Statenvragen mogelijke nieuwe subsidieverlening aan Nexus

Geacht college,

In juni 2016 besloot het college van GS de subsidie van Nexus met ingang van 2017 stop te zetten .
In de begroting 2017 is desalniettemin voor 2017 subsidie aan Instituut Nexus opgenomen. De PVV heeft daarover de volgende vragen:

1. Bij de begrotingsbehandeling meldde het college naar aanleiding van de vraag van de PVV waarom ondanks de besluitvorming van juni 2016 om de subsidie aan Nexus met ingang van 2017 stop te zetten, in de begroting 2017 tóch subsidie voor Nexus Instituut is opgenomen dat het stopzetten van de subsidie nog geenszins zeker zou zijn.
a. Bent u bekend met de passage in uw openbare besluitenlijst van 28 juni 2016 over het stopzetten van de subsidie aan Instituut Nexus1?
b. Bent u net als de PVV van mening dat klip en klaar is gesteld dat Nexus vanaf 2017 geen subsidie meer van de provincie zal ontvangen?

2.In de brief van de provincie aan Nexus gedateerd 14 juni 2016 met als onderwerp 'Besluit tot verlening begrotingssubsidie 2016 en stopzetting subsidie per 2017' (kenmerk C2180011/3894931) is de volgende passage gewijd aan het stopzetten van de subsidie 2017:

Besluit stopzetting subsidie per 1 januari 2017
De afgelopen jaren heeft uw organisatie jaarlijks van ons subsidie ontvangen op grond van onze Algemene subsidieverordening. Op 7 juni 2016 bent u mondeling ingelicht over de voorgenomen gewijzigde aanpak van de structurele subsidie die u vanuit de provincie ontvangt.

Op grond van artikel 4:51 van de Algemene wet bestuursrecht kondigen wij middels deze beschikking de stopzetting van de subsidie aan, omdat er per 2017 sprake is van onvoldoende aansluiting bij de provinciale opgaven. De facto betekent dat stopzetting per 1 januari 2017.

Wellicht geheel ten overvloede merken wij op dat wanneer u zich buiten de provincie Noord-Brabant gaat vestigen, dan wel geen verbinding meer heeft met de kennisinfrastructuur in Brabant zulks redenen zijn om op grond van artikel 8 lid 1 onder b Asv in 2017 subsidie te weigeren wegens het ontbreken van voldoende provinciaal belang.
Gelet op het bovenstaande gaan wij de subsidie aan uw organisatie afbouwen tot nihil per 1 januari 2017.

a. Wat was de inhoud van deze genoemde mondelinge inlichting van 7 juni?
b. Is deze inlichting ambtelijk of bestuurlijk (dan wel namens het bestuur) verschaft?

3. Bij door de PVV opgevraagde documenten van Nexus zat geen bezwaarschrift tegen het besluit om de subsidie stop te zetten.
a. Heeft het college een bezwaarschrift van Instituut Nexus ontvangen naar aanleiding van de mededeling dat de subsidie per 1 januari 2017 wordt stopgezet?
b. Is het college net als de PVV van mening dat het besluit om de subsidie stop te zetten dan ook definitief is en de vermelding van de Nexus subsidie in de provinciale begroting 2017 dus onterecht is? Zo nee, waarom niet?
c. Bent u bereid het bedrag dan ook direct te laten terugstromen naar de algemene middelen? Zo nee, waarom niet?

Namens de PVV Noord-Brabant,

Alexander van Hattem

 

Beantwoording: pdfSubsidie_Nexus_2017_beantwoording_dd_12-12-2016.pdf