Statenvragen Economische samenwerking met Jiangsu

Geacht college,

Per brief van 29 mei zijn de fractievoorzitters in PS uitgenodigd om een seminar, een netwerkbijeenkomst en een feestelijk diner bij te wonen ter gelegenheid van het 25-jarige jubileum van de vriendschap tussen Noord-Brabant en de Chinese zusterprovincie Jiangsu.
Volgens de brief "wordt tijdens het seminar gesproken over het belang van de vriendschapsrelatie en de zakelijk kansen daaruit voortkomende. Ook worden samenwerkingsovereenkomsten getekend."

Zonder afbreuk te doen aan het belang van een goede verstandhouding en het ten volle benutten van de mogelijkheden van economische samenwerkingen met meerwaarde voor de Brabantse economie heeft PVV-fractie hierover de volgende Statenvragen:

1. Per brief van 29 mei zijn de fractievoorzitters in PS uitgenodigd om een seminar, een netwerkbijeenkomst en een feestelijk diner bij te wonen ter gelegenheid van het 25-jarige jubileum van de vriendschap tussen Noord-Brabant en de Chinese zusterprovincie Jiangsu. Volgens de brief "wordt tijdens het seminar gesproken over het belang van de vriendschapsrelatie en de zakelijk kansen daaruit voortkomende. Ook worden samenwerkingsovereenkomsten getekend."

Graag ontvangen wij de teksten van de samenwerkingsovereenkomsten.

2. Het nieuwe bestuursakkoord dat op 14 juni in PS wordt besproken is doordrenkt van doorgeslagen klimaat- en energiebeleid. China bouwt de komende 3 jaar nog 1.171 kolencentrales.

a. Hoe verhoudt zich de verregaande drang naar 'klimaatneutraliteit' in het voorliggende bestuursakkoord en het aanhalen van de zakelijke banden met China tot het feit dat China de komende 3 jaar nog 1.171 kolencentrales gaat bouwen?

b. Vindt het college het gepast om de economische banden en zakelijke relaties te versterken met deze grote vervuiler terwijl zij tegelijkertijd de Brabantse burgers en bedrijven kwellen met de drang en dwang van een hysterisch en volkomen doorgeslagen energie- en klimaatbeleid? Zo ja, waarom?

3. Made in China 2025 (MIC2025) is de ambitie van China om in 2025 wereld koploper te zijn in high tech en voor het grootste deel zelfvoorzienend als het gaat om grondstoffen en kennis. Deze ambitie wordt onder meer gerealiseerd via bijna ongelimiteerde en ongeclausuleerde staatssteunprogramma's, onder gelijktijdige toegangsrestricties voor buitenlandse bedrijven tot de Chinese markt. Dit maakt dat er geen sprake meer is van een level playing field voor bedrijven en zelfs landen. Economische samenwerking op basis van wederkerigheid is een groot goed. De ontwikkelingen leiden tot zorgen vanuit verschillende hoeken[1][2][3].

a. Welke meerwaarde heeft de economische samenwerking en het versterken van zakelijke relaties met China momenteel voor Noord-Brabant gezien de geschetste ontwikkelingen en wereldwijd geuite zorgen? Is de meerwaarde toegenomen de afgelopen 5 jaar? Zo ja, hoe heeft u dat objectief vastgesteld?, en kunt u de onderbouwing daarvan aan ons doen toekomen? Zo nee, tot welke conclusies heeft dat geleid?

b. Is het college net als de PVV van mening dat de wederkerigheid van de economische samenwerking door de MIC2025 strategie in het geding is?

c. Heeft de provincie een risico-analyse opgesteld op basis van de ontwikkelingen en in het licht van de nu voorziene verdergaande samenwerking met China? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke conclusies en inzichten heeft dat opgeleverd?

d. Op welke wijze gaat het college ervoor zorgen dat Noord-Brabant zich de kaas niet van het brood laat eten door China? Welke maatregelen zijn er genomen?

4. Wilt u deze vragen uiterlijk 21 juni beantwoorden?

Namens de PVV Noord-Brabant,

Patricia van der Kammen

[1] https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/brussel-wil-china-harder-aanpakken-commissie-ziet-chinezen-zowel-als-partner-als-bedreiging~bcd84618/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F 

[2] https://www.scmp.com/week-asia/opinion/article/3004900/beijings-made-china-2025-plan-isnt-dead-its-out-control 

[3] https://thediplomat.com/2019/02/made-in-china-2025-explained/ 

 

Beantwoording: pdfEconomische_samenwerking_Jiangsu_beantwoording_20-6-2019.pdf