GS aangeven of er door deze betrokkenheid sprake is van voldoende distantie tot de provinciale organisatie van mevrouw Dijkhuizen als subsidieontvanger?
 10. Kan GS aangeven of "ondernemende asielzoekers" écht profijt hebben van deze subsidie, of toch vooral De Zakencoach als ondernemer in de miljardenbusiness van de asielindustrie?
 11. Volgens het artikel moeten de bij het project betrokken asielzoekers beschikken over “duidelijke kwaliteiten als ondernemer” en tenminste in het Engels kunnen communiceren. Kan GS aangeven welk percentage van de in Brabant aanwezige asielzoekers met verblijfsstatus binnen deze kaders als representatief kan worden gezien? Is hiernaar onderzoek gedaan voordat de subsidie werd toegezegd? Zo nee, waarom niet?
 12. Recente cijfers uit Duitsland over kwalificaties voor de arbeidsmarkt van asielzoekers laten een beeld zien waarin het overgrote deel van hen volstrekt ongekwalificeerd is.[4] Zo blijkt uit een actuele studie van het Bundesamt für Migration und Flüchtlinge[5] dat 73% van de Irakese asielzoekers over geen enkele kwalificatie beschikt. Met name vrouwen in deze groep hebben vanwege hun achtergestelde positie in islamitische samenlevingen bijzonder weinig scholing gehad. Ook stellen de Duitse 'captains of industry' dat 80% van de asielzoekers ongekwalificeerd is[6] en de minister van Economische Zaken van de deelstaat Beieren stelt dat van de asielzoekers zelfs 90% ontoereikend gekwalificeerd is.[7] Kan GS aangeven of zij gegronde redenen heeft om aan te nemen dat deze cijfers voor de provincie Noord-Brabant anders zouden zijn dan in Duitsland? En zo ja, waarop zijn die conclusies dan feitelijk gebaseerd?
 13. Kan GS aangeven welk significant effect zij verwacht van zulke gesubsidieerde cursussen gezien het feit dat een groot percentage van de asielzoekers ongekwalificeerd is? Zo nee, aan welke criteria toetst GS de resultaten van dit project dan wel?
 14. Deelt GS de mening van de PVV Noord-Brabant dat de provincie op geen enkele manier betrokken zou moeten zijn bij zulke projecten voor asielzoekers (met verblijfsstatus)? Zo nee, waarom voert de provincie dan weer een doelgroepenbeleid?


Namens de PVV Noord-Brabant,
Alexander van Hattem

 


[1]   http://www.anp360.nl/nieuws/article/16296769?h=c4f237097dd0fe93af3be7740e369c6a&c=305

[2]   http://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2086514-de-hobbelige-weg-van-vluchteling-naar-ondernemer.html?title=de-hobbelige-weg-van-vluchteling-naar-ondernemer

[3]   http://josettedijkhuizen.nl/?page_id=445

[4]   http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/menschen-wirtschaft/fluechtlingskrise-viele-zuwanderer-sind-nur-fuer-helfertaetigkeiten-geeignet-14012671-p2.html?printPagedArticle=true#pageIndex_2

[5]       http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/Kurzanalysen/kurzanalyse1_qualifikationsstruktur_asylberechtigte.pdf?__blob=publicationFile

[6]   http://www.welt.de/wirtschaft/article151374662/Fuehrende-Konzernchefs-sehen-Fluechtlingsstrom-skeptisch.html

[7]   http://www.focus.de/finanzen/news/migration-aigner-90-prozent-der-fluechtlinge-unzureichend-qualifiziert_id_5198866.html

 

Beantwoording: pdfSubsidie_ondernemende_asielzoekers_beantwoording_dd_08-03-2016.pdf