Statenvragen vergoeding kosten opruimen recente drugsdumpingen

Geacht college,

Al eerder stelden wij vragen over het aflopen van de regeling die bedoeld is als bijdrage aan de kosten van het opruimen van drugsdumpingen. In de beantwoording van die vragen deelde u onze zorg dat de afwezigheid van een adequate regeling er toe bijdraagt dat de strijd tegen drugscriminaliteit verslapt.

Het niet meer hebben van een adequate vergoedingsregeling brengt tevens het risico met zich meebrengt dat grondeigenaren het afval eigenhandig gaan verwijderen met alle risico’s voor mens en milieu van dien. Ook constateren wij nu al dat zonder een regeling de aangiftebereidheid van grondeigenaren en daarmee de mogelijkheden voor onderzoek en de pakkans voor criminelen verminderd worden. U deelde die constateringen met ons.

In de afgelopen weken is Brabant weer overspoeld door dumpingen. In de media wordt al gesproken over een ‘Dolle drugsweek’. De omvang en brutaliteit van de dumpingen nemen inmiddels steeds grotere omvang aan. De risico’s en financiële consequenties van de dumpingen voor de burgers nemen navenant toe.

1. Gelet op het bovenstaande en de recente ontwikkelingen vragen wij u of u het onwenselijk acht nog langer te wachten op de uitkomsten van de overleggen tussen het Rijk en het IPO over een vervolgregeling voor bijdrage aan de kosten van het opruimen van drugsdumpingen of dat de situatie zo nijpend is dat de provincie haar eigen verantwoordelijkheid moet nemen om te komen tot een adequate Brabantse drugsdumpregeling?

De voltallige oppositie in Provinciale Staten sprak bij de bespreking van de Burap de wens uit dat alle gedupeerden van drugsdumpingen in Brabant die in 2018 hebben plaatsgevonden of nog gaan plaatsvinden de garantie zouden krijgen dat zij in aanmerking komen voor vergoeding van een deel van de opruimkosten onder dezelfde condities zoals die in de voorgaande jaren van toepassing was. Wij deden hiervoor een concreet voorstel bij de bespreking van de Burap. Dit voorstel kon echter niet op de steun van de coalitiepartijen in Provinciale Staten rekenen. Toch willen wij de gedupeerden niet in de kou laten staan.

2. Bent u bereid om met elke grondeigenaar die door een drugsdumping gedupeerd is en nog wordt in 2018 contact te leggen zodat de omvang van de geleden schade inzichtelijk blijft.

3. Bent u bereid, mede gezien de toegenomen omvang van de problematiek, alsnog een tegemoetkoming in de opruimkosten te vergoeden onder dezelfde condities als de regeling die in september afgelopen is en daartoe bij de begrotingsbehandeling een voorstel aan Provinciale Staten voor te leggen?

Wij zien uit naar de beantwoording van onze vragen.

Met vriendelijk groet,

 

Beantwoording: pdfDolle_drugsweek_beantwoording_dd_5-11-2018.pdf