Statenvragen veiligheid Galderse Meren

Geacht College,

De PVV heeft de volgende vragen voor het college:

1. Bij zwemwaterlocatie de Galderse Meren in Breda is volgens BN/de Stem sprake van ernstige overlast en veiligheidsproblemen op zomerse dagen[1]. De krant citeert een gemeentelijk handhaver: ,,Er komt een ander soort publiek op de Galderse Meren. De sfeer is veranderd. Op drukke, warme dagen komen er vooral steeds meer groepen allochtone bezoekers uit België. Maar we zien sowieso meer buitenlandse kentekenplaten, Polen, Roemenen, Bulgaren. En ze willen allemaal op een paar centimeter van het water parkeren.'' De nieuwe bezoekers houden zich volgens de boa's vaak ook niet aan de regels, zoals het verbod op het stoken van open vuren, ondanks duidelijke verbodsborden. Bekeuren doen de boa's echter amper. ,,Als je dat wel doet, staan ze zo met vijftien man om je heen. Maar je moet er toch wat van zeggen als barbecuen in een droge bosrand, met zijn allen rond de waterpijp zitten of als vrouwen worden lastig gevallen. Dan heb je meteen een grote mond.'' Eerder citeerde BN/de Stem een omwonende over de parkeerchaos als volgt: ,,Het is een onhoudbare situatie, een tijdbom. Als er iemand verdrinkt, kan er geen ziekenwagen langs.”[2]
Heeft het college kennis genomen van de met name door allochtone bezoekers[3] veroorzaakte overlast en veiligheidsrisico’s op en rond zwemwaterlocatie de Galderse Meren? Herkent het college het beeld en de situatie zoals geschetst in de media? Zo nee, waarom niet?

2. De Galderse Meren is een door de Provincie Noord-Brabant aangewezen zwemwaterlocatie.[4] Voor dit besluit toetst GS de zwemwaterlocatie onder andere aan artikel 10b van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden[5]. Het eerste lid van dit artikel stelt: “Gedeputeerde staten maken jaarlijks aan Onze Minister en aan Onze Minister van Verkeer en Waterstaat de locaties bekend waar naar hun oordeel door een groot aantal personen wordt gezwommen. Zij nemen daarbij in aanmerking de ontwikkelingen met betrekking tot het aantal personen, de infrastructuur of faciliteiten en de ter bevordering van het zwemmen getroffen maatregelen.”
a. Kan GS aangeven in hoeverre de bedoelde ontwikkelingen met betrekking tot het aantal personen en de infrastructuur ten aanzien van zwemwaterlocatie de Galderse Meren in in de beoordeling aanmerking zijn genomen?
b. Kan GS verklaren hoe zij tot een goedkeurende aanwijzing voor de Galderse Meren als zwemwaterlocatie is gekomen, nu blijkt dat vanwege de ontwikkelingen van het aantal personen en de infrastructuur adequate handhaving niet meer mogelijk blijkt?
c. Onderkent GS de risico’s voor het gebruik van het zwemwater vanwege de beperkte toegankelijkheid voor ambulances door de parkeerchaos en het afzien van bekeuren door boa’s vanwege bedreigingen door met name allochtone groepen bezoekers? Zo nee, waarom niet?
d. Is het college het met de PVV-fractie eens dat het een grove schande en absoluut onacceptabel is dat de veiligheid van zwemmers, bezoekers, omwonenden én boa’s bij zwemwaterlocatie de Galderse meren in gevaar kan komen door bedreigingen en asociaal gedrag van met name groepen allochtone bezoekers? Kan GS aangeven welke maatregelen zij (samen met alle andere betrokken overheden/organisaties) bereid is te nemen om de veiligheid van zwemwaterlocatie de Galderse Meren te verbeteren?

3. Het Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden[6] stelt ten aanzien van badinrichtingen, ingericht voor het zwemmen of baden in oppervlaktewater (zoals zwemwaterlocatie de Galderse Meren) in artikel 43 jo. artikel 25: “In de badinrichting wordt gedurende de openstelling in voldoende mate toezicht uitgeoefend.”
a. Kan GS aangeven of zij van mening is dat bij zwemwaterlocatie de Galderse Meren in voldoende mate toezicht kan worden uitgeoefend, nu blijkt dat boa’s op deze zwemwaterlocatie onveilige situaties niet kunnen handhaven? Zo ja, waarom? Zo nee, welke maatregelen gaat GS treffen in dit kader?
b. Is GS bereid om alle mogelijke acties te ondernemen om te zorgen voor het op peil houden van toezicht en daaraan verbonden handhaving bij zwemwaterlocatie de Galderse Meren? Zo nee, waarom niet?

4. a. Kan GS aangeven of zij de zorgen van de boa’s deelt ten aanzien van het ongeoorloofd barbecueën en het roken van waterpijpen langs bosranden door met name groepen allochtone bezoekers? Zo nee, waarom niet?

b. Deelt GS de zorgen van de PVV-fractie dat door dit open vuur bij bosranden natuurbranden kunnen ontstaan? Zo nee, waarom niet?
c. Is GS bereid om gelet op dit risico van natuurbranden en de veiligheid in het buitengebied de handhavers van SSIB (Samen Sterk in Brabant) met extra prioriteit in te zetten op en rond de Galderse Meren (naast de gemeentelijke boa’s)? Zo nee, waarom niet?

5. Deelt GS de mening van de PVV-fractie dat het volstrekt asociale gedrag van allochtone groepen op zwemwaterlocatie de Galderse Meren het zoveelste bewijs is van het mislukken van de multiculturele samenleving en de illusie van open grenzen? Deelt GS de mening van de PVV-fractie dat goedwillende bezoekers, boa’s, hulpverleners en omwonenden nooit de dupe mogen worden van deze groepen allochtone bezoekers? Zo nee, waarom niet?

Namens de PVV Noord-Brabant,

Alexander van Hattem

[1] https://www.bndestem.nl/breda/gebiedsverboden-tegen-agressie-en-intimidatie-op-galderse-meren~a96c3c60/ 

[2] https://www.bndestem.nl/breda/breda-treft-maatregelen-tegen-parkeerchaos-bij-galderse-meren~abd48a51/ 

[3] https://tpo.nl/2018/07/29/allochtonenprobleem-van-stef-blokkiaanse-proporties-teistert-recreatiegebied-galderse-meren/ 

[4] https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2018-3073.pdf 

[5] http://wetten.overheid.nl/BWBR0002660/2012-10-01 

[6] http://wetten.overheid.nl/BWBR0003716/2011-07-01 

 

Beantwoording: pdfVeiligheid_Galderse_meren_beantwoording_dd_11-09-2018.pdf