PERSBERICHT: Vertraging aanleg N69: PVV Brabant is BMF meer dan beu

Geacht college,

Door een uitspraak van de Raad van State (1) is de aanleg van de Grenscorridor N69 opnieuw vertraagd. De PVV-fractie heeft hierover de volgende vragen:

1) Wanneer gaat de nieuwe Grenscorridor N69 daadwerkelijk open?

2) Bent u omwille van het nu nog langer onder druk staande woon- en leefklimaat in de dorpskernen van Valkenswaard en Aalst bereid de aangenomen PVV-motie (2) uit januari 2012, aangaande een verbod voor doorgaand vrachtverkeer door Aalst en Valkenswaard, alsnog met spoed uit te voeren?

3) Is het college het met de PVV-fractie eens dat de BMF, als een van de bezwaarmakers bij de Raad van State, structureel ontwikkelingen op infrastructuurgebied tegenwerkt met telkens dezelfde tactiek: eerst meepraten, bijna akkoord gaan en vervolgens eindeloos procederen, waarbij de belangen van de "natuur" stelselmatig boven die van de bevolking gaan?

4) Is het college - zeker in het licht van deze obstructieve houding van de BMF - van plan om de subsidie aan deze draagvlakloze (3) club te heroverwegen? Zo nee, waarom niet?

Namens de PVV Noord-Brabant,

Harry van den Berg

(1) https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=91211&summary_only=&q=

(2) https://www.brabant.nl/handlers/SISModule/downloaddocument.ashx?documentID=38864

(3) http://www.brabantsemilieufederatie.nl/friksbeheer/wp-content/uploads/2017/05/Jaarverslag-2016.pdf € 12.000 aan (veelal verplichte) donaties op een begroting van ruim € 1.000.000

 

Beantwoording: pdfVertraging_N69_beantwoording_dd_06-06-2017.pdf