PVV Brabant stelt vragen over gevolgen PAS-uitspraak en Solarpark Haven Moerdijk

Geacht college,

Volgens het statenvoorstel 29/19 zienswijze conceptbegroting Havenschap Moerdijk neemt de financieringsbehoefte van het Havenbedrijf in 2020 toe, onder meer vanwege investeringen in groot onderhoud van terminal en spoor en een solarpark.

De PVV heeft de volgende vragen:

1. Volgens statenvoorstel 29/19 zienswijze conceptbegroting Havenschap Moerdijk neemt de financieringsbehoefte van het Havenbedrijf in 2020 toe, onder meer vanwege investeringen in groot onderhoud van terminal en spoor en een solarpark.
Ten aanzien van de investering in het solarpark heeft de PVV de volgende vragen:

a. wat is de exacte beoogde locatie van het solarpark zoals genoemd in het statenvoorstel?
b. wat zijn de totale kosten van de aanleg van het solarpark?
c. moeten voor de realisatie van het solarpark nog gronden worden verworven? Zo ja, wat is de rol van de provincie daarbij?
d. uit welke middelen en geldstromen, en door wie wordt de investering in het solarpark gedekt? Graag een financieel overzicht waarin alle bijdragen en bijdragende partijen helder uiteen zijn gezet.
e. wat is het verwachte rendement in termen van geld (en voor wie, op welke termijn)?
f. wat is het verwachte rendement in termen van vermeden graden opwarming van de aarde?
g. welke afwegingen, argumenten en alternatieven zijn er in de business case voor het solarpark opgenomen?
h. welke alternatieve scenario's heeft de provincie overwogen alvorens hier krediet voor te willen verlenen?

2. Graag ontvangen wij alle documenten in de provinciale systemen of archieven over dit betreffende plan voor een solarpark.

3. Graag ontvangen wij alle verslagen van de bestuursvergaderingen van het Havenschap Moerdijk vanaf 1 januari 2017.

4. Graag ontvangen wij alle verslagen van de aandeelhoudersvergadering van het Havenbedrijf vanaf 1 januari 2017.

5. Volgens de uitvoeringsagenda Havenstrategie Moerdijk[1] ”In het bestuursakkoord 2016-2019 van de provincie staat dat prioritaire economische clusters in ruimtelijke zin worden gefaciliteerd, met daarbij expliciete vermelding van Logistiek Park Moerdijk: Voor de havenstrategie is de komst van een grootschalig logistiek bedrijventerrein in de gemeente Moerdijk, Logistiek Park Moerdijk, beslissend. Dit bedrijventerrein moet een belangrijke rol gaan spelen bij de verwerking van producten die rechtstreeks of via de haven van Rotterdam en Antwerpen worden verscheept. Logistiek Park Moerdijk is nauw verbonden met de havenstrategie, maar de plannen voor het logistieke park doorlopen een aparte procedure. Vanwege beroepsprocedures moet de Raad van State hierover uitspraak doen, maar door onduidelijkheid over de PAS (Programmatische Aanpak Stikstofdepositie) duurt dit langer dan gepland."

Onlangs heeft de Raad van State geoordeeld dat de PAS niet als toestemmingsbasis voor activiteiten mag worden gebruikt. Volgens NRC raakt dit het Zeehaventerrein Moerdijk inclusief het LPM[2].

a. Kan het college aangeven welke economische effecten de uitspraak van de Raad van State heeft op het Havenbedrijf? Graag een volledige uiteenzetting.
b. Kan het college aangeven welke consequentie de uitspraak heeft voor de Havenstrategie? Graag een volledige uiteenzetting.
c. Kan het college aangeven welke consequentie de uitspraak heeft voor het aan de havenstrategie gekoppelde LPM? Graag een volledige uiteenzetting.
d. Kan het college aangeven welke consequenties de uitspraak heeft voor de kredietverlening door het Havenschap en dus de begroting 2020 van het Havenschap en die van het Havenbedrijf?

Namens de PVV Noord-Brabant,

Patricia van der Kammen

[1] https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=2ahUKEwih7P3atpHjAhUBbVAKHd-QBuEQFjAEegQICBAB&url=https%3A%2F%2Fwww.moerdijk.nl%2FProjecten%2FProjecten-Niet-kerngebonden%2FProjecten-Niet-kerngebonden-Havenstrategie-Moerdijk-2030%2F170_Uitvoeringsagenda-2018-en-verder-pdf.pdf&usg=AOvVaw2DFkdUmYcNV1-R5EGIAYnA 

[2] https://www.nrc.nl/nieuws/2019/06/22/weer-straft-rechter-trucage-van-overheid-af-a3964698 

 

Beantwoording: Solarpark Havenschap Moerdijk beantwoording dd 6-8-2019