Brabantse PVV: "Doordrammen windturbines Klundert schandalig machtsvertoon!"

De uitspraak van gedeputeerde Van Merrienboer (PvdA) dat er geen argumenten zijn om het windpark in Klundert tegen te houden is bij de Brabantse PVV volledig in het verkeerde keelgat geschoten. De partij heeft daarom een set stevige vragen voor het provinciebestuur opgesteld.

"Maar liefst 1300 handtekeningen, 150 bezwaarschriften en een bijna voltallige gemeenteraad die deze 200 meter hoge klimaatminaretten niet willen. Dat zijn volgens het provinciebestuur dat de mond vol heeft van "burgerparticipatie, doe-democratie en initiatieven van onderop" geen argumenten? Het is werkelijk niet te geloven en bijzonder kwalijk dat dit windindustrieterrein met zo'n bestuurlijk machtsvertoon doorgedramd wordt", aldus woordvoerder Harry van den Berg.

 
De PVV-fractie heeft de volgende vragen over uitspraken van gedeputeerde Van Merrienboer tijdens een vergadering op 10 januari van de Moerdijkse gemeenteraad en de windindustrieplannen in het algemeen:

1. Zijn de uitspraken van gedeputeerde van Merriënboer, gedaan tijdens de Moerdijkse gemeenteraadvergadering, waarvan een deel opgenomen in een artikel van BN de Stem(1) juist? Zo nee, wat klopt er niet?

2. Bent u het met de PVV-fractie eens dat gedeputeerde Van Merrienboer ver voor zijn beurt heeft gesproken door te stellen dat “het PIP er sowieso komt” en hij daarmee veronachtzaamt dat PS daarover eerst een besluit moet nemen? Zo nee, waarom niet?

3. Hoe bekijkt het college het gestelde in vraag 2 in het licht van de door het college zo geroemde “initiatieven van onderop”, burgerparticipatie en de democratie überhaupt?

4. Gedeputeerde van Merrienboer meldt inzake de komst van het windindustrieterrein Klundert: "Wij hebben geen argumenten om niet mee te werken.''
a. Kan het college aangeven waarom 1300 handtekeningen van burgers(2) geen argument zijn volgens het college?
b. Kan het college aangeven waarom 150 bezwaarschriften geen argument zijn volgens het college?
c. Kan het college aangeven waarom een bijna voltallige gemeenteraad die de turbines niet wil hebben geen argument is volgens het college?

5. In beantwoording op eerdere PVV-vragen inzake windturbines(3) heeft het college toegegeven dat windturbines door het EU-ETS uiteindelijk helemaal geen CO2 besparen en dus voor klimaatmaatregelen NIHIL(4) effect hebben. Zouden zij wél die CO2 besparen, dan nog is het klimaateffect volgens het kabinet NIHIL , terwijl de kosten(5) en de overlast groot zijn(6).
Is het college bereid om een brief aan minister Kamp te sturen waarin staat dat de provincie wegens gebrek aan draagvlak, onbetaalbaarheid en nutteloosheid bezwaar maakt tegen de gedwongen deelname aan de windplannen? Zo nee, waarom niet?

6. Is het college bereid om voortaan, als het om windturbines gaat, niet meer te spreken van “park”, maar van “industrie(terrein/gebied)”, gezien de kolossale, bijna 200 meter hoge stalen constructies met enorme betonnen voeten en speciaal aangelegde geasfalteerde wegen(7)? Zo nee, waarom niet?

Namens de PVV-fractie Noord-Brabant

Met vriendelijke groet,

Harry van den Berg

(1) http://www.bndestem.nl/regio/moerdijk/windpark-nuon-bij-klundert-komt-er-bij-nee-gemeenteraad-toch-1.6823643

(2) https://kijkopmoerdijk.nl/nieuws/klundert-maakt-massaal-bezwaar-tegen-windmolens.html

(3) http://pvvnoordbrabant.nl/index.php/nieuws/statenvragen/1525-pvv-windindustrie-in-windarm-helmond-windmolens-zijn-daar-jan-doedelmolens

(4) http://climategate.nl/2016/04/11/sharon-dijksma-erkent-dat-miljardeninvesteringen-klimaat-geen-klimaateffect-hebben/ “Een modelmatige berekening toont aan dat de extra reductie zoals bevolen door de rechtbank 0.000045 °C minder gemiddelde wereldwijde opwarming tot 2100 tot gevolg zou hebben. Dit effect, dat wegvalt tegen alle onzekerheden die met een dergelijke berekening samenhangen, heeft geen meetbaar effect op het gevaar van klimaatverandering.”

(5) https://www.ensoc.nl/uploads/content/ensoc/file/Het%20Energieakkoord,%20Feitelijk%20en%20Maatschappelijk.pdf 

(6) http://nlvow.nl/wp-content/uploads/2014/04/20140401-Brief-Mansveld.pdf

(7) http://www.cobouw.nl/artikel/1033671-windmolens-verankerd-betonnen-voet-met-230-ton-wapeningsstaal

(ter vergelijking):
“38 binnendijkse windmolens Windpark Noordoostpolder:
– 20 kilometer parkwegen.
– In totaal 19.000 transporten, voor elke windmolen 490 transporten.
– Van de benodigde kraan voor de opbouw zijn er slechts twee in Europa. Voor de aanvoer van de kraan zijn honderd opleggers nodig.
– IJsselmeer Beton heit 66 heipalen onder het fundament van elke molen.
– Kijlstra Beton: 1400 kuub beton per fundament

 

Beantwoording: pdfDoordrammen_windturbines_Klundert_beantwoording_dd_31-01-2017.pdf