Statenvragen verdozing in Brabant

Geacht college,

Volgens diverse bronnen zijn er groeiende zorgen over de verregaande verdozing van het Brabantse landschap[1][2][3][4][5][6].

Dit leidt tot de volgende vragen van de PVV:

1. Is het college bekend met de artikelen[1][2][3][4][5]?

2. Is het college het met de PVV eens dat het neerzetten van vele kolossale, raamloze gebouwen voor een verdozing en verrommeling van het Brabantse landschap heeft gezorgd, een trend die gezien de nog steeds verschijnende nieuwe gebouwen alsmede de lijst urgente projecten van het college alleen maar toeneemt?
Zo nee, hoe kijkt het college dan wel aan tegen de komst van de kolossale blokkendozen?

3. Behalve de verpesting van het landschap zijn er ook economische argumenten die het vestigen van deze logistieke reuzen in twijfel trekken. Zo is Nederland extra aantrekkelijk voor de betreffende bedrijven vanwege de fiscale voordelen. Verder is dit soort bedrijvigheid voor een belangrijk deel afhankelijk van Oost-Europese arbeidsmigranten, en creëert relatief weinig werkgelegenheid voor de Brabanders. De massale komst van arbeidsmigranten zorgt bovendien voor het kunstmatig laag houden van de Nederlandse lonen. Daar komt overlast bij net als de problematiek van de migrantenhuisvesting. Deze negatieve effecten landen op het bord van de burgers en belastingbetalers. Daar komt bij dat de migranten op het moment dat het minder voorspoedig zal gaan volop kunnen profiteren van de sociale voorzieningen, wederom ten koste van onze eigen burgers. Zie voor onderbouwing van deze genoemde zaken de diverse eerder aangehaalde bronnen.
a. Heeft het college onderzoek verricht naar de economische effecten van het beleid van de veelheid aan grootschalige logistiek?
b. Zo ja, welke conclusies t.a.v. het bovenstaand genoemde komen uit het onderzoek naar voren?
c. Graag ontvangen wij de onderzoeken die het college heeft uitgevoerd.
d. Hoeveel banen voor Brabanders zijn er vanaf 2015 per jaar bijgekomen vanwege de vestiging van de grote logistieke ondernemingen?
e. Hoeveel arbeidsmigranten zijn er in Brabant bijgekomen vanaf 2015 per jaar vanwege de vestiging van de grote logistieke ondernemingen?
f. Hoeveel belastingvoordeel hebben de betreffende bedrijven genoten door hun bedrijvigheid in Brabant te concentreren? Graag een concreet antwoord.
g. Is het college, gezien al het bovengenoemde, net als de PVV van mening dat er weinig economische grond is voor de ontwikkeling van bedrijventerreinen en plannen voor grootschalige logistiek?
h. Zo nee, waarom niet?

4. Behalve de verpesting van het landschap en de nauwelijks aanwezige economische meerwaarde ten gunste van burgers zijn er ook verkeerskundige argumenten die het vestigen van deze logistieke reuzen in twijfel trekken.
a. Heeft het college onderzoek verricht naar de verkeerskundige effecten van het beleid van de veelheid aan grootschalige logistiek?
b. Hoeveel extra transportbewegingen zijn er ten opzichte van 2015 per jaar bijgekomen op Noord-Brabantse snel/autowegen en provinciale wegen?
c. Hoeveel meer transportbewegingen daarvan zijn (per jaar) toe te schrijven aan de vestiging van grootschalige logistieke bedrijven?
d. Hoeveel filekilometers zijn er ten opzichte van 2015 per jaar bijgekomen in Noord-Brabant?
e. Hoeveel van die filekilometers daarvan zijn (per jaar) toe te schrijven aan de vestiging van grootschalige logistieke bedrijven?

5. Ook het College van Rijksadviseurs is de verdozing van Brabant inmiddels opgevallen. Het College stelt dat de opmars van het aantal XXL DC’s (ook uitgedrukt in vloeroppervlak) in Brabant zorgen baart, en is zelfs een onderzoek begonnen naar deze ontwikkeling. Rijksbouwmeester Floris Alkemade heeft hierbij het volgende laten optekenen: “Prachtige uitzichten staan onder druk. Wij zien dit als een bedreiging van het Nederlandse landschap, zeker omdat er vaak geen coördinatie is geweest voordat zo’n doos wordt neergezet.”

a. Deelt het college de conclusie van de Rijksbouwmeester dat uitzichten in het landschap onder druk staan en dat dit vooral het gevolg is van een gebrek aan coördinatie bij het plaatsen van XXL DC’s?
b. Zo nee, hoe kijkt het college dan wel aan tegen de uitlatingen van de Rijksbouwmeester?
c. Wat vindt het college van het feit dat het College van Rijksadviseurs een onderzoek is gestart?
d. is het college net als de PVV van mening dat met deugdelijk onderbouwd en integraal provinciaal beleid een dergelijk onderzoek niet nodig zou zijn?

