PVV Noord-Brabant stelt vragen over studiereis directeur-provinciesecretaris naar Zweden

Geacht college,

Op het provinciale intranet verschijnt een weekbericht van de algemeen directeur/provinciesecretaris (zie bijlage).
Dat leidt tot de volgende vragen:

1. Volgens het intranetbericht 'de week van Annemie 14' is de algemeen directeur met het leernetwerk van de NSOB op studiereis geweest naar Stockholm: "Onze studiereis ging dit jaar naar Stockholm. Thema van de reis was: besturen in tijden van veranderende context, in 'vloeibare' tijden. Hoe werkt het Zweedse bestuursmodel, hoe geven ze inhoud aan samenwerking op regionaal en lokaal niveau en hoe gaan ze om met het vraagstuk van integratie na de grote instroom van vluchtelingen. Uitvoerig hebben we gesproken met de Zweden over de aanpak van radicalisering en sociale onrust."

a. Heeft de provinciesecretaris deze reis in de tijd van en op kosten van de provincie gemaakt?

b. Op grond van welk kernpunt uit de provinciale beleidsagenda was het nodig dat de provinciesecretaris haar licht ging opsteken over het vraagstuk van de integratie?

2. Volgens de takendiscussie(1) is integratiebeleid geen taak van de provincie.

Kan het college in het licht van deze kerntakendiscussie, waar geen rol voor integratiebeleid is weggelegd, aangeven met welke reden en met welke agenda de provinciesecretaris aanwezig was bij de genoemde studiereis, en dan met name bij het onderdeel over de omgang met het integratievraagstuk?

3. In de beantwoording op de technische vragen van de Perspectiefnota inzake de inzet op statushouders bij het terugdringen van werkloosheid antwoordt de provincie op vraag 71: "De provincie heeft hier geen directe taak in" en "Voor vergunninghouders wordt geen specifiek provinciaal arbeidsmarktbeleid gevoerd".

Volgens de antwoorden op statenvragen van de PVV in 2016(2) (antwoord op vraag 3a) voert de provincie geen specifiek doelgroepenbeleid.

Volgens de antwoorden op statenvragen van de PVV in 2016(3) (antwoord op vraag 3) en 2017(4) is integratie geen provinciale kerntaak.

a. Is het college net als de PVV van mening dat deze voorbeelden van recente stellingname alle voorbeelden zijn van de bestendige lijn dat integratie geen provinciale (kern)taak is?

b. Kan het college uitleggen op welke wijze deze stellingnames dat de provincie geen specifiek arbeidsmarktbeleid voor vergunninghouders voert, geen specifiek doelgroepenbeleid voert, en integratie geen provinciale kerntaak is, tóch tot de uitkomst hebben geleid dat de provinciesecretaris aanwezig was bij de genoemde studiereis, en dan met name bij het onderdeel over de omgang met het integratievraagstuk?

4. Het feit dat de studiereis -inclusief de agenda waaronder het vraagstuk van de integratie- specifiek gerapporteerd wordt aan de provincie-medewerkers via het intranet wekt nadrukkelijk de suggestie dat het om een provinciaal belangwekkend onderwerp gaat. Deelt het college de mening van de PVV dat provincie-medewerkers niet hoeven te worden onderwezen over 'het vraagstuk van de integratie'?

5. Volgens de website van de NSOB vindt deelname aan het NSOB leernetwerk plaats op uitnodiging(5).
Kan het college uitleggen wat de hoogste ambtenaar van de provincie, de algemeen directeur/provinciesecretaris, te zoeken heeft bij een nadrukkelijk besloten leernetwerk?
Is het college net als de PVV van mening dat de secretaris -al was het maar om elke schijn van intransparantie alsmede politieke vooringenomenheid te vermijden- enkel in openbare en publieke (leer)netwerken zou moeten opereren? Zo nee, waarom niet?

Namens de PVV Noord-Brabant,

Patricia van der Kammen
Alexander van Hattem

(1) https://www.brabant.nl/politiek-en-bestuur/agenda-voor-brabant/takendiscussie.aspx  

(2) https://www.pvvnoordbrabant.nl/images/statenvragen/Specifiek_integratiebeleid_irt_NOMB_beantwoording_dd_16-02-2016.pdf  

(3) https://www.pvvnoordbrabant.nl/images/statenvragen/Subsidie_ondernemende_asielzoekers_beantwoording_dd_08-03-2016.pdf  

(4) https://www.pvvnoordbrabant.nl/images/statenvragen/Integratie_asielzoekers_beantwoording_dd_20-02-2017.pdf  

(5) http://www.nsob.nl/opleiding/2197/  

 

Beantwoording: pdfStudiereis_provinciesecretaris_beantwoording_dd_09-05-2017.pdf

BIJLAGE

De week van Annemie 14: veehouderij in Brabant, studiereis naar Stockholm
10-04-2017

Deze week een korte Brabantse week, omdat ik van donderdag tot en met zaterdag op studiereis ben geweest met mijn leernetwerk van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur, NSOB.

Koeien in stal

Maandag heb ik, naast de vaste dingen, gesproken met het collectief van H-managers. Zij vormen een belangrijke spil in onze organisatie, omdat ze medewerkers moeten helpen het beste uit zichzelf te halen voor een beter Brabant en een belangrijke rol spelen bij de matching van mensen aan werk. Dat is een rol waar we (ik ben ook H-manager) in moeten groeien. Er is nu behoefte aan een heldere en eenduidige opdracht voor de H-managers. Daaraan zijn we samen vorm aan het geven.
Veehouderij in Brabant

Een groot deel van de dinsdag was, zoals gebruikelijk, voor GS: deze keer met 2 strategische uurtjes. Één over circulaire economie en één over de te verwachten effecten van ons stikstofbeleid op omvang en structuur van de veehouderij in Brabant. Verder een reguliere agenda en een ontmoeting met een bestuurlijke vertegenwoordiging van de regio West-Brabant. De regio zette, onder aanvoering van burgemeester Depla van Breda, een krachtige ambitie neer voor economische groei in een mooie leefomgeving. GS waren enthousiast, dus dat belooft de komende tijd een mooie samenwerking te worden!

Inmiddels is de evaluatie van de H en O scheiding nagenoeg afgerond. Ik heb dan ook de woensdag helemaal besteed aan de te maken keuzes over doorontwikkeling van onze organisatie op een zodanige manier dat die het beste aansluit bij opgavegestuurd werken in netwerken. De komende tijd gaan jullie daarover meer horen.
Stockholm

Onze studiereis ging dit jaar naar Stockholm. Thema van de reis was: besturen in tijden van veranderende context, in 'vloeibare' tijden. Hoe werkt het Zweedse bestuursmodel, hoe geven ze inhoud aan samenwerking op regionaal en lokaal niveau en hoe gaan ze om met het vraagstuk van integratie na de grote instroom van vluchtelingen. Uitvoerig hebben we gesproken met de Zweden over de aanpak van radicalisering en sociale onrust.

En dan die aanslag. ’s Ochtends wandelen we vanaf ons hotel langs de plek des onheils (slechts een paar honderd meter verderop) naar de regeringsgebouwen en spraken we de staatssecretaris die over crisismanagement gaat en ’s avonds zie ik diezelfde staatssecretaris op tv een verslaggever te woord staan. Van praten over crisis naar onderdeel van de operatie zijn, bizar gewoon. Wat ik allemaal zie en hoor gebeuren maakt grote indruk op me. Zo dichtbij heb ik het nog nooit gevoeld.

Annemie