Statenvragen verhoging opcenten

Geacht college,

20 september jl. kondigde gedeputeerde Van der Maat aan dat het tarief Provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting vanaf 2020 met 2,5 procent verhoogd zal worden, waarbij de suggestie wordt gewekt alsof de verhoging onafwendbaar en onvermijdelijk zou zijn.[1][2] 

Dit leidt tot de volgende vragen:

1. Heeft het college inzake de geplande verhoging van het tarief opcenten motorrijtuigenbelasting een effectanalyse verricht en een business case opgesteld? Zo ja, mogen wij die ontvangen? Zo nee, waarom niet?

2. Heeft het college reeds concrete bestedingsdoelen voor de geraamde 65m€ opgesteld? Zo ja welke?

3. Volgens het college is het tarief voor de Brabantse automobilist in vergelijking met andere provincies nog altijd lager dan het gemiddelde.[3] Het opcententarief heeft op zichzelf echter weinig vergelijkende waarde als de relatie niet wordt gelegd met de hoeveelheid beschikbare en te onderhouden provinciale wegen. Uitgedrukt in opbrengsten per wegkilometer provinciale weg is het college in Noord-Brabant juist spekkoper, en betaalt de Brabander juist relatief bovengemiddeld zoals blijkt uit de onderstaande grafiek (cijfers: CBS; zie ook bijlage 1 voor cijfers alle provincies)

 verhogenopcenten1

Kan het college aangeven hoe de uitspraak dat het tarief in Brabant laag zou zijn zich verhoudt tot het feit dat het tarief juist het op één na hoogste in Nederland is als de Provinciale opbrengsten opcenten MRB in relatie tot het aantal kilometers provinciale weg wordt beschouwd?

4. De afgelopen jaren zijn er wegkilometers in Brabant gedecentraliseerd. Dat betekent dat de provincie met relatief meer geld relatief minder wegkilometers hoeft te onderhouden. De werkelijke lasten voor onderhoud liggen bij diverse gemeentes. Is het college het met de PVV eens dat dit neerkomt op een de facto extra lastenverzwaring voor de Brabantse automobilist? Zo nee, waarom niet?

5. Is het college het met de PVV eens dat het tarief motorrijtuigenbelasting juist omlaag zou moeten, aangezien de huidige onzekerheid rondom de PAS-systematiek investeringen in nieuwe wegen de komende jaren zal frustreren? Zo nee, waarom niet?

6. Deelt het college de mening van de PVV dat een verhoging van de lasten voor de Brabander volstrekt haaks staat op het signaal dat het kabinet – dat toch voor een aanzienlijk deel bestaat uit dezelfde partijen als de coalitie in Brabant – met Prinsjesdag heeft afgegeven dat er juist sprake zou moeten zijn van een lastenverlichting voor de burger? Zo nee, waarom niet?

7. Hoofdstuk 3 van het Brabantse bestuursakkoord is een lofzang over de staat van de Brabantse economie. Het college stelt onder meer: "Onze Brabantse economie draait op volle toeren. In de afgelopen twee decennia heeft Brabant zich doorontwikkeld tot een hoogwaardige kennisintensieve economie […]. Deze positie willen we behouden en uitbouwen richting 2030."[4] Is het college net als de PVV van mening dat juist een lastenverlaging zal bijdragen aan het behouden en uitbouwen van de Brabantse economie, en niet de voorgestelde verhoging van het college? Zo nee, waarom niet?

8. Op pagina 5 van het bestuursakkoord stelt het college ‘We willen de kwaliteit van Brabant voor toekomstige generaties bewaren en verbeteren. Dat vraagt om een provinciebestuur dat nu ambitieus en met lef keuzes durft te maken.’
Is het college het met de PVV eens dat het verhogen van belastingen op geen enkele manier getuigt van een ambitieus bestuur dat met lef keuzes durft te maken? Zo nee, waarom niet?

9. De Raad van State waarschuwde in april van dit jaar al voor de toenemende belastingdruk op de huishoudens in Nederland. De bestedingsdrang van de overheid moet juist in tijden van economisch hoogtij worden getemperd, aldus de Raad van State.[5] 
Is het college net als de PVV van mening dat het college er momenteel veel beter aan zou doen om de lastendruk te temperen en de uitgaven te beperken in plaats van de lasten te verzwaren om maar meer te kunnen uitgeven? Zo nee, waarom niet?

10. Is het college, gezien al het bovenstaande, bereid om af te zien van de voorgestelde verhoging en in plaats daarvan juist in te zetten op een daling van het tarief? Zo nee, waarom niet?

Namens de PVV Noord-Brabant,

Patricia van der Kammen

[1] https://www.bd.nl/brabant/provincie-brabant-verhoogt-belasting-motorrijtuigen~a079a5da/ 

[2] https://www.bd.nl/den-bosch-vught/brabantse-belastingverhoging-voor-autobezitters-valt-nergens-echt-lekker~aed36132/?referrer=https://www.google.com/ 

[3] https://www.brabant.nl/actueel/nieuws/2019/september/nu-investeren-in-maatschappelijke-trendbreuken 

[4] https://www.brabant.nl/-/media/d6dcd12ed3ff4e45b9f5ffddf8474f78.pdf 

[5] https://www.ad.nl/economie/raad-van-state-nederlanders-betalen-veel-belasting~a6647793/?referrer=https://www.google.com/ 

 

Beantwoording: pdfVerhoging_tarief_opcenten_motorrijtuigenbelasting_beantwoording_dd_22-10-2019.pdf

 

BIJLAGE 1: Opbrengsten Provinciale Opcenten MRB per kilometer provinciale weg

 verhogenopcenten2 1