6. Een voorbeeld van de verdozing van het Brabantse landschap zien we in Tilburg, zoals ook de artikelen aanhalen. Daar komt de geplande ontwikkeling van bedrijventerrein Wijkevoort, als we uw college[7] en de gemeente Tilburg[8] moeten geloven. Hier wordt een prachtig stuk groen-agrarisch landschap met duidelijke cultuurhistorische waarde opgeofferd voor een heel terrein aan logistieke distributiecentra[9], terwijl het verzet bij omwonenden enorm is[10]. Is het college het met de PVV eens dat de ontwikkeling van het bedrijventerrein Wijkevoort zowel economisch, verkeerstechnisch en ruimtelijk een dwaas plan is? Zo nee, waarom niet?
Is het college bereid Wijkevoort van de lijst urgente projecten af te halen en de gemeente Tilburg dringend te adviseren de plannen te staken? Zo nee, waarom niet?

7. Ten aanzien van het project Wijkevoort valt op zijn minst onduidelijkheid op ten aanzien van de status van dit project. Volgens het document '2e meerjarenperspectief ontwikkelbedijf - MIPP - werklocaties 2018'[11] betreft het een project in het kader van economisch vestigingsklimaat. Volgens het document '2e meerjarenperspectief ontwikkelbedijf - MIPP - werklocaties 2019'[12] -een jaar later dus- betreft het vreemd genoeg een verkenning in het kader van economisch vestigingsklimaat.
a. Kan GS duidelijkheid verschaffen over de status van het plan Wijkevoort?
b. Indien het om een verkenning gaat, wat is de reden dat bij de begroting 2019 de suggestie is gewekt dat het om een project ging?
c. Indien het om een project gaat, zijn een concrete businesscase, risicoanalyse, integraliteitstoets en belangenafweging beschikbaar? Zo ja, dan ontvangen wij die graag. Zo nee, waarom zijn die niet opgesteld?

8. Kan het college aangeven hoe de provincie vanuit de coördinerende rol bij projecten zoals Wijkevoort, Heesch West etc. erop toeziet dat het landschap van Brabant geen onnodig geweld wordt aangedaan?

9. Kan het college aangeven hoe de provincie vanuit de coördinerende rol bij projecten zoals Wijkevoort, Heesch West etc. de integraliteit wordt bewaakt?
Vanuit welke strategie, beleid en visie worden projecten al dan niet gesteund?
Welke criteria hanteert het college voor het vaststellen of een project meerwaarde oplevert voor Brabant?

10. In een opiniestuk over de verdozing van Brabant betogen ook Cees-Jan Pen (lector De Ondernemende Regio aan Fontys Hogescholen) en Joks Janssen (oud-directeur van BrabantKennis) dat de provincie de regierol steviger moet oppakken4 5. Ook stellen ze het volgende: “Provincie en gemeenten moeten sturen op de meerwaarde van nieuwe logistieke bedrijven. Voegen ze echt iets toe aan de regionale economie? Gaat het om opslag van onderdelen voor onze maakindustrie, of betreft het de zoveelste distributiehal van een internationale keten die vanuit hier het Europese achterland wil bevoorraden? En zijn het bedrijven die zich sterk maken voor de inzet van werknemers uit de regio, of is men volledig afhankelijk van arbeidsmigranten? Het is zaak veel kritischer te zijn over de vraag welke bedrijvigheid je wenst te accepteren. Alleen bedrijven die daadwerkelijk en duurzaam willen investeren in de regio verdienen medewerking.”

Kan het college concreet aangeven hoe de provincie met de hierboven door Pen en Janssen gestelde vragen omgaat? Is het college bereid om een streep te zetten door alle ontwikkelingen die niet klip en klaar onderbouwd meerwaarde voor onze eigen Brabantse burgers opleveren, en bereid recente besluiten te heroverwegen?

Namens de PVV Noord-Brabant,

Patricia van der Kammen

[1] https://www.ed.nl/brabant/de-opmars-van-de-blokkendoos-nog-even-en-brabant-staat-vol-distributiecentra~a0aa3ff3/ 

[2] https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/de-verdozing-van-het-nederlandse-landschap~bd28556f/ 

[3] https://www.nrc.nl/nieuws/2019/06/04/moderne-pakhuizen-vreten-aan-maagdelijk-landschap-a3962454 

[4] https://www.ed.nl/mening/groeiende-zorgen-over-verdozing-brabants-landschap~a620808d/ 

[5] https://www.bd.nl/opinie/verdozing-van-brabant-vraagt-om-regie~a1c8eef6/ 

[6] https://www.collegevanrijksadviseurs.nl/actueel/nieuws/2019/04/10/de-verdozing-van-het-nederlandse-landschap 

[7] https://www.brabant.nl/politiek-en-bestuur/provinciale-staten/statenstukken/download?qvi=1172259 

[8] https://www.tilburg.nl/actueel/gebiedsontwikkeling/werklandschap-wijkevoort/ 

[9] https://bd.nl/tilburg-e-o/bedrijventerrein-wijkevoort-wordt-hogeschoolpuzzelen~a9edf0248/ 

[10] https://www.bd.nl/tilburg-e-o/uithaal-naar-tilburgse-wethouder-over-verdozing-bij-wijkevoort~af742acd/?referrer=https://www.google.com 

[11] https://www.brabant.nl/-/media/adfcd23cf40b4e1397980650e0c7c6fe.pdf 

[12] https://www.brabant.nl/politiek-en-bestuur/provinciale-staten/statenstukken/download?qvi=1172259 

 

Beantwoording: pdfVerdozing_in_Brabant_beantwoording_dd_29-10-2019.pdf