Statenvragen over massaal plunderen van bossen door Oost-Europeanen bij paddenstoelenjacht

Geacht college,

De PVV is ontstemd over het bericht: ”Oost-Europeanen plunderen massaal de bossen bij paddenstoelenjacht[1].” De provincie is bij de handhaving in het buitengebied betrokken via onder andere het team Samen Sterk in Brabant (SSIB), wat leidt tot de volgende Statenvragen:

1. Heeft dit college kennis genomen van het artikel: “Oost-Europeanen plunderen massaal de bossen bij paddenstoelenjacht” van BN de Stem?
2. Deelt GS de mening van de PVV-fractie dat er een lik-op-stukbeleid gevoerd moet worden tegen mensen die illegaal paddenstoelen plukken? Zo nee, waarom niet?
3. Is de plundering van onze Brabantse bossen door Oost-Europeanen bekend bij het team Samen Sterk in Brabant (SSIB)? Zo ja, is dit aangemerkt als een speerpunt van het SSIB? Zo nee, bent u bereid om dit als speerpunt aan te merken?
4. Het artikel stelt: “In veel natuurgebieden is het verboden om paddenstoelen te plukken. Maar Graafmans zegt ook dat het verwarrend is dat de regels daarvoor van gebied tot gebied kunnen verschillen.” In hoeverre is de provincie bevoegd of betrokken bij het vaststellen van deze regels? Kan GS aangeven of zij een rol kan spelen in het eenduidig maken van deze regels?
5. Volgens het artikel worden voornamelijk Oost-Europeanen en andere buitenlanders bekeurd voor overtreding van artikel 461 Wetboek van Strafrecht (verboden toegang voor onbevoegden). Kan GS aangeven of deze bekeuringen direct worden ingevorderd, vóórdat zij kunnen afreizen naar het land van herkomst?
6. Kan GS aangeven of de groene BOA’s in Brabant ook boetes uitdelen voor het wegnemen van paddenstoelen als zijnde ‘veldvruchten’, wat strenger bestraft kan worden als kleine stroperij volgens artikel 314 Wetboek van Strafrecht[2]? Zo nee, waarom niet en bent u bereid om daar alsnog op in te zetten?

Namens de PVV Noord-Brabant,

Maikel Boon
Alexander van Hattem

[1] https://www.bndestem.nl/regio/oost-europeanen-plunderen-massaal-de-bossen-bij-paddenstoelenjacht~acec5854/ 

[2] https://www.trouw.nl/home/met-kruiwagens-vol-komen-ze-uit-het-bos~aeb334f8/ 

 

Beantwoording: pdfOost-Europeanen_plunderen_bossen_beantwoording_dd_24-10-2017.pdf