PVV Brabant stelt vragen over verbod op opslag van drijfmest

Geacht college,

De PVV-fractie heeft met weerzin kennis genomen van het artikel “Geen geknoei meer met mest¹” van het Eindhovens Dagblad.
Volgens het artikel wil de provincie een verbod op de opslag van drijfmest.
De PVV Noord-Brabant is van mening dat agrariërs de mogelijkheid moeten houden om drijfmest over het agrarische land uit te rijden.

Dat leidt tot de volgende Statenvragen:

1. Heeft dit college kennis genomen van het artikel: ” Geen geknoei meer met mest¹” van het Eindhovens Dagblad?
2. Het Statenvoorstel 50/16 A van 31 mei 2016 spreekt bij punt 2.a over “de denklijn van alle mest bewerken”, is GS na de afgeronde mestdialogen nog steeds voornemens om deze denklijn van het bewerken van alle mest nog voordat het wordt opgeslagen daadwerkelijk om te gaan zetten in een voorstel naar PS? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waarom?
3. Kan GS aangeven of er tijdens de mestdialogen voldoende rekening is gehouden met de belangen van de grondgebonden veehouderij? Zo ja, hoe dan? Zo nee, waarom niet?
4. Kan dit college aangeven wat gedeputeerde Spierings heeft gezegd tijdens haar inleiding bij het symposium “bodem en mest”
5. Deelt dit college de mening van de PVV-fractie dat het de gedeputeerde had gesierd om de aanwezigen van het symposium aan te horen? Zo nee, waarom niet?
6. Deelt dit college de mening van de PVV Noord-Brabant dat de mogelijkheid om onbewerkte drijfmest uit te rijden op eigen grond van agrariërs behouden moet blijven? Zo nee, waarom niet?

Namens de PVV Noord-Brabant,

Maikel Boon
Alexander van Hattem

¹ http://www.ed.nl/mening/opinie-geen-geknoei-meer-met-mest-1.6493224

 

Beantwoording: pdfVerbod_opslag_drijfmest_beantwoording_dd_18-10-2016.pdf