Spreektekst Evaluatie Zuidelijke rekenkamer

Voorzitter,

De ZRK-onderzoeken zijn volgens onze fractie doorgaans degelijke, kritische en zeer nuttige onderzoeken. Het evaluatieonderzoek en statenvoorstel hadden wat de PVV betreft echter beter gemogen.

Eén van de aanbevelingen betreft de opvolging van de ZRK-aanbevelingen en conclusies. Als een aanbeveling uit een ZRK-rapportage wordt overgenomen, mag worden verwacht dat deze ook wordt opgevolgd. Dat is niet altijd het geval.

Zo is bijvoorbeeld uit het ZRK-rapport ‘Digitalisering en duurzame toegankelijkheid van informatie provincie Noord-Brabant’ nog geen ruimte geboden aan PS om middels een Statenvoorstel een i-visie vast te kunnen stellen.

Maar voorzitter, de oplossing is niet een monitoringsinstrument optuigen zoals het voorstel onder meer beoogt, de oplossing is gewoon opvolgen wat je belooft of toezegt. Zolang hiertoe de politieke wil ontbreekt, zal het voorgestelde monitoringssysteem voor de opvolging van adviezen ook niet het beoogde effect sorteren.

Bij de ambitie om meer onderzoeken te laten plaatsvinden wil de PVV-fractie een fundamenteel kritiekpunt plaatsen. Deze ambitie lijkt te worden ingevuld door meer ex ante onderzoeken te laten plaatsvinden. Dit is niet alleen geen kerntaak van de rekenkamer, het is bovenal tegenstrijdig dat een rekenkamer over hetzelfde onderwerp meerdere malen (in de tijd) vanuit een andere positie moet adviseren. Het is geen goed idee om de ZRK beleid te laten evalueren waarover ze eerder adviezen hebben uitgebracht. Niet voor niets is er bijvoorbeeld op Rijksniveau ook een organisatorische scheiding tussen adviezen door de Afdeling advisering van de Raad van State en evaluaties door de Algemene Rekenkamer.

Verder wil het bestuur meer visualisaties. Als dat betekent dat de ZRK op de toer gaat van de nietszeggende kleuterplaatjes conform de infographics van GS, dan laat maar zitten.

Een van de zaken die naar voren komen in het onderzoek is dat de ZRK ervaart dat de medewerking vanuit GS en/of ambtelijke organisatie kan verschillen per onderzoek qua intensiteit en snelheid in het aanleveren van stukken. Hier zou geen verschil in mogen zitten, kan GS aangeven waarom hier toch verschil in zit?

De omvang van het budget is de afgelopen jaren niet geïndexeerd en zou onder druk staan. Dat staat echter in contrast tot de jaarlijkse overschotten. Als er echter voor degelijk vakwerk – dus niet voor infographics - geïndexeerd moet worden, dan moet het mogelijk zijn deze budgetverruiming te betalen uit de K&O middelen.

Voor wat de terugkoppeling vanuit de Programmaraad betreft zien we liever meer nadruk op terugkoppeling van GS, over wat ze met de conclusies en aanbevelingen hebben gedaan. Gewoon opvolging dus, zonder dat we daarvoor een monitoringssysteem nodig hebben.

Voorzitter, tot slot. Kernpunt voor de PVV-fractie is dat ex ante onderzoek geen kerntaak hoort te zijn voor de ZRK. De ZRK hoeft ook niet glossy en hip te zijn, maar moet vooral kritisch en degelijk zijn; ZRK, ga vooral door waar je mee bezig was.