Brabantse PVV: Stikstofuitspraak Raad van State funest voor boer en automobilist

De Raad van State (RvS) heeft een streep gehaald door de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) in Nederland. Volgens de RvS is het PAS-beleid te veel gebaseerd op aannames en mag er geen “toestemming vooraf” worden verleend voor activiteiten/projecten die natuurgebieden zouden kunnen schaden, zonder dat eerst vaststaat dat de effecten van genomen maatregelen om schadelijke uitstoot te beperken ook daadwerkelijk effect hebben.

De Brabantse PVV-fractie wil van het provinciebestuur weten wat de gevolgen zijn voor Brabant. Voor boeren kan de uitspraak de nodige consequenties hebben, maar ook snelwegverbredingen en aanleg van bijvoorbeeld de N69 zouden hierdoor geraakt kunnen worden.

Dat het zelfs zo kan zijn dat boeren toestemming moeten vragen om de koeien buiten te laten grazen doet de PVV verzuchten dat de PAS en het bijbehorende EU-project Natura2000 een regelrecht gedrocht is

Geacht college,

De Raad van State heeft een streep gehaald door de Programmatische Aanpak Stikstof in Nederland.[1] Volgens de RvS is het PAS-beleid te veel gebaseerd op aannames en mag er geen “toestemming vooraf” worden verleend voor activiteiten/projecten die natuurgebieden zouden kunnen schaden, zonder dat eerst vaststaat dat de effecten van genomen maatregelen om schadelijke uitstoot te beperken ook daadwerkelijk effect hebben.[2]

Dit leidt tot volgende Statenvragen:

1. Kan het college uitputtend aangeven wat de directe gevolgen voor Noord-Brabant zijn nu vergunningen niet meer verleend kunnen worden op basis van de PAS? Graag een overzicht per jaar en uitgesplitst per programma van de huidige en toekomstige projecten die hierdoor (mogelijk) worden beïnvloed.
2. Heeft het college al een strategie uitgedacht hoe om te gaan met de uitspraak van de RvS? Zo ja, welke?
3. Kan het college tevens concreet aangeven wat deze uitspraak van de RvS betekent voor de maatregelen die voortvloeien uit de versnelde transitie duurzame veehouderij, die door het college aan de Brabantse veehouders is opgelegd?
4. De PVV Noord-Brabant heeft de PAS en het samenhangende Natura2000 altijd al een gedrocht gevonden en heeft de afgelopen jaren meermaals bij het college verzocht om niet te focussen op onwerkbare stikstofeisen, maar constructief met de Brabantse boeren te kijken naar hoe de veehouderij in Brabant vorm dient te krijgen. Is het college dan nu eindelijk bereid om te erkennen dat het gevoerde Brabantse stikstofbeleid, alsmede de versnelling van de transitie duurzame veehouderij hebben gefaald en dat deze plannen van tafel moeten? Zo nee, waarom niet?

Gezien de urgentie zien wij de antwoorden graag uiterlijk op 24 juni aanstaande tegemoet

Namens de PVV Noord-Brabant,

Maikel Boon
Harry van den Berg

[1] https://www.melkvee.nl/artikel/206779-raad-van-state-haalt-streep-door-pas/ 

[2] https://www.ed.nl/regio/nederlandse-stikstofregels-deugen-niet-vergunningen-op-de-tocht~aeab603e/ 

 

Beantwoording: pdfRaad_van_State_haalt_streep_door_PAS_beantwoording_dd_24-6-2019.pdf