Brabantse PVV-fractie wil aanpak stalbranden

Geacht college,

De PVV Noord-Brabant heeft met afschuw kennis genomen van verschillende stalbranden de afgelopen tijd in onze provincie, zoals in Kruisland[1], Erp[2] en de Wouwse Plantage[3].

Voor de PVV Noord-Brabant is elk levend verbrand dier er één te veel.

Dat leidt tot de volgende Statenvragen:

1) Heeft dit college kennis genomen van het artikel: ”Grote brand in agrarische loodsen Kruisland kost 2.000 varkens het leven (video)” op BN de Stem ¹ en het artikel over de stalbrand in Erp op Omroep Brabant?

2) Deelt dit college de mening van de PVV Noord-Brabant dat het voorkomen van stalbranden een prioriteit moet zijn in de transitie van de agrofood sector in Noord-Brabant? Kan GS aangeven op welke wijze er meer prioriteit gegeven kan worden aan de brandveiligheid van veestallen? Zo nee, waarom niet?

3) Op 15 april jl. heeft gedeputeerde Spierings het volgende over de aanpak stalbranden toegezegd: “problematiek bij de minister aankaarten en bezien hoe brandveiligheid voor veestallen in (provinciale) regelgeving en acties meegenomen kan worden.” Kan GS aangeven of de problematiek inmiddels bij de minister is aangekaart? Zo nee, waarom niet?

4) Naar aanleiding van deze toezegging geeft GS de volgende stand van zaken: “Wij zullen uw Staten hierover eerste kwartaal 2017 nader informeren. De partners van het actieplan stalbranden leveren eind dit jaar een evaluatie. De minister doet begin 2017 een voorstel aan de Tweede kamer voor eventuele beleidsaanpassingen.” Kan GS aangeven of het mogelijk is om ten aanzien van het bezien van provinciale regelgeving al eerder dan begin 2017 met informatie naar de Staten te komen? Zo nee, waarom niet?

5) In de in 2010 verschenen scriptie ‘Brand in veestallen’[4] van de Hogeschool Van Hall Larenstein staan een aantal aanbevelingen voor het voorkomen van stalbranden. Kan GS aangeven in hoeverre de volgende aanbevelingen kunnen worden meegenomen in de evaluatie van het actieplan stalbranden en bij het bezien van brandveiligheid van veestallen in (provinciale) regelgeving? Graag een reactie per specifieke aanbeveling:

– ”Door intensiever gebruik van elektrische apparatuur/ installaties (per bedrijf worden immers meer dieren gehouden) zal de kans op een stalbrand mogelijk toenemen.”

– “De meest voorkomende oorzaken van stalbranden in rundvee-, varkens- en pluimveehouderij zijn:  (Kortsluiting in) elektriciteit”.

– ”De huidige registratie van aantal stalbranden, aantal omgekomen dieren en oorzaken van stalbranden dient zorgvuldiger en overzichtelijker te worden bijgehouden door het gebruik van een uniform registratiesysteem. Hierdoor kan er meer en beter inzicht worden verschaft in de stalbrandenproblematiek en kan er gerichter worden gezocht/gekeken naar de mogelijke (noodzakelijke) preventie- en bestrijdingsmiddelen.”

– ” Ook is het aan te bevelen dat de gemeente, (regionale) brandweer en dierenartsen gezamenlijk een protocol ‘hoe om te gaan met een stalbrand’ op stellen, waarin benoemd zal worden hoe hulpdiensten optimaal samen kunnen werken ten tijde van een stalbrand.”

– ” Een groot probleem bij branden in het buitengebied is vaak een te lage waterdruk om goed te kunnen blussen.”

– “Controle op naleving van de (brandveiligheidsbepalingen in de) omgevingsvergunning bij oplevering van nieuwe of verbouwde veestallen heeft geen hoge prioriteit.”

6) In een onderzoek naar brandveiligheid voor dieren in veestallen van Wageningen UR [5] staat: “De regelgeving op het gebied van ruimtelijke ordening, in het bijzonder de restricties aan bouwblokgrootten, vergroot het risico voor de dieren in geval van stalbrand. Het bevordert de bouw van grotere diercompartimenten, geringere afstanden tussen afzonderlijke stallen, minder mogelijkheden om ‘brandgevoelige’ technische installaties op afstand te houden van de dierverblijven, het toepassen van diepe mestputten onder de dierverblijven in plaats van mestopslag elders (brand- en explosiegevaar bij werkzaamheden) en bouw van stallen met meer verdiepingen met (nog) minder evacuatie mogelijkheden voor dieren.” Welke maatregelen op het gebied van ruimtelijke ordening neemt of heeft dit college genomen om stalbranden te voorkomen? Kan GS aangeven in hoeverre de provincie nog verdere maatregelen kan nemen op het gebied van ruimtelijke ordening om stalbranden te voorkomen?

7) Kan GS – mede gelet op voornoemde rapporten – aangeven in hoeverre het gebruik van luchtwassers in veestallen een grotere kans oplevert op een stalbrand? Zo nee, waarom niet?

8) Kan GS – mede gelet op voornoemde rapporten – aangeven in hoeverre er door het gebruik van zonnepanelen op veestallen een grotere kans op stalbrand ontstaat? Zo nee, waarom niet?

Namens de PVV Noord-Brabant,

Maikel Boon

Alexander van Hattem

[1] http://www.bndestem.nl/regio/bergen-op-zoom/kruisland/grote-brand-in-agrarische-loodsen-kruisland-kost-2-000-varkens-het-leven-video-1.6097267

[2] http://www.omroepbrabant.nl/?news/252635872/Schuur+met+1300+varkens+uitgebrand+in+Erp.aspx

[3] http://www.omroepbrabant.nl/?news/253175902/Drie+kalfjes+dood+bij+stalbrand+in+Wouwse+Plantage.aspx

[4] http://www.ifv.nl/kennisplein/Documents/rapport_brand_in_veestallen.pdf

[5] https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2013/01/31/onderzoek-naar-brandveiligheid-voor-dieren-in-veestallen

 

Beantwoording: pdfBrandveiligheid_stallen_beantwoording_dd_06-09-2016.pdf