PVV Noord-Brabant: Brabantse Commissaris van de Koning als knecht van Brusselse Eurocraten zeer ongewenst!

De PVV Noord-Brabant is woedend op Commissaris van de Koning Wim van de Donk, die onlangs in Brussel benoemd werd tot rapporteur-generaal van het Juncker-plan. Met dit plan, waarvan Van de Donk nu de kartrekker in de regio's moet worden, wil voorzitter van de Europese Commissie Juncker 630 miljard euro uitgeven aan met name doorgeschoten duurzaamheidsuitgaven. Net zoals bij de meeste andere Brusselse subsidies profiteren vooral de zuidelijke en oostelijke landen, en de EU-uitgaven zijn dan ook niet meer dan een socialistisch herverdelingsmechanisme.

Volgens de PVV is het uitermate ongepast dat de CdK zich met zijn a-politieke ambt voor het karretje van Juncker laat spannen met deze evident politieke benoeming en politieke opdracht. "Het is niet aan de Brabanders uit te leggen dat de CdK plannen voor nóg meer absurde EU-uitgaven gaat verdedigen", aldus Van der Kammen van de Brabantse PVV. "De Europese Rekenkamer heeft in de afgelopen 22 jaar nog nooit een goedkeurende verklaring over de EU-financiën afgegeven. Maar kennelijk hindert het de CdK niet dat daarmee ook het Brabantse belastinggeld onjuist en oneigenlijk wordt besteed."

PVV Noord-Brabant fractievoorzitter Van Hattem is stellig: "De blik van het college moet niet op Brussel gericht zijn, maar op de Nederlandse regering, onze natiestaat, en op het voorop stellen van de Brabanders in plaats van ongekozen Brusselse Eurocraten."

Geacht college,

Volgens de website van de commissaris van de koning is de CdK onlangs benoemd tot rapporteur-generaal van het Juncker-plan in het Comité van de Regio's.[1]
De PVV-fractie heeft hierover de volgende vragen:

1. Het 'Juncker plan'[2] is eind 2014 opgericht met als idee investeringen van bedrijven aan te wakkeren door Europese garantstellingen. Onlangs heeft Juncker voorgesteld dat het hiertoe in het leven geroepen Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI) moet worden verdubbeld van 315 tot 630 miljard euro[3]. Het Juncker-plan is een politiek plan en een directe vertaling van de ambities van Juncker, zoals neergelegd in zijn beleidsplan van zomer 2014[4]. Zo moet er een EU-breed beleid voor legale migratie komen, en moet ingezet worden op een energie-unie, een digitale unie en een kapitaalunie. Juncker wil volgens zijn eigen zeggen 'een politieke dialoog voeren, geen technocratische'. De rol van rapporteur-generaal van het Juncker plan in het Comité van de Regio's is daarmee een politieke rol.
a. Hoe laat het a-politieke ambt van Commissaris der Koning zich verenigen met deze evident politieke benoeming en de daarbij behorende politieke opdracht?
b. Heeft GS in gezamenlijkheid ingestemd met de aanvaarding van deze politieke benoeming en politieke opdracht door de CdK?

2. Juncker is op geen enkele wijze door burgers direct gekozen. Over de manier waarop de burger een Europese superstaat opgedrongen krijgt had Juncker in 1999 in der Spiegel [5]een duidelijke mening: "Wir beschließen etwas, stellen das dann in den Raum und warten einige Zeit ab, was passiert", verrät der Premier des kleinen Luxemburg über die Tricks, zu denen er die Staats- und Regierungschefs der EU in der Europapolitik ermuntert. "Wenn es dann kein großes Geschrei gibt und keine Aufstände, weil die meisten gar nicht begreifen, was da beschlossen wurde, dann machen wir weiter - Schritt für Schritt, bis es kein Zurück mehr gibt."[6].
a. Hoe kan GS aan de Brabantse burgers uitleggen dat zij achter de aanvaarding van de opdracht door de CdK staat, in het licht van Juncker's stellingname dat de beweging naar een Europese superstaat stap voor stap doorgaat, tot er geen weg meer terug is, inclusief een totale minachting van de burgers?
b. Hoe kan GS aan de Brabanders uitleggen dat de CdK zich opstelt als vazal en kwartiermaker van Juncker, en daarmee de Brabantse belangen verkwanselt?

3. Europese fondsen hebben een uiterst dubieuze positie als het gaat om verantwoorde uitgaven en de verantwoording van uitgaven. Over de uitgaven van de EU wordt door de Europese Rekenkamer al jarenlang een afkeurende verklaring afgegeven[7], met als een van grote probleemgebieden de structuurfondsen (met de middelen voor de regio's). Voor 2015 was dat niet anders dan de 21 jaren (!) daarvoor. Door de Rekenkamer geadviseerde 'corrigerende maatregelen' worden slechts beperkt opgevolgd door de EC en de lidstaten[8]. De uitgaventerreinen met de grootste foutenpercentages zijn Economische, sociale en territoriale cohesie, en Concurrentievermogen voor groei en werkgelegenheid.
a. Hoe kan het college aan de Brabantse belastingbetaler uitleggen dat de CdK zich gaat inzetten om nog meer publiek geld in Europese Fondsen te stoppen terwijl de Rekenkamer afgelopen 22 jaar nog nooit een goedkeurende verklaring over de EU-financiën heeft afgegeven, waarbij met name bij de structuurfondsen de foutenpercentages enorm zijn?

4. Bent u bereid uw voorzitter, de CdK, te verzoeken om de heer Juncker per direct mede te delen dat hij de opdracht alsnog niet zal aanvaarden?

5. Bent u net als de PVV van mening dat de blik van het college niet op Brussel moet zijn gericht maar op de Nederlandse regering, onze natiestaat, en op het voorop stellen van de Brabanders in plaats van ongekozen Brusselse ambtenaren?

Namens de PVV Noord-Brabant,

Patricia van der Kammen
Alexander van Hattem

 

[1] http://commissaris.brabant.nl/post/151660218521/commissaris-van-de-koning-in-brussel-benoemd-tot

[2] http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-2703_en.htm  

[3] https://fd.nl/economie-politiek/1167357/juncker-komend-jaar-beslissend-voor-eu

[4]

https://www.europadecentraal.nl/wp-content/uploads/2014/09/Beleidsplan-Juncker-nieuwe-voorzitter-Europese-Commissie.pdf

[5] http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-15317086.html

[6] We beslissen iets,’ legde Juncker uit. ‘Dan maken we het bekend, we wachten een tijdje om te zien wat er gebeurt. Wanneer er geen geschreeuw komt en geen opstand, omdat de meeste mensen toch geen idee hebben van wat er is besloten, dan gaan we door – stap voor stap tot er geen weg meer terug is.’

[7] http://www.eu-verantwoording.nl/verantwoording/verantwoording-ERK  

[8] http://www.eca.europa.eu/nl/Pages/DocItem.aspx?did=37991  

 

Beantwoording: pdfRol_CdK_in_comité_regios_beantwoording_dd_22-11-2016.pdf